Rss

 • youtube
 • linkedin
 • google

ประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 30 หัวข้อ “อนาคต…ออกแบบได้ : Image of the Future”

เกี่ยวกับ artanddesign


มหาวิทยาลัยศิลปากร และ บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 30 ในหัวข้อ “อนาคต…ออกแบบได้ : Image of the Future” ชิงเงินรางวัล พร้อมรับสิทธิ์ไปทัศนศึกษา และใบประกาศเกียรติคุณ

ประเภทศิลปกรรม
ผลงานประเภทจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และผลงานสร้างสรรค์ทางด้านทัศนศิลป์อื่นๆ

คุณสมบัติของผู้ส่งงานเข้าประกวด
1. เป็นศิลปินสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย
2. สร้างสรรค์ศิลปกรรมที่ส่งเข้าประกวดด้วยฝีมือและความคิดของตนเอง
3. เป็นศิลปกรรมที่ไม่เคยเข้าประกวดหรือแสดง ณ ที่อื่นใดในประเทศไทยมาก่อน
4. ผู้ส่งงานเข้าประกวดแบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้

 • ระดับเยาวชน มี 3 กลุ่ม

  • กลุ่มอายุต่ากว่า 9 ปี (ไม่เกิน 16 พฤษภาคม 2549)
  • กลุ่มอายุ 9 – 13 ปี (ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2544 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2549)
  • กลุ่มอายุ 14 – 18 ปี (ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2540 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2544)
 • ระดับประชาชนทั่วไป (ไม่เกินวันที่ 16 พฤษภาคม 2540)

หัวข้อการประกวด 
“อนาคต…ออกแบบได้ (Image of the Future)”

การส่งงานเข้าประกวด
1. เอกสารการรับสมัคร ประกอบด้วย

 • ใบสมัครฉบับจริง
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือสูจิบัตร จำนวน 1 ชุด

2. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด มีสิทธิ์ส่งผลงานได้ไม่เกินคนละ 3 ชิ้น
3. ผู้ส่งงานเข้าประกวดจะต้องติดรูปถ่าย กรอกชื่อ นามสกุล ที่อยู่ พร้อมกรอกข้อมูลอื่นๆ ลงในใบสมัครอย่างละเอียด และชัดเจน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยสำเนา ใบสมัคร 1 ชุด ติดที่บริเวณด้านหลังหรือที่ฐานของผลงานที่ส่งเข้าประกวด
4. ผู้ส่งงานเข้าประกวดระดับเยาวชน กลุ่มอายุต่ากว่า 9 ปี และกลุ่มอายุ 9 – 13 ปี จะต้องส่งผลงานที่มีขนาดไม่ต่ากว่า 40 x 60 ซ.ม. และไม่เกิน 60 x 80 ซ.ม.
5. ผู้ส่งงานเข้าประกวดระดับเยาวชนกลุ่มอายุ 14 – 18 ปี จะต้องส่งผลงานที่มีขนาด ไม่ต่ากว่า 60 x 80 ซ.ม. และมีความกว้าง ความยาว หรือความสูง ไม่เกิน 100 ซ.ม. ทั้งนี้ไม่รวมกรอบหรือฐาน
6. ผู้ส่งงานเข้าประกวดระดับประชาชนทั่วไป จะต้องส่งผลงานที่มีขนาดรวมกรอบ หรือฐาน ความกว้าง ความยาว หรือความสูงไม่เกิน 200 ซ.ม.
7. งานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องอยู่ในสภาพที่เรียบร้อย พร้อมที่จะติดตั้งได้ ทั้งนี้คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน จะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผลงานที่มีคุณภาพ
และเหมาะสมเข้าร่วมแสดงผลงาน คณะกรรมการดาเนินงานจะระวังรักษาผลงานที่เข้าประกวดอย่างดีที่สุด ยกเว้นความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเหตุสุดวิสัย

รางวัลพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ และทัศนศึกษา ณ สาธารณรัฐเกาหลี และประเทศญี่ปุ่น

 • ระดับเยาวชน แบ่งรางวัลในแต่ละกลุ่มดังนี้.-

  • กลุ่มอายุต่ากว่า 9 ปี

   • รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท
   • รางวัลดีเด่น 5 รางวัล รางวัลละ 7,000 บาท
   • ได้รับสิทธิ์ไปทัศนศึกษา ณ สาธารณรัฐเกาหลี รางวัลละ 2 ท่าน (ศิลปินและผู้ติดตาม)
  • กลุ่มอายุ 9-13 ปี

   • รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล เงินรางวัล 15,000 บาท
   • รางวัลดีเด่น 5 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
   • ได้รับสิทธิ์ไปทัศนศึกษา ณ สาธารณรัฐเกาหลี รางวัลละ 2 ท่าน (ศิลปินและผู้ติดตาม)
  • กลุ่มอายุ 14-18 ปี

   • รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล เงินรางวัล 20,000 บาท
   • รางวัลดีเด่น 5 รางวัล รางวัลละ 15,000 บาท
   • ได้รับสิทธิ์ไปทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น
 • ระดับประชาชนทั่วไป

  • รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล เงินรางวัล 200,000 บาท
  • รางวัลดีเด่น 5 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท
  • ได้รับสิทธิ์ไปทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น

หมายเหตุ

 • ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกระดับ เฉพาะเงินรางวัล จะต้องรับผิดชอบในการจ่ายภาษี ณ ที่จ่าย 5% ตามกฎหมาย
 • ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่สามารถเดินทางตามวันที่ ปตท. กาหนด และไม่สามารถเปลี่ยนแปลง และ/หรือเรียกร้องเป็นเงินคืนได้

การส่งผลงาน

 • ส่งผลงานด้วยตนเองระหว่างวันที่ 4 – 10 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00-16.00 น. ได้ที่

  • ชั้น 1 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 6 รอบพระชนมพรรษา
   มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
   โทร. 08 6989 5346 , 034 273 301
  • คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา
   โทร. 074 443 959
  • คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
   โทร. 043 202 396 ต่อ 2360
  • หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
   โทร. 053 218 280
 • ส่งทางไปรษณีย์ โดยผลงานจะต้องส่งถึง
  ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ตาบลพระปฐมเจดีย์
  อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2558 เท่านั้น

กำหนดการดำเนินงาน

 • ส่งผลงานระหว่างวันที่ 4 – 10 พฤษภาคม 2558
 • ตัดสินการประกวด วันที่ 17 พฤษภาคม 2558
 • ประกาศผลการตัดสิน วันที่ 1 มิถุนายน 2558 ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ หนังสือพิมพ์มติชน และหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 1 มิถุนายน 2558 และ www.pttplc.com
 • พิธีประทานรางวัล ระหว่างวันที่ 6 – 25 กรกฎาคม 2558 และการแสดงผลงาน ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/5034

เนื้อหาใกล้เคียง:

Comments are closed.

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017