Rss

 • youtube
 • linkedin
 • google

ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ Yala Bird City

เกี่ยวกับ artanddesign


เทศบาลนครยะลา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ Yala Bird City ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

 1. ประเภท นักเรียน นิสิต นักศึกษา
 2. ประเภท ประชาชนทั่วไป

เงื่อนไขในการส่งผลงานเข้าประกวด

 1. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องเป็นผลงานที่ออกแบบด้วยตนเอง ไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่น ไม่เป็นการดัดแปลงผลิตภัณฑ์อื่นใด และเป็นผลงานที่ไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน โดยผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดต้องรับรองผลงานของตนเอง จึงจะถือเป็นผลงานที่สมบูรณ์ ข้อขัดแย้งใดๆ ที่เกิดขึ้นให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ออกแบบ
 2. ๒. หากมีการตรวจสอบและพบว่ามีการคัดลอกผลงานของผู้อื่น หรือเป็นการดัดแปลงภาพผลิตภัณฑ์อื่นใด หรือเคยส่งผลงานเข้าประกวดที่ใดมาก่อน จะไม่รับพิจารณาผลงานที่ส่งเข้าประกวด รวมถึงกรณีที่ผลงานได้รับรางวัลและตรวจสอบพบภายหลัง จะถือว่าผลการพิจารณาเป็นโมฆะและเรียกคืนรางวัลที่ได้รับทั้งหมด
 3. ๓. ผลงานที่ได้รับรางวัลให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของเทศบาลนครยะลาและมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยสามารถใช้สิทธิ์ในการปรับแก้ ดัดแปลงผลงานเพื่อประโยชน์ในการทําผลิตภัณฑ์จริงได้ตามที่เห็นสมควร
 4. กรณีการส่งผลงานไม่เป็นไปตามขนาดและรูปแบบที่กําหนด จะไม่รับพิจารณาผลงานที่ส่งเข้าร่วมการประกวด

ข้อกําหนดแนวคิดและรายละเอียดของผลงาน

 1. การออกแบบต้องคํานึงถึงการใช้กระดาษจากกล้วยหินเป็นส่วนประกอบหลักไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของผลิตภัณฑ์
 2. การออกแบบผลิตภัณฑ์สามารถนําไปขึ้นต้นแบบและมีความเป็นไปได้ในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์จริง
 3. เป็นผลงานเชิงความคิดสร้างสรรค์ มีความสวยงามและน่าดึงดูดใจ
 4. บ่งบอกอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ Yala Bird City (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 1)

ขั้นตอนการสมัคร
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ Yala Bird City สามารถจัดส่งใบสมัคร (ตามอกสารแนบท้ายประกาศ 2) พร้อมซองขนาด A4 โดยระบุชื่อ-สกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และติดแสตมป์อากร (สําหรับการจัดส่งตัวอย่างกระดาษกล้วยหิน) มายัง

ฝ่ายแผนงานและ งบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน
สํานักงานเทศบาลนครยะลา เลขที่ 10 ถนนสุขยางค์
ตําบลสะเตง อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000

สําหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่และพื้นที่ ใกล้เคียงสามารถส่งใบสมัครและรับกระดาษกล้วยหินได้ด้วยตนเอง ภายในวันที่ 5 เมษายน 2561

การจัดส่งผลงาน

 1. นําเสนอผลงานออกแบบทั้งหมดโดยไม่จํากัดเทคนิคการนําเสนอ ในกระดาษขนาด A2 โดยติดบนฟิวเจอร์บอร์ด เว้นขอบด้านละ 1 นิ้ว และกําหนดให้มีองค์ประกอบต่างๆ ดังต่อไปนี้

  • ชื่อและประเภทของผลงาน
  • แนวความคิดและแรงบันดาลใจในการออกแบบ
  • ขนาดและสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ภาพด้านบน (top view), ภาพด้านหน้า (front view), ภาพด้านข้าง (side view) และทัศนียภาพ (perspective)
  • รายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ เทคนิคในการผลิต วัสดุ เช่น การพับ การเจาะ การสอด การตัด หรือแบบขยายส่วนประกอบ ฯลฯ (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 3)
  • กรอกเอกสารประกอบการจัดส่งผลงาน และลงลายมือชื่อรับรองผลงานของตนเอง โดยแบบฟอร์ม จํานวน 1 ชุด ต่อ 1 ผลงาน ไม่จํากัดจํานวนผลงานที่ส่งเข้าประกวด (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 4)
 2. แนบไฟล์ผลงานในรูปแบบดิจิตอล นามสกุล AI หรือ PDF หรือ JPG ความละเอียดไม่ต่ํากว่า 300 DPI หรือภาพถ่ายผลงาน ขนาดไม่ต่ํากว่า 3 MB โดยบันทึกใส่ CD จํานวน 1 แผ่น
 3. จัดส่งเอกสารพร้อมผลงานด้วยตนเอง ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น. หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสําคัญ พร้อมวงเล็บมุมซองว่า “ประกวด ออกแบบผลิตภัณฑ์ Yala Bird City” มาที่
  ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการ และแผนงาน
  สํานักงานเทศบาลนครยะลา เลขที่ 10 ถนนสุขยางค์
  ตําบลสะเตง อําเภอ เมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000
 4. ภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561

รางวัลการประกวด

 1. ประเภท นักเรียน นิสิต นักศึกษา

  • รางวัลชนะเลิศ 20,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 15,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 10,000 บาท
  • รางวัลชมเชย 5,000 บาท
 2. ประเภท ประชาชนทั่วไป

  • รางวัลชนะเลิศ 40,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 30,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 20,000 บาท
  • รางวัลชมเชย 10,000 บาท

ติดต่อสอบถาม
ฝ่ายแผนงาน และงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน สํานักงานเทศบาลนครยะลา
โทร. 073-223-666  ต่อ 1033

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณธัญธิดา  แสงคงทอง

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/13826

เนื้อหาใกล้เคียง:

Comments are closed.

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017