Rss

 • youtube
 • linkedin
 • google

ประกวดตั้งชื่อและออกแบบสัญลักษณ์ตั๋วร่วม ภายใต้แนวคิด “One for All Better” ดี๊ดี…ทุกจังหวะการใช้ชีวิต

เกี่ยวกับ artanddesign


สำนักงานนโยบายและแผนกำรขนส่งและจราจร (สนข.) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตั้งชื่อและออกแบบสัญลักษณ์ตั๋วร่วม ภายใต้แนวคิด “One for All Better” ดี๊ดี…ทุกจังหวะการใช้ชีวิต ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 160,000 บาท พร้อมโล่ และประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ได้ชื่อและสัญลักษณ์สำหรับนำไปใช้ในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับระบบตั๋วร่วมต่อไป
2. เพื่อกระตุ้นกำรรับรู้ของประชาชนถึงกำรดำเนินงานระบบตั๋วร่วม และสร้างการมีส่วนร่วม ของประชำชนกับระบบตั๋วร่วมที่จะนำมาใช้งำนทั้งในและนอกภาคขนส่ง
3. เพื่อกระตุ้นให้เกิดกำรใช้งำนตั๋วร่วมมากขึ้น ผ่านการออกแบบที่น่าสนใจ
4. เพื่อประชาสัมพันธ์ควำมคืบหน้าการดำเนินงานระบบตั๋วร่วม

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการประกวด
ประชาชนทั่วไปที่มีสัญชาติไทย ไม่จำกัดอายุ การศึกษา และอาชีพ ส่งได้ทั้งประเภทบุคคลกลุ่มบุคคล หรือนิติบุคคล (ยกเว้น คณะกรรมการตัดสิน คณะผู้จัดการประกวด พนักงานและเจ้าหน้าที่ของ สนข. รวมถึงญาติพี่น้องของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานประกวด)

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประกวด
1. ผลงานในการตั้งชื่อและออกแบบสัญลักษณ์ตั๋วร่วมแสดงแนวความคิด (Concept&Theme) โดยสะท้อนถึงความเป็นหนึ่งเดียวด้วยการใช้บัตรโดยสารเพียงใบเดียวเชื่อมต่อทุกการเดินทางและการใช้ชีวิตที่ดีกว่า สะดวกสบายกว่าและเข้าถึงคนในวงกว้าง ภำยใต้แนวควำมคิด “One for All Better” (ดี๊ดี…ทุกจังหวะกำรใช้ชีวิต) โดยมีคำอธิบายและสื่อความหมายที่ชัดเจน โดยสามารถตั้งชื่อและออกแบบชื่อเป็นสัญลักษณ์ หรือเป็นส่วนหนึ่งของสัญลักษณ์ โดยต้องสอดคล้องกัน และสามารถอ่านได้ชัดเจน และสามารถตั้งเป็นภาษำชาไทยหรือภาษาอังกฤษได้
2. ผลงานในการตั้งชื่อและออกแบบสัญลักษณ์ตั๋วร่วมแสดงอารมณ์และความรู้สึก (Mood& Tone) สามารถเข้าถึงคนในวงกว้าง เป็นสากล สื่อถึงความเชื่อมโยงที่เป็นหนึ่งเดียว ความสนุกสนาน มีชีวิตชีวา ในการเดินทางและการใช้ชีวิตที่ดีกว่า
3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่ลอกเลียน หรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นเป็นผลงานต้นแบบ ทั้งในแง่ของงานออกแบบและรูปแบบตัวอักษร (Font Type) และต้องไม่เคยส่งประกวดที่ใดมาก่อน หรือไม่เคยได้รับรำงวัลที่ใดมาก่อน
4. ผลงานที่ได้รับรางวัล ให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) และสามารถให้สิทธิ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปรับแก้ไขได้ตามความเหมาะสม
5. ผลงานที่ได้รับรำงวัลทุกรางวัล สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะใช้ผลงานทั้งหมดหรือบางส่วนหรือไม่ใช้ผลงานดังกล่าว
6. ผลการพิจารณาและการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด ไม่สามารถนำไปฟ้องร้อง และดำเนินคดีใดๆ ได้ ทั้งนี้คณะกรรมการของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มอบรางวัลหนึ่งรางวัลใดในกรณีผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่ผ่านเกณฑ์การตัดสินที่กำหนด

การสมัคร
ส่งใบสมัครและผลงานตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2558

 • ส่งด้วยตัวเองในวันราชการ (8.30 – 16.00 น.) ณ
  สำนักงานโครงการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม ชั้น 5 อาคารสำนักงานนโยบายและแผนกำรขนส่งและจราจร
  เลขที่ 35 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 • ส่งทำงไปรษณีย์ โดยวงเล็บมุมซองว่า "สมัครประกวดตั้งชื่อและออกแบบสัญลักษณ์ ตั๋วร่วม" มายัง
  สำนักงานโครงการบริหารจัดกำรระบบตั๋วร่วม สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
  เลขที่ 35 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
  ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2558 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 • นางสาวดวงใจ วงษ์รักษ์
  สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
  โทรศัพท์: 0-2215-1515 ต่อ 5004
 • ที่ปรึกษำ PMS โทรศัพท์: 0-2215-3318 ในเวลาทำการ

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/5403

เนื้อหาใกล้เคียง:

Comments are closed.

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017