Rss

 • youtube
 • linkedin
 • google

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “Following The Ninth’s Pace – ก้าวตาม๙ : นวัตกรรมเพื่อสังคมตามรอยพระราชดำริ”

เกี่ยวกับ artanddesign


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “Following The Ninth’s Pace – ก้าวตาม๙ : นวัตกรรมเพื่อสังคมตามรอยพระราชดำริ" ภายใต้งาน Chula Expo 2017 x Art Gallery ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 60,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ และบประกาศณียบัตรเชิดชูเกียรติ

คุณสมบัติผู้ประกวด
บุคคลทั่วไป ไม่จำกัดเพศ อายุ สัญชาติ

แนวภาพ
คุณภาพชีวิตที่ดี การมีส่วนร่วมในชุมชน การทำเพื่อส่วนรวม

กติกาและเงื่อนไขการประกวด

 • ผลงานต้องถ่ายจากกล้องฟิล์มหรือกล้องดิจิทัล ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 3 ล้านพิกเซล ภาพที่ส่งประกวดสามารถตกแต่ง
 • พื้นฐานได้แต่ต้องไม่เกินความเป็นจริง โดยห้ามใส่ชื่อหรือตัวอักษรใดๆ ลงในไฟล์ภาพและอัดขยายเป็น “ภาพ” ระบบใดก็ได้ในการส่งประกวด
 • ความยาวของภาพด้านใดด้านหนึ่งยาว 18 นิ้ว กว้างไม่จํากัด และส่งได้ไม่เกินคนละ 3 ภาพ
 • ภาพที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพจะต้องระบุชื่อภาพ ชื่อสถานที่ในภาพ แนวความคิดของผู่ถ่ายผู้ส่งไว้อย่างชัดเจนในใบสมัคร
 • ภาพที่ส่งไม่ต้องผนึกพื้นหลัง หรือติดการ์ดใดๆ ทั้งสิ้น
 • ภาพที่ได้รับรางวัล จะตกเป็นกรรมสิทธ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ภาพถ่ายทุกภาพที่จะส่งเข้าประกวด ผู้จัดจะพยายามรักษาให้ดีที่สุด หากมีความเสียหายเกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้จัดจะไม่    รับผิดชอบ
 • ภาพถ่ายทุกภาพที่ส่งประกวดจะต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี
 • ภาพที่เคยได้รับรางวัลหรือเคยเผยแพร่จากการประกวดอื่นแล้ว ไม่สามารถส่งเข้าประกวดได้
 • คณะกรรมการตัดสินภาพถ่ายมีสิทธิ์กําหนดวิธีการตัดสิน ความเห็นของกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุดและไม่รับการอุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น
 • ผู้จัดมีสิทธิ์ที่จะคัดเลือก ภาพที่ส่งประกวดนําออกแสดงในที่ต่างๆ และพิมพ์เผยแพร่โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ แก่เจ้าของภาพ ถือว่าผู้ส่งภาพทราบกติกาและยินดีปฏิบัติตามทุกประการ

ระยะเวลาการประกวดแข่งขัน

 • 21 ธ.ค.2559 – 31 ม.ค. 2560 รับใบสมัครและผลงาน
 • 1-7 ก.พ. 2560 คัดเลือกและตัดสินภาพ
 • 8 ก.พ. 2560 ประกาศผลการตัดสิน
 • 15-19 มี.ค. 2560 จัดนิทรรศการ

รางวัลการประกวด
ผลงานที่ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการจะได้จัดแสดงใน Gallery ภายในงานจุฬาฯ Expo (จุฬาวิชาการ) 100 ปี ในวันที่ 15-19 มี.ค. 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมเงินรางวัล

 • รางวัลชนะเลิศจำนวน 1 รางวัล เงินรางวัลจำนวน 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ
 • รางวัลชมเชยจำนวน 15 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท พร้อมใบประกาศณียบัตรเชิดชูเกียรติ

สถานที่ส่งภาพประกวด
ฝ่าย Art Gallery งาน Chula Expo 2017 ชั้น 2 อาคารจุลจักรพงษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 (นำส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์)

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/ChulaExpo2017

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/12978

เนื้อหาใกล้เคียง:

Comments are closed.

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017