Rss

 • youtube
 • linkedin
 • google

ประกวดหนังสั้น แก้ | ก่อน | แก่ ภายใต้แนวคิด “ร่วมเปลี่ยนทัศนคติให้คนรุ่นใหม่ใส่ใจวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณอายุ”

เกี่ยวกับ artanddesign


TISCO Smart Retiremen ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น แก้ | ก่อน | แก่ ภายใต้แนวคิด “ร่วมเปลี่ยนทัศนคติให้คนรุ่นใหม่ใส่ใจวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณอายุ” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 170,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร และโอกาสฝึกงานกับ บริษัท สปา – ฮาคูโฮโด จากัด”

คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
1. เป็นนิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาตรี
2. รับสมัครผู้เข้าประกวดประเภทเดี่ยวหรือทีมไม่เกิน 6 คน (ส่งเข้าประกวดอย่างใดอย่างหนึ่ง)

กติกา และเงื่อนไข
1. แนวคิดหลักของหนังสั้น จะต้องมีเนื้อหากระตุ้นให้คนรุ่นใหม่เปลี่ยนทัศนคติ และให้ความสำคัญกับเรื่องวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณอายุ โดยนำเสนอออกมาได้อย่างสร้างสรรค์ และน่าสนใจ
2. ไม่จำกัดอุปกรณ์ แนวทาง และวิธีการนำเสนอ โดยต้องเป็นโครงเรื่องใหม่ และไม่เคยเข้าประกวดหรือได้รับรางวัลใดมาก่อน
3. เป็นหนังสั้นความยาว 3-5 นาที (รวมเครดิตปิดท้าย)
4. ในหนังสั้นจะต้องมีผลิตภัณฑ์ที่มีโลโก้ของทิสโก้ปรากฎในผลงาน
5. ผู้ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้เตรียมอุปกรณ์ และดำเนินการผลิตเองทั้งหมด
6. ผลงานหนังสั้นที่ส่งเข้าประกวดต้องอยู่ในรูปแบบ DVD หรือ CD
7. เนื้อหาในหนังสั้นต้องไม่มีการพาดพิงเรื่องการเมือง/ก่อให้เกิดความขัดแย้งใด ๆ และต้องไม่ลบหลู่ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยคำที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสี และก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม ตลอดจนไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี ศีลธรรม จริยธรรม หรือหลักศาสนาใด
8. ไม่เป็นผลงานที่ทำซ้ำ ดัดแปลง และไม่เคยนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
9. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดและได้รับรางวัล ถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จากัดและบริษัทในกลุ่มทิสโก้ ในการออกเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ และ/หรือ นำไปใช้ในการอื่นเพื่อประโยชน์สำหรับบริษัทตามที่บริษัทเห็นสมควร
10. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด เป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาและมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน
11. คำตัดสินของคณะกรรมการตัดสิน ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
12. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ของการประกวด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วิธีการส่งใบสมัครและส่งผลงาน

 • ทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง
  คุณทักษิณา มีวัฒนะ
  บลจ. ทิสโก้ จำกัด 48/16-17 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 9
  ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
 • ทางอีเมล์ smartretirement@tisco.co.th

เอกสารประกอบการสมัครและการส่งผลงานประกวด
1. ใบสมัครตัวจริง
2. สำเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ จำนวน 1 ชุด/คน
3. สำเนาบัตรประจาตัวนักศึกษา หรือสาเนาหลักฐานการเป็นนักศึกษา จำนวน 1 ชุด/คน
4. แนวคิดหลัก เค้าโครงเรื่องโดยย่อ และรูปแบบการนาเสนอ ความยาวไม่เกินหนึ่งหน้ากระดาษ เอ4
5. ผลงานหนังสั้นที่ส่งเข้าประกวดต้องอยู่ในรูปแบบ DVD หรือ CD

กำหนดระยะเวลา

 • สมัครเข้าร่วมโครงการและส่งผลงานหนังสั้น ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม – 17 พฤศจิกายน 2560
 • ตัดสินการประกวด วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้อง Auditorium ชั้น 21 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์
 • ประกาศผลรางวัลในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับรางวัลได้ที่เว็บไซต์ www.tiscoasset.com

ประเภทรางวัล

 • รางวัลที่ 1 เงินสด มูลค่า 100,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร และโอกาสฝึกงานกับ “บริษัท สปา – ฮาคูโฮโด จากัด” ซึ่งเป็นเอเจนซี่ชั้นนำของไทย ในเครือฟิวเจอร์ มาร์เก็ตติ้ง คอมมิวนิเคชั่นส์ กรุ๊ป หรือเอฟเอ็มซีจี และมีเครือข่ายธุรกิจเชื่อมโยงกับฮาคูโฮโดเน็ทเวิร์คในประเทศญี่ปุ่นและประเทศต่างๆ ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญด้านการสื่อสารการตลาดรูปแบบใหม่ มีประสบการณ์ยาวนานนับสิบปี ในการให้บริการด้านงานโฆษณาแบบครบวงจร
 • รางวัลที่ 2 เงินสด มูลค่า 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลที่ 3 เงินสด มูลค่า 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

หมายเหตุ : ผู้ที่ได้รับรางวัลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% (ห้าเปอร์เซ็นต์) ของมูลค่าของรางวัลตามกฎหมายภาษีอากร

ติดต่อสอบถาม

 • T. 0 2633 6709-10
 • FacebooK : TISCO Smart Retirement

ข่าวประชาสัมพันธ์  : TISCO Smart Retirement

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/13521

เนื้อหาใกล้เคียง:

Comments are closed.

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017