Rss

 • youtube
 • linkedin
 • google

ประกวดสื่อสร้างสรรค์ นวัตกรรมสร้างสุข ภายใต้โครงการ “วัดสร้างสุข คนสร้างชาติ พุทธศาสน์สร้างใจ”

เกี่ยวกับ artanddesign


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส.ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท.ขอเชิญนักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ นวัตกรรมสร้างสุข ภายใต้โครงการ "วัดสร้างสุข คนสร้างชาติ พุทธศาสน์สร้างใจ" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท พร้อมโล่ และใบประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์
1. เพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการวัดสร้างสุข ให้ประชาชนทุกภาคส่วนรับทราบและมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมแห่งความสุขร่วมกัน
2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้แสดง ความรู้ความสามารถ การนาความรู้ไปใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน และการทำงานร่วมกันเป็นทีม รวมถึงจะได้เรียนรู้หลักการของ 5ส เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันต่อไป
3. เพื่อนำผลงานที่ชนะการประกวด และผลงานอื่นที่ส่งเข้าประกวดมาใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ในโครงการต่อไป

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมแข่งขัน
นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีทุกสถาบัน ทุกคณะ ทุกสาขาวิชา

ประเภทการประกวด

 • ประเภทที่ 1 : สื่อแนะนาโครงการวัดสร้างสุข

  • เป็นผลงาน แอนนิเมชั่น หรือ มัลติมีเดีย ไม่จำกัดรูปแบบและเทคนิค แต่ต้องมีภาพเคลื่อนไหวและมีเสียงประกอบ (เป็นภาษไทย)
  • วัตถุประสงค์เพื่อ ใช้ในการแนะนำรายละเอียดของโครงการวัดสร้างสุขให้ประชาชนทั่วไปได้
  • เข้าใจและรับทราบข้อมูลของโครงการ
  • ความยาวไม่ต่ากว่า 2 นาที แต่ไม่เกิน 5 นาที (รวม intro title และ end credit)
  • จัดส่งผลงานในรูปแบบ DVD เป็นไฟล์นามสกุล .AVI หรือ .MPEG จานวน 1 แผ่น
  • เครดิตท้ายผลงาน (end credit) ต้องมีโลโก้ของโครงการวัดสร้างสุข ร่วมกับ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.facebook.com/watsangsook
 • ประเภทที่ 2 : สารคดี 5ส วัดสัปปายะ (5ส ภายในวัด)

  • เป็นผลงาน ประเภทสาระคดี หรือ มัลติมีเดีย ไม่จากัดรูปแบบและเทคนิค แต่ต้องมีภาพเคลื่อนไหว (อาจจะเป็นภาพจริงที่ถ่ายภายในวัดก็ได้) และมีเสียงประกอบ (เป็นภาษไทย)
  • วัตถุประสงค์เพื่อ ใช้ในการแนะนารายละเอียดของโครงการและอธิบายแนวคิดในการนำเอาหลักการของ 5ส ไปปรับใช้ในพื้นที่วัด
  • ความยาวไม่ต่ากว่า 2 นาที แต่ไม่เกิน 5 นาที (รวม intro title และ end credit)
  • จัดส่งผลงานในรูปแบบ DVD เป็นไฟล์นามสกุล .AVI หรือ .MPEG จานวน 1 แผ่น
  • เครดิตท้ายผลงาน (end credit) ต้องมีโลโก้ของโครงการวัดสร้างสุข ร่วมกับ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.facebook.com/watsangsook
 • ประเภทที่ 3 : สื่อสร้างสรรค์เผยแพร่ 5ส

  • เป็นผลงาน แอนนิเมชั่น หรือ มัลติมีเดีย ไม่จากัดรูปแบบและเทคนิค แต่ต้องมีภาพเคลื่อนไหว และมีเสียงประกอบ (เป็นภาษไทย)
  • วัตถุประสงค์เพื่อ ใช้ในการแนะนา แนวคิด หลักการของ 5ส ตามแนวทางของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
  • ความยาวไม่ต่ากว่า 2 นาที แต่ไม่เกิน 5 นาที (รวม intro title และ end credit)
  • จัดส่งผลงานในรูปแบบ DVD เป็นไฟล์นามสกุล .AVI หรือ .MPEG จานวน 1 แผ่น
  • เครดิตท้ายผลงาน (end credit) ต้องมีโลโก้ของ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.facebook.com/watsangsook
 • ประเภทที่ 4 : เพลง 5ส ประกอบ MV

