Rss

 • youtube
 • linkedin
 • google

ประกวด “ชุดโปสเตอร์ความปลอดภัยในการทำงาน (Infographic)”

เกี่ยวกับ artanddesign


สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “ชุดโปสเตอร์ความปลอดภัยในการทำงาน (Infographic)” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๕๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเป็นการรณรงค์เรื่องความปลอดภัยในการทำงานโดยผ่านกิจกรรมการประกวดโปสเตอร์ความปลอดภัยในการทำงาน
 • เพื่อเป็นการสร้างสื่อต้นแบบสำหรับนำไปใช้ในการรณรงค์ด้านความปลอดภัยในการทำงาน
 • เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนและปลูกจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน
 • เพื่อให้สถานประกอบกิจการสามารถนำสื่อประชาสัมพันธ์ชุดโปสเตอร์ไปใช้รณรงค์ความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประกวด
นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

หลักเกณฑ์การประกวด

 • ชุดโปสเตอร์ ๑ ชุด (ประกอบด้วยโปสเตอร์ ๕ แผ่น) ดังนี้

  • ชุดที่ ๑  “การหยั่งรู้อันตราย (KYT)”
  • ชุดที่ ๒  “การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า”
  • ชุดที่ ๓  “การป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร”
 • สามารถเลือกที่จะส่งผลงานได้ ๑ ชุด หรือมากกว่า ๑ ชุด ก็ได้
 • ออกแบบด้วยโปรแกรม Illustrator มีองค์ประกอบทางศิลป์ และเทคนิคที่เหมาะสม สื่อความหมายในรูปแบบ Infographic ตามเนื้อหาที่กำหนดให้
 • รูปภาพการ์ตูน หรือฟอนต์ที่นำมาประกอบภาพต้องไม่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ออกแบบจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบหากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าว
 • การออกแบบต้องมีความคิดสร้างสรรค์ ไม่ลอกเลียนแบบหรือนำผลงานผู้อื่นมาใช้
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยได้รับรางวัลหรือเผยแพร่ต่อสาธารณะชนมาก่อน

รูปแบบของผลงาน

 • ไฟล์ .AI ของโปสเตอร์แต่ละภาพต้องมีขนาด ๕๕X ๗๕ เซ็นติเมตร (เฉพาะภาพ)
 • ผลงานที่ส่งต้องสื่อในหัวข้อและมีเนื้อหาที่กำหนดให้เท่านั้น
 • ผู้ส่งผลงานประกวด สามารถส่งผลงานมากกว่า ๑ ชุด (๑ ชุดประกอบด้วยโปสเตอร์จำนวน ๕ แผ่น ตามหัวข้อและเนื้อหาที่กำหนด)
 • ผู้ส่งผลงานประกวดต้องเป็นผู้จัดทำผลงานด้วยตนเอง ห้ามนำผลงานของผู้อื่นมาส่งแทน และห้ามส่งผลงานในนามผู้อื่นเด็ดขาด หากตรวจพบจะตัดสิทธิ์รางวัลที่ได้รับ

การส่งผลงานเข้าประกวด

 • กรอกรายละเอียดลงในใบสมัคร (เขียนข้อความตัวบรรจงให้ชัดเจน)  
 • บันทึกไฟล์ผลงานลงแผ่น DVD เป็นไฟล์ต้นฉบับนามสกุล .AI และไฟล์ .JPEG
 • พิมพ์ผลงานเป็นภาพสี ขนาด A4  ๑ ภาพต่อ ๑ แผ่น  (๑ ชุดประกอบด้วยโปสเตอร์จำนวน ๕ ภาพ)
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้น ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) โดยสถาบันฯสามารถนำผลงานที่เข้าประกวดไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆได้

กำหนดระยะเวลา

 • ระยะเวลารับสมัคร : สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐
 • กำหนดการมอบรางวัล : การมอบรางวัลสำหรับผู้ชนะทุกรางวัล จะมีการมอบในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๑  ณ ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

การส่งและสถานที่รับผลงานประกวด
ส่งผลงานด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ (โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) มายัง

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)
เลขที่ ๑๘ ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐

การตัดสิน

 • การตัดสินผลงานที่ประกวดจะพิจารณาจากการออกแบบ การสื่อความหมาย ความคิดสร้างสรรค์ องค์ประกอบของภาพเป็นหลัก และผลการตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ประกาศผลการตัดสินทางเว็บไซต์ www.tosh.or.th

 รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๑ รางวัล เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท  พร้อมโล่เกียรติยศ
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ จำนวน ๑ รางวัล เงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท  พร้อมโล่เกียรติยศ
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ จำนวน ๑ รางวัล เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท  พร้อมโล่เกียรติยศ
 • รางวัลชมเชยจำนวน ๒ รางวัล เงินรางวัลละ ๕,๐๐๐ บาท

ติดต่อสอบถาม

 • สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (องค์การมหาชน)
  เลขที่ ๑๘ ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐
 • โทร.๐ ๒๔๔๘ ๙๑๑๑ ต่อ ๕๐๗ , ๕๐๖
 • อีเมล์ : tosh@tosh.or.th

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/13194

เนื้อหาใกล้เคียง:

Comments are closed.

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017