Rss

 • youtube
 • linkedin
 • google

Archives for : ข่าวการประกวด

ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ Yala Bird City

เทศบาลนครยะลา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ Yala Bird City ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

 1. ประเภท นักเรียน นิสิต นักศึกษา
 2. ประเภท ประชาชนทั่วไป

เงื่อนไขในการส่งผลงานเข้าประกวด

 1. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องเป็นผลงานที่ออกแบบด้วยตนเอง ไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่น ไม่เป็นการดัดแปลงผลิตภัณฑ์อื่นใด และเป็นผลงานที่ไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน โดยผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดต้องรับรองผลงานของตนเอง จึงจะถือเป็นผลงานที่สมบูรณ์ ข้อขัดแย้งใดๆ ที่เกิดขึ้นให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ออกแบบ
 2. ๒. หากมีการตรวจสอบและพบว่ามีการคัดลอกผลงานของผู้อื่น หรือเป็นการดัดแปลงภาพผลิตภัณฑ์อื่นใด หรือเคยส่งผลงานเข้าประกวดที่ใดมาก่อน จะไม่รับพิจารณาผลงานที่ส่งเข้าประกวด รวมถึงกรณีที่ผลงานได้รับรางวัลและตรวจสอบพบภายหลัง จะถือว่าผลการพิจารณาเป็นโมฆะและเรียกคืนรางวัลที่ได้รับทั้งหมด
 3. ๓. ผลงานที่ได้รับรางวัลให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของเทศบาลนครยะลาและมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยสามารถใช้สิทธิ์ในการปรับแก้ ดัดแปลงผลงานเพื่อประโยชน์ในการทําผลิตภัณฑ์จริงได้ตามที่เห็นสมควร
 4. กรณีการส่งผลงานไม่เป็นไปตามขนาดและรูปแบบที่กําหนด จะไม่รับพิจารณาผลงานที่ส่งเข้าร่วมการประกวด

ข้อกําหนดแนวคิดและรายละเอียดของผลงาน

 1. การออกแบบต้องคํานึงถึงการใช้กระดาษจากกล้วยหินเป็นส่วนประกอบหลักไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของผลิตภัณฑ์
 2. การออกแบบผลิตภัณฑ์สามารถนําไปขึ้นต้นแบบและมีความเป็นไปได้ในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์จริง
 3. เป็นผลงานเชิงความคิดสร้างสรรค์ มีความสวยงามและน่าดึงดูดใจ
 4. บ่งบอกอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ Yala Bird City (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 1)

ขั้นตอนการสมัคร
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ Yala Bird City สามารถจัดส่งใบสมัคร (ตามอกสารแนบท้ายประกาศ 2) พร้อมซองขนาด A4 โดยระบุชื่อ-สกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และติดแสตมป์อากร (สําหรับการจัดส่งตัวอย่างกระดาษกล้วยหิน) มายัง

ฝ่ายแผนงานและ งบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน
สํานักงานเทศบาลนครยะลา เลขที่ 10 ถนนสุขยางค์
ตําบลสะเตง อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000

สําหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่และพื้นที่ ใกล้เคียงสามารถส่งใบสมัครและรับกระดาษกล้วยหินได้ด้วยตนเอง ภายในวันที่ 5 เมษายน 2561

การจัดส่งผลงาน

 1. นําเสนอผลงานออกแบบทั้งหมดโดยไม่จํากัดเทคนิคการนําเสนอ ในกระดาษขนาด A2 โดยติดบนฟิวเจอร์บอร์ด เว้นขอบด้านละ 1 นิ้ว และกําหนดให้มีองค์ประกอบต่างๆ ดังต่อไปนี้

