Rss

 • youtube
 • linkedin
 • google

ประกวดสื่อสร้างสรรค์ “11 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี…เพื่อสังคม”

เกี่ยวกับ artanddesign


คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ "11 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี…เพื่อสังคม" เนื่องในโอกาสครบรอบ 11 ปี การก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 70,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร

คุณสมบัติ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ทั่วประเทศ

กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด

 1. ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดต้องเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน ปลายหรือเทียบเท่า โดยต้องส่งผลงานเป็นทีม ทีมละ 3-5 คน และอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่านเป็นผู้รับรอง (แต่ละทีมส่งผลงานทั้งสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์และสื่อสร้างสรรค์ประเภทสิ่งพิมพ์เผยแพร่ อย่างละ 1 ผลงานเท่านั้น)
 2. ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดต้องเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ทุกผลงาน และเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานเอง และต้องไม่เคยนำผลงานเผยแพร่สู่สาธารณะ หรือเคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน
 3. ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวด ต้องเก็บไฟล์ต้นฉบับผลงาน เพื่อใช้พิสูจน์ในกรณีที่ได้รับรางวัล
 4. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด หากพบว่าผู้ส่งผลงานผิดกติกาการประกวดข้อใดข้อหนึ่ง ทางคณะกรรมการสามารถเปลี่ยนแปลงการตัดสินและขอคืนรางวัลได้
 5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกผลงาน ถือเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 6. ระยะเวลาการประกวด รวมทั้งวัน เวลา สถานที่การจัดงาน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ผู้จัดการประกวดกำหนด ทั้งนี้ จะแจ้งให้ทุกท่านทราบผ่านทางเว็บไซต์ mct.rmutp.ac.th/contest

การรับสมัครและการประกาศผลการตัดสินรางวัล

 • 1 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2558 : รับสมัครและส่งผลงาน ให้กรอกรายละเอียดพร้อมส่ง Storyboard และ Video นำเสนอ โดยอธิบายแนวคิดแผนรณรงค์ (Campaign) และส่งทางเว็บไซต์ mct.rmutp.ac.th/contest เท่านั้น
 • 8 มกราคม 2559 : ประกาศผลทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก 20 ทีม ทางเว็บไซต์ mct.rmutp.ac.th/contest โดยทั้ง 20 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก จะได้รับทุนการศึกษา ทีมละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท)
 • 19 มกราคม 2559 : ประกาศผลการตัดสินรางวัลชนะเลิศและพิธีมอบรางวัล ณ โถงอาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยทีมที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 20 ทีม จะต้องเข้าร่วมนำเสนอผลงานรอบชิงชนะเลิศ มิฉะนั้น จะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัล

หมายเหตุ
ผู้จัดโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการอ อนไลน์ (Online Workshop) จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ตัดสินรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดสามารถซักถามและพูดคุย รายละเอียดเพิ่มเติม ผ่านช่องทางการสนทนาออนไลน์ (Live Chat) เป็นจำนวน 4 ครั้ง ในวันศุกร์ที่ 6, 13, 20 และ 27 พฤศจิกายน 2558 เวลา 15.00-18.00 น. ผ่านทางเว็บไซต์ mct.rmutp.ac.th/contest โดยในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558 จะเป็นการสนทนากับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ตัดสินผลงานรอบชิงชนะเลิศ หากผู้ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดไม่สะดวกที่จะร่วมสนทนาออนไลน์ (Live Chat) ในช่วงเวลาดังกล่าว สามารถติดตามชมบันทึกการสนทนาย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ mct.rmutp.ac.th/contest

เกณฑ์การตัดสิน

 1. การสื่อความหมาย เนื้อหาต้องสื่อความหมายให้สอดคล้องกับ “11 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี…เพื่อสังคม” การทำดีเพื่อสังคม โดยเน้นความซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม และมีเนื้อหาไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีงาม หรือสร้างความเสื่อมเสียให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
 2. ความคิดเชิงสร้างสรรค์ โดยเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่
 3. เทคนิคการเล่าเรื่องและถ่ายทอดความคิดในชุดสื่อสร้างสรรค์ มีความน่าสนใจ
 4. เทคนิคการนำเสนอต่อคณะกรรมการ ในรอบชิงชนะเลิศ

รางวัล โล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เป็นเงินทุนการศึกษา 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาท) พร้อมเกียรติบัตรและโล่ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล เป็นเงินทุนการศึกษา 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท) พร้อมเกียรติบัตรและโล่ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล เป็นเงินทุนการศึกษา 8,000 บาท (แปดพันบาท) พร้อมเกียรติบัตรและโล่ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล เป็นเงินทุนการศึกษารางวัลละ 5,000 บาท (ห้าพันบาท) พร้อมเกียรติบัตร จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • รางวัลผู้ชมสูงสุด จำนวน 1 รางวัล โดยพิจารณาจำนวนผู้กดไลค์จากสื่อออนไลน์ เป็นเงินทุนการศึกษา 8,000 บาท (แปดพันบาท) พร้อมเกียรติบัตรและโล่ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 • กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  นางสาวลดาวัลย์ คำไพรินทร์ (เอ) หรือนางสาวมารศรี สรรพนา (เก๋)
 • โทร. 02 665 3777 ต่อ 6022 หรือ 082 331 8279

ข่าวประชาสัมพันธ์ : อ. ดลพร ศรีฟ้า

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/11648

เนื้อหาใกล้เคียง:

Comments are closed.

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017