  • เป็นเพลง 5ส แต่งเนื้อร้องขึ้นใหม่ โดยอาจใช้ทำนองเดิมดัดแปลงหรือแต่งขึ้นมาใหม่ก็ได้ นำเสนอได้ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างชาติ เน้นเข้าใจง่าย
  • วัตถุประสงค์เพื่อ ใช้ในการแนะนา แนวคิด หลักการของ 5ส ตามแนวทางของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
  • มีภาพประกอบเพลงที่เกี่ยวข้องกับ 5ส
  • ความยาวไม่ต่ากว่า 2 นาที แต่ไม่เกิน 5 นาที
  • จัดส่งผลงานในรูปแบบ DVD เป็นไฟล์นามสกุล .AVI หรือ .MPEG จานวน 1 แผ่น
  • เครดิตท้ายผลงาน (end credit) ต้องมีโลโก้ของ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.facebook.com/watsangsook

ข้อมูลประกอบเพิ่มเติม

 • ส่งผลงานเป็นทีมในนามสถาบันการศึกษา สมาชิกใน 1 ทีม ต้องไม่เกิน 5 ท่าน ไม่จำกัดคณะ และชั้นปี ในแต่ละทีมไม่จำกัดจานวนผลงานที่ส่ง (1 ทีม สามารถส่งได้มากกว่า 1 ผลงานในแต่ละประเภทกิจกรรม)
 • แต่ละทีมจะใส่ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาหรือไม่ก็ได้
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด ถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัดการประกวด

เกณฑ์การตัดสิน
1. ความถูกต้องของเนื้อหา 30 คะแนน
2. ความคิดสร้างสรรค์ 30 คะแนน
3. เทคนิคการนาเสนอ 20 คะแนน
4. ความสวยงามและความน่าสนใจ 20 คะแนน
**** การตัดสินของคณะกรรมตัดสินถือเป็นสิ้นสุด จะอุทธรณ์ไม่ได้****

รางวัลที่จะได้รับในแต่ละประเภท

 • รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 50,000 บาท (จานวน 1 รางวัลในแต่ละประเภท) พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 25,000 บาท (จานวน 1 รางวัลในแต่ละประเภท) พร้อมใบประกาศเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 15,000 บาท (จานวน 1 รางวัลในแต่ละประเภท) พร้อมใบประกาศเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 10,000 บาท (จานวน 1 รางวัลในแต่ละประเภท) พร้อมใบประกาศ เกียรติบัตร
 • รางวัล Popular Vote ทุนการศึกษา 15,000 บาท (จานวน 1 รางวัลในแต่ละประเภท) พร้อมใบประกาศเกียรติบัตร

กำหนดการส่งผลงาน

 • สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. จะจัดชี้แจ้งรายละเอียดการประกวด และแนะนำโครงการวัดสร้างสุข ภายในเดือน เมษายน 2558 (ติดตามวันและเวลาในแต่ละสถาบันได้อีกครั้ง)
 • ยื่นใบสมัคร 1 เมษายน – 30 เมษายน 2558 (ทุกทีมที่สมัครจะได้รับ หนังสือ คู่มือวัดสร้างสุข และ หนังสือ 5ส แบบง่ายๆ สไตล์ ส.ส.ท. จำนวนอย่างละ 1 เล่มต่อทีม)
 • นำส่งผลงาน 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2558
 • ประกาศผลทีมที่ผ่านคัดเลือกผลงาน 17 กรกฏาคม 2558
 • พิธีมอบรางวัล 29 กรกฏาคม 2558

ส่งใบสมัครและผลงานมาที่
คุณวรจักร จองศักดิ์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ที่อยู่ 534/4 ซอยพัฒนาการ 18
ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณวรจักร จองศักดิ์
T 02-7173000 ต่อ 745
E-mail : worajak@tpa.or.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณวรจักร จองศักดิ์

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://www.contestwar.com/contest/4975

เนื้อหาใกล้เคียง:

Comments are closed.

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017