Rss

  • youtube
  • linkedin
  • google

ประกวดสื่อประชาสัมพันธ์สวนสัตว์ในรูปแบบคลิปวีดิโอ หัวข้อ “Amazing Zoo 2017”

เกี่ยวกับ artanddesign


องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์สวนสัตว์ในรูปแบบคลิปวีดิโอ หัวข้อ “Amazing Zoo 2017” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างกระแสและปลุกจิตสำนึกในการรักสัตว์ป่า ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีทัศนคติและค่านิยมในการมาท่องเที่ยวสวนสัตว์ไทย โดยการสร้างสรรค์ผลงานด้านการประชาสัมพันธ์สวนสัตว์ไทย ในรูปแบบคลิปวีดิโอ ภายใต้หัวข้อ “Amazing Zoo 2017”

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมส่งผลงาน
1. เป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ ในสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยไม่จำกัดชั้นปี
2. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาหรือหัวหน้าสถาบันการศึกษาให้การรับรองว่าเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันนั้น ๆ จริง
3. มีความสามารถในการออกแบบ พัฒนา และผลิตผลงานคลิปวิดีโอที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นของตนเอง

กติกาในการส่งผลงาน
1. ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมการประกวดจะต้องกรอกใบสมัครตามแบบเสนอผลงาน ที่องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนด ให้ครบถ้วน
2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องถ่ายทำผลงานภายในสวนสัตว์ที่อยู่ภายใต้การดูแลขององค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทั้ง 7 สวนสัตว์ และ 1 โครงการ ดังนี้ สวนสัตว์ดุสิต กรุงเทพฯ , สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี , สวนสัตว์เชียงใหม่ , สวนสัตว์นครราชสีมา , สวนสัตว์สงขลา , สวนสัตว์อุบลราชธานี , สวนสัตว์ขอนแก่น และโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์
3. การส่งผลงานเข้าประกวด ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานประเภทเดี่ยว หรือประเภททีม ทีมละไม่เกิน 3 คน ในรูปแบบวิดีโอไฟล์ฟอร์แมต .mp4 บันทึกลงแผ่น DVD พร้อมเขียนชื่อทีมลงบนแผ่น
4. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องอัพโหลดผลงานลง ในช่องโซเชียลมีเดียของตนเอง Youtube หรือ Facebook พร้อมติด Hashtag #AmazingZoo 2017 และเปิดโพสเป็นสาธารณะ (Public) ผู้ที่ได้รับ ยอดผู้เข้าชมมากที่สุด จากสื่อช่องทางใดช่องทางหนึ่งเท่านั้น จะได้รับสิทธิ์พิจารณาเข้าสู่รอบตัดสินต่อไป
5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ผลงานทั้งสองประเภทต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ที่ไม่เคยส่งประกวด และ/หรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อน สร้างด้วยซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส (Open Source) หรือซอฟต์แวร์อื่นๆ ที่ถูกกฎหมาย และองค์ประกอบทั้งภาพและเสียงจะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ซึ่งในกรณีของการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่งผลงานจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
6. หมดเขตรับสมัครวันที่ 15 ธันวาคม 2560
7. การตัดสินให้ผลงานคลิปวิดีโอ ได้รับรางวัล โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการผลิตสื่อภาพยนตร์ โฆษณา และคณะกรรมการการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์สวนสัตว์ในรูปแบบคลิปวิดีโอ ถือเป็นที่สิ้นสุด ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องปรับแก้ไขผลงานให้มีความสมบูรณ์ตามคำแนะนำของคณะกรรมการ เพื่อความเหมาะสมในการเผยแพร่ต่อไป

กำหนดวันรับผลงาน
ผู้ประสงค์จะส่งผลงานคลิปวิดีโอเข้าประกวด สามารถโพสผลงานลงโซเชียลมีเดีย Youtube หรือ Facebook ลงในช่องของตนเองได้ทันที แล้วส่งผลงานพร้อมใบสมัครทางไปรษณีย์ แบบจดหมายตอบรับไปยัง

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 71 ถนนพระราม 5 แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 (ภายในวันที่กำหนดโดยถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ)

การประกาศผล
ประกาศผลผู้ชนะผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (www.zoothailand.org) และ Facebook Fan Page (องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Zoological Park Organization of Thailand) วันที่ 15 มกราคม 2561 และมีหนังสือแจ้งผลการตัดสิน พร้อมแจ้งกำหนดวันมอบรางวัลและสถานที่ การจัดพิธีมอบรางวัลให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

รางวัลการประกวด โล่เกียรติยศ เกียรติบัตร และเงินรางวัล ดังนี้

  • รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเกียรติบัตรจากองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยสิทธิพิเศษในการ เข้าชมสวนสัตว์ไทยทั้งหมด 7 แห่ง ฟรี 1 ปี พร้อมผู้ติดตามจำนวน 5 คน
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์ และเกียรติบัตรจากองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยสิทธิพิเศษ เข้าชมสวนสัตว์ไทยทั้งหมด 7 แห่ง ฟรี 1 ปี พร้อมผู้ติดตามจำนวน 5 คน
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ และเกียรติบัตรจากองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยสิทธิพิเศษเข้าชมสวนสัตว์ไทยทั้งหมด 7 แห่ง ฟรี 1 ปี พร้อมผู้ติดตามจำนวน 5 คน
  • รางวัลชมเชย 5 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท และเกียรติบัตรจากองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยสิทธิพิเศษเข้าชมสวนสัตว์ไทยทั้งหมด 7 แห่ง ฟรี 1 ปี พร้อมผู้ติดตามจำนวน 5 คน

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/thailandzoo

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/13583

เนื้อหาใกล้เคียง:

Comments are closed.

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017