  • ชื่อและประเภทของผลงาน
  • แนวความคิดและแรงบันดาลใจในการออกแบบ
  • ขนาดและสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ภาพด้านบน (top view), ภาพด้านหน้า (front view), ภาพด้านข้าง (side view) และทัศนียภาพ (perspective)
  • รายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ เทคนิคในการผลิต วัสดุ เช่น การพับ การเจาะ การสอด การตัด หรือแบบขยายส่วนประกอบ ฯลฯ (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 3)
  • กรอกเอกสารประกอบการจัดส่งผลงาน และลงลายมือชื่อรับรองผลงานของตนเอง โดยแบบฟอร์ม จํานวน 1 ชุด ต่อ 1 ผลงาน ไม่จํากัดจํานวนผลงานที่ส่งเข้าประกวด (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 4)
 2. แนบไฟล์ผลงานในรูปแบบดิจิตอล นามสกุล AI หรือ PDF หรือ JPG ความละเอียดไม่ต่ํากว่า 300 DPI หรือภาพถ่ายผลงาน ขนาดไม่ต่ํากว่า 3 MB โดยบันทึกใส่ CD จํานวน 1 แผ่น
 3. จัดส่งเอกสารพร้อมผลงานด้วยตนเอง ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น. หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสําคัญ พร้อมวงเล็บมุมซองว่า “ประกวด ออกแบบผลิตภัณฑ์ Yala Bird City” มาที่
  ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการ และแผนงาน
  สํานักงานเทศบาลนครยะลา เลขที่ 10 ถนนสุขยางค์
  ตําบลสะเตง อําเภอ เมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000
 4. ภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561

รางวัลการประกวด

 1. ประเภท นักเรียน นิสิต นักศึกษา

  • รางวัลชนะเลิศ 20,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 15,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 10,000 บาท
  • รางวัลชมเชย 5,000 บาท
 2. ประเภท ประชาชนทั่วไป

  • รางวัลชนะเลิศ 40,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 30,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 20,000 บาท
  • รางวัลชมเชย 10,000 บาท

ติดต่อสอบถาม
ฝ่ายแผนงาน และงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน สํานักงานเทศบาลนครยะลา
โทร. 073-223-666  ต่อ 1033

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณธัญธิดา  แสงคงทอง

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/13826

ประกวด Logo สัญลักษณ์โรงแรม Anda Sea Tales

โรงแรม Anda Sea Tales by Lanta Sand Group ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Logo สัญลักษณ์โรงแรม Anda Sea Tales ชิงรางวัลมูลค่า 5,000 บาท

ข้อกำหนด

 1. .ผู้เข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดไม่จำกัดจำนวน โดยจะต้องระบุข้อมูลส่วนตัว ชื่อ และ นามสกุล, ที่อยู่, และเบอร์โทรศัพท์ พร้อมอธิบาย

  • โลโก้และ แนวคิดในการออกแบบโลโก้
  • สัญลักษณ์หรือมาสคอตประจำโรงแรม (โดยไม่จำเป็นต้องเป็นรูปเดียวกับโลโก้ เช่น โลโก้โรงแรมเป็นรูปภูเขา มาสคอตอาจจะเป็นตุ๊กตาลิง เพื่อตกแต่งภายในโรงแรมหรือเป็นของที่ระลึก เป็นต้น)
  • เรื่องราวที่สอดคล้องกับโลโก้และสัญลักษณ์โรงแรม โดยเรื่องราวนี้จะใช้จริงในการออกแบบตกแต่งภายใน
 2. ผลงานทั้งหมด หรือส่วนหนึ่งส่วนใดที่ส่งเข้าร่วมประกวดจะต้องเป็นแนวคิดและรูปแบบที่ไม่เคย นำเสนอที่ใดมาก่อน และต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์งานของ ผู้อื่น หากได้รับรางวัลและถูกตรวจพบ ภายหลังจะถือ เป็นโมฆะและถูกเรียกรางวัลทั้งหมดคืนเพี่อมอบให้แก่ผู้มีสิทธิ์อันถูกต้องต่อไป
 3. ลิขสิทธิ์ของผลงานทุกชิ้นจะถือเป็นของโรงแรม Anda Sea Tales by Lanta Sand Group ซึ่งทางคณะกรรมการสามารถแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมในการนำไปใช้งาน
 4. คณะกรรมการจัดการประกวดฯ มีสิทธิ์ในการตีพิมพ์ แสดงผลงานทุกชิ้น ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่ส่งเข้าประกวดเพี่อเผยแพร่ต่อสาธารณะชนได้ทุกรูปแบบ
 5. ผลการตัดสินของคณะกรรมการจัดการประกวดฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด และผลงานที่ได้รับรางวัลจะนาไปใช้สำหรับการประชาสัมพันธ์โรงแรมและจัดทำของที่ระลึกต่างๆ ต่อไป

