Rss

 • youtube
 • linkedin
 • google

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “หนึ่งวันของนักเรียนน้อยในท้องถิ่น”

เกี่ยวกับ artanddesign


มูลนิธิแอคชั่นเอด ประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประวกดภาพถ่าย หัวข้อ "หนึ่งวันของนักเรียนน้อยในท้องถิ่น" ชิงโล่ประกาศเกียรติคุณ

วัตถุประสงค์
เพื่อคัดเลือกภาพดีเด่น 24 ภาพ สำหรับเป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจ ให้กับศิลปินในการสร้างภาพสีน้ำ ประกอบการแสดงนิทรรศการภาพถ่ายและภาพสีน้ำ หัวข้อ"โอกาสทางการศึกษาของเด็กในพื้นที่ชนบท "ในวันที่ 16 ตุลาคม 2017

ลักษณะของผลงาน

 • ต้องเป็นภาพถ่ายเด็กประถมในพื้นที่ชนบท
 • จะต้องเป็นภาพที่เกี่ยวพันกับแนวคิดเรื่องโอกาสทางการศึกษาของเด็กๆ ในชนบท โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมส่งผลงาน ได้ใช้จินตนาการอย่างกว้างขวางและอิสระ

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วม

 • ไม่จำกัดเพศ, อายุ และสัญชาติ ของผู้ส่งผลงาน (ชาวต่างชาติสามารถส่งภาพเข้าร่วมการคัดเลือกได้)
 • ผู้ส่งผลงานจะต้องเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 • ผู้ส่งผลงานจะต้องสร้างสรรค์ผลงานขึ้นด้วยฝีมือและความคิดของตนเอง
 • ผลงานที่ส่งเข้าร่วมการคัดเลือกนั้นจะต้องไม่เคยนำออกแสดง และประกวด ณ ที่ใดมาก่อน

การส่งผลงาน

 • มีสิทธิ์ส่งผลงานได้ไม่เกิน 2 ชิ้น
 • ต้องเป็นภาพที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 2 ปี ก่อนวันสิ้นสุดกำหนดการส่งภาพเข้ารับการคัดเลือก
 • รูปแบบของไฟล์ ต้องเป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิทัล หรือสแกนจากฟิล์ม
 • ไฟล์ภาพที่ส่งต้องเป็นไฟล์ภาพความละเอียดสูง ควรเป็นไฟล์ TIFF หรือ JPEG ขนาด 5000×3000 pixels เป็นอย่างน้อย และความละเอียด 300 dpi หากถ่ายจากโทรศัพท์มือถือ กล้องจะต้องมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 6 ล้าน pixels
 • ภาพจะต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟฟิกใดๆ ลงบนภาพ รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใดๆ
 • ต้องส่งภาพมาในรูปแบบของไฟล์ในแบบมาตรฐาน .JPEG หรือ TIFF เท่านั้น ไม่รับภาพที่เป็น RAW FILE และไฟล์ที่เป็นสกุลอื่นนอกเหนือไปจากนี้
 • ผู้ส่งผลงานต้องส่งไฟล์ภาพต้นฉบับมายืนยันทุกภาพ ในกรณีที่ภาพได้รับรางวัล
 • อนุญาตให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการปรับแต่งภาพได้ (ภาพที่ผ่านแอพพลิเคชั่นตกแต่งภาพในโทรศัพท์มือถือไม่สามารถนำมาใช้ในงานพิมพ์ได้)
 • ผู้ส่งผลงานต้องเก็บภาพต้นฉบับไว้เพื่อตรวจสอบ (กรณีคณะกรรม การของผู้จัดคัดเลือกมีความประสงค์ขอดูภาพต้นฉบับ) จนกว่าการจัดการคัดเลือกจะแล้วเสร็จลง
 • ผู้ส่งผลงานต้องกรอกรายละเอียด ชื่อ นามสกุล ที่อยู่และรายะละเอียดอื่นๆ ตามแบบที่ผู้จัดทำกำหนดให้
 • ให้ถือว่าเจ้าของภาพตกลงปฏิบัติตามกติกาต่างๆ ข้างต้น

ระยะเวลา
ส่งผลงานเข้าร่วมตั้งแต่วันนี้-วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 สามารถส่งผลงานมาได้ที่อีเมล

การตัดสิน

 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติจะอุทธรณ์ไม่ได้
 • ผลการตัดสินจะประกาศให้ทราบผ่าน

  • เว็บไซต์ www.actionaid.or.th
  • แฟนเพจ www.facebook.com/ActionAidThailand

กรรมสิทธิ์ของผลงานที่ได้รับการคัดเลือก

 • ภาพถ่ายที่ได้รับการคัดเลือกจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของมูลนิธิแอคชั่นเอด โดยทางมูลนิธิจะนำไปจัดพิมพ์ลงในปฎิทินประจำปี 2018 เพื่อแจกให้กับผู้มีอุปการะคุณของมูลนิธิ
 • ผลงานภาพถ่ายทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวดในครั้งนี้ทางมูลนิธิณ มีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์และเผยแพร่ผลงานในเอกสารสิ่งพิมพ์รวมทั้งสารสนเทศสมัยใหม่ทุกอย่าง รวมทั้งนำไปเผยแพร่ในกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิฯ ต่อไป

รางวัลการประกวด

 • โล่ประกาศเกียรติคุณจากมูลนิธิแอคชั่นเอด ประเทศไทยs
 • ปฏิทินประจำปี 2017 ที่มีภาพของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจในการสร้างภาพสีน้ำ ตีพิมพ์อยู่ด้วย จำนวน 20 ชุด

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/ActionAidThailand

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Permsak / ActionAid

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/13345

เนื้อหาใกล้เคียง:

Comments are closed.

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017