Rss

  • youtube
  • linkedin
  • google

ประกวดภาพยนต์สั้นพิงคนคร ครั้งที่ 1 หัวข้อ “รุ่งเรือง เลิศล้ำ ถิ่นวัฒนธรรม พิงคนคร”

เกี่ยวกับ artanddesign


สำนักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนต์สั้นพิงคนคร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 หัวข้อ "รุ่งเรือง เลิศล้ำ ถิ่นวัฒนธรรม พิงคนคร" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 200,000 บา่ท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร

กติกาการประกวด
1. ผู้เข้าร่วมประกวด แต่ละทีม จะต้องส่งแนวความคิดพร้อมบทย่อไม่เกิน 4 หน้ากระดาษ A4 และผลิตภาพยนตร์สั้นลงแผ่น DVD ความยาวไม่เกิน 10 นาที พร้อมใบสมัคร และเอกสารประกอบการประกวดภายในระยะเวลาที่กำหนด
2. ภายใต้หัวข้อ รุ่งเรือง เลิศล้ำ ถิ่นวัฒนธรรม พิงคนคร
3. สมัครเข้าประกวดในรูปแบบทีม 3 – 5 คนต่อทีม
4. ระบุประเภทที่จะสมัครให้ชัดเจน
5. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าสิ้นสุด
6. ผลงานทุกชิ้นจะถือเป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เท่านั้น
7. สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.pinkanakorn.or.th และ facebook.com/pinkanakorn.shortfilm
8. จัดส่งผลงานด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ได้ที่

สำนักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
เลขที่ 456 หมูที่ 1 ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

เอกสารแนบการสมัคร
1. ใบสมัครพร้อม รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป/คน
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ จำนวน 1 ชุด/คน
3. สำเนาบัตรประจาตัวนักศึกษา หรือสำเนาหลักฐานการเป็นนักศึกษา จำนวน 1 ชุด/คน (เฉพาะกรณีสมัครประเภทอุดมศึกษา)
4. หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา จำนวน 1 ชุด/ทีม (เฉพาะกรณีผู้สมัครประเภทอุดมศึกษา)
5. หนังสือขออนุญาตผู้ปกครองเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ( Workshop )
6. ผลงานที่เคยดาเนินงาน (ถ้ามี)

หลักเกณฑ์การตัดสิน
1. เนื้อหาของภาพยนตร์สั้น และโครงเรื่องที่ส่งเข้าประกวดจะต้องตรงกับโจทย์ที่ตั้งไว้ ห้ามมีเนื้อหาและการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม
2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมาจากความคิดสร้างสรรค์ ไม่ลอกเลียนแบบของผู้อื่น
3. ผลงานทั้งหมดจะต้องเกิดจากการดำเนินการตามจริงของผู้เข้าประกวดห้ามมีการว่าจ้าง บุคคลอื่นที่มีความเชี่ยวชาญโดยเด็ดขาด
4. ผลงานและโครงเรื่องจะต้องส่งให้คณะกรรมการภายในระยะเวลาที่กำหนด หากส่งล่าช้า ถือว่าสละสิทธิ์ทันที

กำหนดการจัดการประกวด
1. ประกาศรับสมัครและส่งผลงาน วันที่ 23 กันยายน – 14 ตุลาคม 2558
2. ตัดสินผลงานรอบที่ 1 วันที่ 19 ตุลาคม 2558
3. อบรมเทคนิคการถ่ายทำผู้ผ่านเข้ารอบภาพยนตร์ (workshop) วันที่ 23-25 ตุลาคม 2558
4. ตัดสินผลงานรอบที่ 2 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558
5. พิธีตัดสินรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2558

ติดต่อสอบถาม
1. สำนักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เบอร์โทรศัพท์ 053-920-066-7
2. คุณเอกสิทธิ์ สุเป็งทวี โทรศัพท์ 089 835 2318
3. คุณณัฒพล ศรีบุญเที่ยง โทรศัพท์ 089-4751253
4. www.facebook.com/pinkanakorn.shortfilm

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/11464

เนื้อหาใกล้เคียง:

Comments are closed.

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017