การส่งผลงาน

 1. แนบไฟล์ภาพ โดยมีขนาดโลโก้ ไม่ต่ำกว่า 5 นิ้ว และแบบย่อโลโก้ สี CMYK พร้อมแนวคิดในการออกแบบไว้ ด้านล่างในหน้า A4 (21X29cm) ในรูปแบบนามสกุล (.JPG {ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 DPI} & .PDF)
 2. แนบไฟล์ดิจิตอลต้นฉบับของโปรแกรม ในรูปแบบนามสกุล .AI (Illustrator 10-CS6 & .PDF)ระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์มือถือ ระบุ code สี โหมด CMYK
 3. ส่งผลงานโดยตั้งหัวเรื่องว่า “ประกวดสัญลักษณ์โรงแรม Anda Sea Tales” ทาง e-mail: Marketing@lantasand.com

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ – 1 พฤษภาคม 2561 ที่ Marketing@lantasand.com
 • ประกาศผลวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 ผ่านทาง เฟสบุ๊คเพจ : Lanta Sand Resort and Spa ลันตาแซนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงแรม
เป็นโรงแรม 4 ดาว ตั้งอยู่บริเวณอ่าวนาง จ.กระบี่ 7 ชั้น จำนวน 75 ห้อง โดยมีทั้งห้องดีลักซ์วิวทะเล,ดีลักซ์สระส่วนตัว และห้องสูทวิวทะเลพร้อมสระส่วนตัว มีสระว่ายน้ำรวมวิวทะเลบนดาดฟ้า โดยจะเปิดทำการเต็มรูปแบบในเดือนสิงหาคม 2562

ติดต่อสอบถาม

 • คุณ ปิ๊ก โทรศัพท์ : 075-612-447
 • อีเมลล์ : Marketing@lantasand.com
 • เฟสบุ๊คเพจ : Lanta Sand Resort and Spa

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Kleenara Saengchan

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/13813

ประกวดแอนิเมชั่น “เงินออมสร้างชาติ Awards Season 3”

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ประเทศไทย ร่วมกับ บริษัทเว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสท็ม จำกัด ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแอนิเมชั่น "เงินออมสร้างชาติ Awards Season 3" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 260,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการใช้เครื่องมือบริหารเงินออมผ่านกองทุนรวม ว่าเป็นเรื่องสนุก และง่าย ด้วยสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน
 2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารเงินออมด้วยวิธีการออมลงทุนผ่านกองทุนรวมอย่างสม่าเสมอ
 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มพูนประสบการณ์ด้าน IT ให้กับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปในมิติ ความรู้ด้านการเงิน และการบริหารเงินออม ด้วยวิธีการออมลงทุนผ่านกองทุนรวมอย่างสม่าเสมอ
 4. เพื่อประยุกต์ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียน นักศึกษาในอนาคต

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

 1. ประเภทนักเรียน นักศึกษา ได้แก่ ผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมปลาย, อาชีวะ, ปริญญาตรี ทั่วประเทศ
 2. ประเภทบุคคลทั่วไป
 3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความสามารถในการพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน และ Motion graphic / Infographic

ขั้นตอนการประกวด

 1. ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.WealthMagik.com/AnimationAward ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2561 (ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 17.00 น.)
 2. ผู้สมัครสามารถส่งผลงานในรูปแบบทีม (กำหนดทีมได้ตั้งแต่ 1 คน และไม่เกิน 3 คน)
 3. ผู้สมัครเข้าประกวดผลงานสามารถ Download เนื้อหาความรู้ด้านการเงิน การลงทุนได้จาก Link ที่กำหนดให้ หรือจากเว็บไซต์ www.WealthMagik.com/AnimationAward เพื่อเป็นข้อมูล ประกอบการพัฒนาผลงาน
 4. ผู้ผู้สมัครจะได้เข้าค่ายกิจกรรมแบ่งปันความรู้ด้านการเงิน, การเล่าเรื่อง การบริหารเวลา และ เทคนิคด้านแอนิเมชัน (Boot Camp) เป็นเวลา 1 วัน จากโค้ชของโครงการฯ
 5. ผู้สมัครที่ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย และผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ Popular Vote ของแต่ละ ประเภทจะต้องเข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอผลงานของตน และร่วมรับฟังการประกาศผลรางวัล ชนะเลิศในวันปิดโครงการ (บังคับ มิฉะนั้นจะถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์ในการรับรางวัล)

ลักษณะผลงาน 
ผู้สมัครส่งผลงาน Animatic ความยาวเรื่อง ไม่เกิน 3 นาที รูปแบบไฟล์ .MOV หรือ .MP4 (ส่งผลงานดังกล่าวไม่เกินวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ปิดรับเอกสารเวลา 17.00 น.)

