Rss

 • youtube
 • linkedin
 • google

ประกวดภาพยนตร์สั้นระดับอุดมศึกษา ครั้งที่16 หัวข้อ “First Time : เพราะทุกคนมีครั้งแรก”

เกี่ยวกับ artanddesign


แขนงวิชาภาพยนตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้นระดับอุดมศึกษา ครั้งที่16 หัวข้อ "First Time : เพราะทุกคนมีครั้งแรก" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

เกณฑ์การประกวด

 • ผู้สมัครสามารถส่งผลงานได้มากกว่า 1 เรื่อง
 • ภาพยนตร์ต้องมีความยาวไม่เกิน 7 นาที รวม title และ endcredit แล้ว
 • ผู้สมัครทีมละไม่เกิน 7 คนและสมาชิกทุกคนต้องศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสถาบัน
 • ใน 1 ทีม ไม่จำกัดว่าต้องเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเดียวกัน

การส่งผลงาน

 • เอกสารการสมัคร

  • ใบสมัคร (กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน)
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของทุกคนในทีม
  • สำเนาบัตรนักศึกษาของทุกคนในทีม
  • DVD ไฟล์ภาพยนตร์ (ไฟล์ .MP4) 1 แผ่น (ขนาด aspect ratio 16:10 อัตราส่วน จอภาพยนตร์)
  • DVD ไฟล์ภาพยนตร์ (ไฟล์ .MOV) 1 แผ่น
  • DVD ตัวอย่างภายนตร์ และไฟล์รูปโปสเตอร์ (.JPG และ .PNG) 1 แผ่น
  • โปสเตอร์ภาพยนตร์ ขนาด A3 2 แผ่น
 • ส่งผลงานได้ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์
  แขนงวิชาภาพยนตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  เลขที่1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
  ในกรณีที่ส่งมาทางไปรษณีย์ ทางคณะผู้จัดจะยึดวันที่ตามที่ประทับตราไปรณีย์

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งผลงานพร้อมใบสมัคร ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2561
 • ประกาศผลวันที่ 2 เมษายน 2561

รางวัลการประกวด

 • รางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม โล่นายกสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 โล่ผู้สนับสนุนโครงการ พร้อมเงินรางวัล 15,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 โล่ผู้สนับสนุนโครงการ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท
 • รางวัลชมเชย (2 รางวัล) โล่ผู้สนับสนุนโครงการ พร้อมเงินรางวัล รางวลัละ 5,000 บาท
 • รางวัลพิเศษ

  • นักแสดงนำยอดเยี่ยม รับของรางวัลจากผู้สนับสนุนโครงการ
  • ออกแบบโปสเตอร์ยอดเยี่ยม รับของรางวัลจากผู้สนับสนุนโครงการ
  • ภาพยนตร์ตัวอย่างยอดเยี่ยม รับของรางวัลจากผู้สนับสนุนโครงการ

เงื่อนไขอื่นๆ

 1. โปรดตรวจสอบไฟล์ผลงาน DVD หรือ Flash Drive ให้เรียบร้อยและถูกต้อง หากเกิดข้อผิดพลาดหรือไฟล์เสียหาย ทางทีมงานจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายนี้
 2. ผลงานที่ส่งประกวด จะต้องไม่เคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน หากตรวจพบคณะผู้จัดขอตัดสิทธิ์ในการเข้าประกวดทันที
 3. ผลงานที่ส่งประกวด ทางคณะผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งคืน
 4. ผลงานที่ได้รับรางวัล จะถือเป็นกรรมสิทธิ์ของทางแขนงวิชาภาพยนตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 5. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/TheSfest

ข่าประชาสัมพันธ์ : คุณศรัณย์ จันทรัคคะ

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/13753

เนื้อหาใกล้เคียง:

Comments are closed.

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017