Rss

 • youtube
 • linkedin
 • google

ประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภทหนังสั้น ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เกี่ยวกับ artanddesign


สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) ร่วมกับ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภทหนังสั้น ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 110,000 บาท โล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

 • ผู้สมัครเป็นนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ
 • ผู้สมัครรวมตัวกันสมัครเข้ามาเป็นทีมๆ ละไม่เกิน 4 คน
 • ผู้สมัครจะต้องตั้งชื่อทีมมาด้วย

กติกาและเงื่อนไขการประกวด
1. เลือกหัวข้อการประกวดมาเพียง 1 หัวข้อ

 • ส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ
 • ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี
 • ต่อต้านการใช้ความรุนแรง
 • ต่อต้านการละเมิดทางเพศ
 • สื่อสร้างสรรค์สังคม

2. หนังสั้นที่ส่งเข้าประกวดสามารถใช้โปรแกรมต่างๆ หลากหลายในการสร้าง เช่น Adobe Premiere Pro , Sony Vegus , Proshow  ฯลฯ  และจะต้องสร้างโดยใช้ซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์หรือฟรีแวร์เท่านั้น มิฉะนั้น ผลงานจะโดนตัดสิทธิ์จากรางวัลทันที
3. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิปวิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการทำหนังสั้นโดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน
4. องค์ประกอบผลงานต้องประกอบไปด้วย

 • ผลงานจะต้องมีความยาว ไม่น้อยกว่า 3 นาที และไม่เกิน 5  นาที (เฉพาะเนื้อเรื่อง โดยไม่รวมโลโก้ คำชี้แจง รายชื่อผู้จัดทำ อ้างอิง และอื่นๆ)
 • มีปกหน้าของผลงาน และบนปกหน้าของผลงานให้ใส่ โลโก้ สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK  park)  และ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย   ปรากฏในตำแหน่งที่เหมาะสม ลักษณะโลโก้ ของทั้งหน่วยงาน เป็นดังนี้
 • มีคำชี้แจงเกี่ยวกับโครงการ (มูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ จะส่งเนื้อหาให้ดาวน์โหลด)
 • หากเป็นข้อมูลที่ไม่ได้จัดทำขึ้นเอง จะต้องระบุที่มาหรืออ้างอิงอย่างเหมาะสม เช่น เนื้อหา รูปภาพ คลิปวีดีโอ เป็นต้น
 • กำหนดให้ขนาดไฟล์แต่ละชิ้นงาน ควรมีขนาดประมาณ 350 MB และสามารถเรียกดูบนอินเทอร์เน็ตได้ในเวลารวดเร็ว และมีความคมชัด

5. ไม่อนุญาตให้นำผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดในเวทีอื่น หรือผลงานที่เคยนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณะชนในรูปแบบสื่อการสอน CD ,DVD  เว็บไซต์ สื่อวิทยุ โทรทัศน์ หรืออื่นใด เข้าร่วมประกวด  หากกรรมการสืบทราบ จะตัดสิทธิ์/ถอดถอนจากรางวัลในทันที

เปิดรับสมัครและส่งผลงานเข้าประกวด

 • ปิดรับสมัครทางเว็บไซต์เพื่อรับหมายเลขทีมระหว่างวันที่ 1 มี.ค. – 30 มิ.ย. 2559 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการรับสมัครได้ที่ www.inetfoundation.or.th  (เกินกำหนดนี้ จะไม่รับผลงานประกวด)
 • ส่งใบสมัครตัวจริงพร้อมผลงานประกวดทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 15 ก.ค. 2559 (ดูวันที่ตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
 • ประกาศผลและมอบรางวัล ภายในเดือน สิงหาคม 2559 (การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด)

วิธีส่งผลงาน
บันทึกผลงานลงแผ่น CD / DVD  แล้วส่งไปรษณีย์มาที่

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย (หนังสั้น)
723 อาคารศุภาคาร ชั้น 3 ห้องเลขที่ 3C15 ถนนเจริญนคร
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กทม. 10600

รางวัลการประกวด

 • รางวัลที่ 1 ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลที่ 2 โล่เกียรติยศ เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลที่ 3 โล่เกียรติยศ เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • คุณสุพิชฌาย์ โทร. 088-2439189
 • อีเมล supidcha.c@hotmail.com

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/12067

เนื้อหาใกล้เคียง:

Comments are closed.

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017