 • ความละเอียด 1920 x 1080 pixel
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวด สามารถส่งได้ทั้ง 2D และ 3D และสามารถผสมผสานแนวคิด การนำเสนอ ในรูปแบบของ Motion graphic / Infographic ได้
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องขึ้น Title ที่เห็นได้ชัด ประกอบด้วย

  • ชื่อทีม
  • ชื่อเรื่อง
  • เครดิต ภาพ / เสียง (ถ้ามี)

รางวัลการประกวด

 • ประเภทนักเรียน นักศึกษา

  • ทีมชนะเลิศ ทุนการศึกษา จำนวน 40,000 บาท โล่รางวัลชนะเลิศ และเกียรติบัตรการร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน
  • รองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา จำนวน 20,000 บาท โล่รางวัลรองชนะเลิศ และเกียรติบัตรการร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน
  • รองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท โล่รางวัลรองชนะเลิศ และเกียรติบัตรการร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน
  • รางวัล Popular Vote ทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท โล่รางวัล, เกียรติบัตรการร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน
 • ประเภทบุคคลทั่วไป

  • ทีมชนะเลิศ เงินรางวัล จำนวน 100,000 บาท โล่รางวัลชนะเลิศ และเกียรติบัตรการร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน
  • รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท โล่รางวัลรองชนะเลิศ และเกียรติบัตรการร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน
  • รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท โล่รางวัลรองชนะเลิศ และเกียรติบัตรการร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน
  • รางวัล Popular Vote เงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท โล่รางวัล, เกียรติบัตรการร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน

หมายเหตุ ทีมที่ได้รับรางวัลมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล

ติดต่อสอบถาม

 • บริษัท เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด
  383 ถนนลาดหญ้า เขตคลองสาน
  กรุงเทพมหานคร 10600, ประเทศไทย
 • ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการ 0-2861-4820 ต่อ 510 หรือ 629
 • E-mail: info@wealthmagik.com
 • www.facebook.com/SoftwarePark.WealthMagik.Animation.Award

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/13809

ประกวดคลิปวีดีโอส่งเสริมการท่องเที่ยว 3 ฤดู

จังหวัดชัยภูมิ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอส่งเสริมการท่องเที่ยว 3 ฤดู ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 70,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

 • ประชาชนทั่วไป
 • ส่งในนามบุคคล หรือทีม (ทีมละไม่เกิน 5 คน)

ประเภทการประกวด

 1. ฤดูหนาว
 2. ฤดูร้อน
 3. ฤดูฝน

รับสมัครและส่งผลงาน

 1. ฤดูหนาว 1 – 30 มีนาคม 2561
 2. ฤดูร้อน 1 – 30 เมษายน 2561
 3. ฤดูฝน 2 – 31 กรกฎาคม 2561

ติดต่อสอบถาม

 • สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ (หลังใหม่)
  ชั้น 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000
 • โทรศัพท์0-4482-2502
 • Email: prchaiyaphum@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Thanawut Khunma

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/13811

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “กรุงเทพฯ สังคมพหุวัฒนธรรม”

กองวัฒนธรรม สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร ขอเชิญ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “กรุงเทพฯ สังคมพหุวัฒนธรรม” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๑๐๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

กติกาการส่งภาพเข้าประกวด
๑. การประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “กรุงเทพฯ สังคมพหุวัฒนธรรม” ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพถ่ายที่แสดงถึงความงดงามของชีวิตความเป็นอยู่ ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของ “คนกรุงเทพฯ” โดยการสะท้อนผ่านมุมมองของ “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” ตามพระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ อันประกอบไปด้วย ๖ สาขา ดังนี้

