Rss

 • youtube
 • linkedin
 • google

ประกวดหนังสั้นประเภท Viral Video “ผู้สูงอายุในมุมมองใหม่”

เกี่ยวกับ artanddesign


บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด ร่วมกับ วิทยุครอบครัวข่าว ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้นประเภท Viral Video "ผู้สูงอายุในมุมมองใหม่" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท

วัตถุประสงค์

 • เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน InterCare Asia 2017
 • เพื่อให้ประชาชนตระหนักและเตรียมพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ
 • เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาแสดงศักยภาพด้านการผลิตภาพยนตร์

รายละเอียดการประกวด
1. คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวดการประกวดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

 • ประเภทนักเรียนนักศึกษา ไม่เกิดระดับปริญญาตรี ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นทีมๆ ละไม่เกิน 5 คน
 • ประเภทบุคคลทั่วไป อายุไม่เกิน 35 ปี

2. คุณสมบัติของผลงานที่ส่งเข้าประกวด

 • ให้ส่งผลงานเข้าประกวดภายใต้หัวข้อ “ผู้สูงอายุในมุมมองใหม่”
 • ซอฟต์แวร์ เนื้อหา ตัวละคร หรือองค์ประกอบอื่นใดที่ใช้ในการผลิต ต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และต้องไม่เข้าข่ายการกระทำอื่นใดที่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ทั้งนี้ ผู้จัดงานไม่มีส่วนรับผิดชอบในการกระทำของผู้เข้าประกวดตามรายละเอียดดังกล่าว
 • ไม่จำกัดรูปแบบและเทคนิคการถ่ายทำ
 • ความยาว 3-5 นาที (รวม Title และ End Credits)
 • ใส่โลโก้งาน InterCare Asia ไว้ช่วงท้ายผลงานก่อนขึ้น End Credit

เงื่อนไขการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
1. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.intercare-asia.com และส่งใบสมัครและผลงานมาที่ intercare.shortfilm@gmail.com
2. สามารถส่งผลงานที่เคยผลิตระหว่างการเรียนการสอนเข้าประกวดได้ โดยต้องไม่เคยได้รับรางวัลจาก ที่ใดมาก่อน
3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีเนื้อหาที่ขัดต่อความมั่นคงของชาติ คุณธรรมและจริยธรรม3.4ผู้จัดงานมีสิทธินาผลงานที่ส่งประกวดไปเผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโครงการ

เกณฑ์การตัดสิน
1. ความคิดสร้างสรรค์แปลกใหม่ น่าสนใจ น่าติดตามทั้งด้านเนื้อหาหรือเทคนิคในการนาเสนอ 30 คะแนน
2. เนื้อหาของผลงานมีความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ 30 คะแนน
3. มีความสมบูรณ์ในด้านคุณภาพของภาพและเสียง 25 คะแนน
4. การรับรู้และความนิยมจากยอดวิว ยอดไลค์ ใน Facebook 15 คะแนน

รางวัล
1. ประเภทนักเรียนนักศึกษา

 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 60,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล

2. ประเภทบุคคลทั่วไป

 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 งินรางวัล 60,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล

กำหนดการ

 • ปิดรับผลงาน 12 มิถุนายน 2560
 • คัดเลือกผลงาน เหลือประเภทละ 10 ผลงาน วันที่ 16 มิถุนายน 2560
 • เผยแพร่ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกทาง Facebook.com/intercareexpo เพื่อบุคคลทั่วไปได้รับชม และจัดเก็บคะแนนจากจำนวนผู้เข้าชม และยอดไลด์ ยอดแชร์ ประกาศผล 30 มิถุนายน 2560
 • ผู้ที่ได้รับรางวัล เข้ารับรางวัลในวันวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

สอบถามราย
คุณกมลชนก ทับทิม
โทร. 085-532-2322
อีเมล์. intercare.shortfilm@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. worawit

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/13250

เนื้อหาใกล้เคียง:

Comments are closed.

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017