Rss

 • youtube
 • linkedin
 • google

ประกวดวิดีโอสั้น Thai Youth Initiative against Drugs ครั้งที่ 7 หัวข้อ “ศาสตร์พระราชา” กับการป้องกันปัญหา ยาเสพติดในหมู่เยาวชน

เกี่ยวกับ artanddesign


กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) กระทรวงศึกษาธิการ สมาคมองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ปวช. ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวิดีโอสั้น Thai Youth Initiative against Drugs ครั้งที่ 7 หัวข้อ "ศาสตร์พระราชา" กับการป้องกันปัญหา ยาเสพติดในหมู่เยาวชน ชิงทุนการศึกษา พร้อมดูงานต่างประเทศ

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของกลุ่มเยาวชนในการระดมความคิดเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด โดยดำเนินงานตามแนวทางแผนยุทธศาสตร์ของไทย และข้อเสนอแนะการดำเนินการของสหประชาชาติ
๒. เพื่อส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นระหว่างเยาวชนในเรื่องของยาเสพติดและเปิดโอกาสให้เยาวชนมีพื้นที่ ในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
๓. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและมีความกระตือรือร้น ที่จะมีส่วนร่วมด้วยจิตสำนึกเพื่อสังคม
๔. เพื่อส่งเสริมบทบาทของเยาวชนไทยในเวทีระหว่างประเทศ
๕. เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ด้านการแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดผ่านเยาวชนไปสู่กลุ่มเพื่อน ครอบครัว โรงเรียน และชุมชนของตน

คุณสมบัติของเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ
๑. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
๒. เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ๑ – ๓ หรือ เยาวชนที่มีอายุระหว่าง ๑๕ – ๑๘ ปี (เกิดระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๓ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๖) จำนวนกลุ่มละ ๓ คน และที่ปรึกษากลุ่ม จำนวน ๑ คน โดยเยาวชนและที่ปรึกษาแต่ละกลุ่มห้ามซ้ำกัน และที่ปรึกษากลุ่มต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมเยาวชนได้ทุกกิจกรรมและสามารถดูแลเยาวชนในกลุ่มได้เป็นอย่างดี หากไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้จะต้องมีเอกสารรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรระบุเหตุที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ และส่งผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
๓. เยาวชนมีทักษะภาษาอังกฤษและสามารถนาเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษได้
๔. สงวนสิทธิ์สาหรับเยาวชนที่เคยได้รับรางวัลจากโครงการ Thai Youth Initiative against Drugs ไม่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้

ประเภทผลงานที่เข้าร่วมการประกวด
๑. การคัดเลือกรอบที่ ๑

 • จัดทำคลิปวีดิทัศน์ ความยาว ๓ นาที และสรุป ๑ นาที ในภาษาไทย หรือภาษาท้องถิ่น หากเป็นภาษาท้องถิ่นจะต้องจัดทำคำบรรยายภาษาไทยกลางกำกับด้วย (Subtitle) ในหัวข้อ “ศาสตร์พระราชา” กับการป้องกันปัญหา ยาเสพติดในหมู่เยาวชน โดยขอให้จัดทำคลิปวีดิทัศน์ที่นาเสนอการอธิบาย สร้างความเข้าใจ หรือให้ความรู้ว่า ในฐานะเยาวชนควรนาหลักการจากศาสตร์พระราชามาปรับใช้อย่างไรในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยควรเป็นแนวทางที่สามารถนามาใช้ในครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และสังคมได้ โดยจัดทำเป็นเนื้อหาที่เข้าใจง่าย พร้อมสอดแทรกข้อมูลและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์
 • ไม่จำกัดรูปแบบวิธีการนาเสนอและวิธีการถ่ายทำ สามารถใช้ได้ทั ง AVI, MPEG, MP4, MPG, WMV หรือ MOV โดยมีขนาดไฟล์ขั้นต่ำ ๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ พิกเซล (Pixel) x ๒๕ เฟรม (High Definition)
 • สามารถตั้งชื่อเรื่องในคลิปวีดิทัศน์ได้ตามความเหมาะสม และต้องมีเนื้อหาสอดคล้องกับหัวข้อการประกวด

๒. การคัดเลือกรอบที่ ๒ (รอบตัดสิน)
กลุ่มเยาวชนนาเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษต่อคณะกรรมการโครงการฯ

ขั้นตอนการประกวด

 • ประชาสัมพันธ์โครงการและรับสมัครกลุ่มเยาวชนที่พร้อมส่งผลงานเข้าประกวด ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
 • การคัดเลือกรอบที่ ๑ เพื่อคัดเลือกกลุ่มเยาวชนให้เหลือ ๕ กลุ่ม ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๑
 • การคัดเลือกรอบที่ ๒ (รอบตัดสิน) ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑
 • การศึกษาดูงานต่างประเทศ ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑

การสมัครและส่งผลงาน

 • เปิดรับสมัครกลุ่มเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม โดยดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.facebook.com/ThaiYouth และส่งใบสมัครทางกล่องข้อความ Facebook (www.facebook.com/ThaiYouth) หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์โครงการฯ ytinthailand@gmail.com
 • หลังจากนั้น กลุ่มเยาวชนที่เข้าร่วมการประกวดต้องส่งเอกสารทั งหมดข้างต้นทางไปรษณีย์ไปที่
  กองการสังคม กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
  ๔๔๓ ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
  (วงเล็บมุมซอง “ประกวดคลิปวีดิทัศน์”)
  ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยนับวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสาคัญ หรือยื่นผลงานด้วยตนเองที่กระทรวงการต่างประเทศ ตามที่อยู่ข้างต้น

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ คือ การศึกษาดูงานด้านยาเสพติดในต่างประเทศ และเงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ คือ เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ คือ เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท
 • รางวัลชมเชย ๒ รางวัล รางวัลละ ๓,๐๐๐ บาท
 • รางวัล Popular vote คือ เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท

หมายเหตุ

 • กลุ่มเยาวชนและที่ปรึกษากลุ่มที่เข้าร่วมโครงการต้องสามารถเดินทางไปศึกษาดูงานในต่างประเทศได้ ในกรณีที่ได้รับรางวัล หากไม่สามารถเดินทางได้ ให้ถือว่าสละสิทธิ์ (เฉพาะตัวบุคคล) ไม่อนุญาตให้ส่งผู้แทน
 • กรมองค์การระหว่างประเทศจะขออนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศของ กลุ่มเยาวชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและที่ปรึกษากลุ่มต่อไป ภายหลังการตัดสินแล้ว

ติดต่อสอบถาม

 • อีเมล์: ytinthailand@gmail.com
 • www.facebook.com/ThaiYouth

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/13683

เนื้อหาใกล้เคียง:

Comments are closed.

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017