(๑) สาขาวรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา
(๒) สาขาศิลปะการแสดง
(๓) สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล
(๔) สาขาความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล
(๕) สาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม
(๖) สาขาการเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว

โดยกิจกรรมดังกล่าวต้องเกิดขึ้นภายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ไม่จำกัดปีที่ถ่าย
๒. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องจัดส่งข้อมูลประกอบภาพ ดังนี้

(๑) ชื่อมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
(๒) สถานที่ประกอบกิจกรรมทางมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
(๓) ชื่อที่อยู่เจ้าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหรือผู้สืบทอด
(๔) ประวัติความเป็นมาของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
(๕) วัน เวลา ที่บันทึกภาพ

๓. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดสามารถใช้ภาพถ่ายจากกล้องฟิล์ม หรือกล้องดิจิทัล (Digital) สร้างสรรค์โดยการใช้เทคนิคอิสระไม่จำกัดรูปแบบ แต่ต้องไม่ผิดเพี้ยนจากความเป็นจริง
๔. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพสีอัดขนาด ๑๒ x ๑๘ นิ้วเท่านั้น ติดลงบนฟิวเจอร์บอร์ด หรือกระดาษแข็งสีเทา เว้นจากขอบภาพโดยรอบ ๑ นิ้ว ทุกภาพจะต้องส่งแผ่นซีดีที่บันทึกไฟล์ภาพเป็นไฟล์นามสกุล JPG แนบไฟล์ Digital File ที่มีคุณสมบัติที่สามารถนำไปอัดขยายภาพเพิ่มได้ความละเอียดของภาพไม่ต่ำกว่า ๓๐๐ dpi มาพร้อมกับภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์
๕. ด้านหลังภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดผู้ส่งประกวดจะต้องติดแบบฟอร์มใบสมัครส่งภาพเข้าประกวด พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ และติดรูปถ่ายผู้สมัคร ขนาด ๑.๕ นิ้ว ลงบนใบสมัครให้เรียบร้อย สามารถติดต่อขอรับแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่

 • กองวัฒนธรรม สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ที่ทำการชั่วคราว ชั้น ๓ อาคารที่ทำการ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น) ถนนมิตรไมตรี แขวง/เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐ ๒๒๔๖ ๖๑๔๔ หรือ ๐ ๒๒๔๗ ๒๓๓๓
 • หรือ ดาวน์โหลด แบบฟอร์มได้ที่ www.bangkok.go.th/culture/ หรือ www.facebook.com/culturebma/ โดยจะต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม (ตัวบรรจง)

๖. ส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวดได้ไม่เกิน ๕ ภาพต่อหนึ่งท่าน
๗. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีข้อผูกมัดในเรื่องลิขสิทธิ์ภาพจากหน่วยงานต่างๆ รวมไปถึงต้องไม่ใช่ภาพที่ส่งขายตาม Stock Photo ทุกแห่ง ทั้งนี้คณะผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เจ้าของผลงานมีสัญญาผูกพันต่อบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ ซึ่งเจ้าของผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบในกรณีนี้เอง
๘. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการประกวด ไม่มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด
๙. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และไม่มีการอุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น
๑๐. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องเป็นผู้ที่ถ่ายภาพด้วยตนเอง ห้ามมิให้นำผลงานผู้อื่นส่งเข้าประกวด
๑๑. ภาพที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพ ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของกรุงเทพมหานคร
๑๒. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และกติกาได้ตามความเหมาะสม
๑๓. ไม่เสียค่าสมัคร

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
 • ประกาศผล วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ โล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล ๔๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ โล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ โล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ รางวัล
 • รางวัลชมเชย เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล ๓,๕๐๐ บาท จำนวน ๑๐ รางวัล

การส่งใบสมัคร
ส่งใบสมัครพร้อมผลงานด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ได้ที่

กองวัฒนธรรม สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ที่ทำการชั่วคราว
ชั้น ๓ อาคารที่ทำการ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น)
ถนนมิตรไมตรี แขวง/เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

ติดต่อสอบถาม

 • เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๖ ๖๑๔๔ หรือ ๐ ๒๒๔๗ ๒๓๓๓ ในเวลาราชการ
 • Facebook : กองวัฒนธรรม Culture Division

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/13792

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017