Rss

 • youtube
 • linkedin
 • google

Archives for : ข่าวการประกวด

ประกวดคลิปวีดีโอ “ตลาดต้องชม เพื่อชุมชนท้องถิ่น”

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอ "ตลาดต้องชม เพื่อชุมชนท้องถิ่น" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 10,000,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

ประเภทของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

 1. ประเภท ประชาชนทั่วไป
 2. ประเภท นักเรียน นักศึกษา

เงื่อนไขการประกวด

 1. จัดการประกวดคลิปวีดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์ “ตลาดต้องชม” ภายใต้หัวข้อ “ตลาดต้องชมเพื่อชุมชนและท้องถิ่น” โดยสามารถเลือกตลาดต้องชมต่างๆ ตามรายชื่อที่กรมการค้าภายในกำหนด ที่แนบ 1
 2. ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมประกวดจะต้องกรอกใบสมัครตามแบบฟอร์มที่กำหนด
 3. ผลงานสามารถส่งในนามบุคคล หรือเป็นทีม ๆ ละไม่เกิน 5 คน และสามารถส่งผลงานได้ไม่เกิน 3 ผลงานต่อคนหรือทีม แต่มีสิทธิ์รับรางวัลได้เพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
 4. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถสร้างสรรค์ผลงานในลักษณะการแนะนำตลาดเชื่อมโยงการท่องเที่ยว แนะนำอาหารหรือสินค้าอื่น บรรยากาศ จุดเด่นต่างๆ ของตลาด หรือความน่าสนใจอื่นๆ เป็นแนวทางเบื้องต้นในการนำเสนอ ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีเนื้อหาที่สื่อถึง เอกลักษณ์พาณิชย์อัตลักษณ์ชุมชนตามหลักการและเหตุผลของโครงการ ที่แนบ 2 ความยาว 1-2 นาที/ตลาด/เรื่อง
  คลิปวีดีโอผลงานไม่จำกัดรูปแบบวิธีการนำเสนอและวิธีการถ่ายทำ แต่จะต้องมีองค์ประกอบได้แก่ Title Intro และ End Credit ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยจะต้องมีชื่อและโลโก้ของกรมการค้าภายใน และกระทรวงพาณิชย์ ในท้ายเครดิต
 5. คลิปวีดีโอจะต้องบันทึกผลงานในรูปแบบ Data file เป็นประเภท MPEG4 หรือ MP4 หรือ MOV โดยมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 720P โดยให้ส่งผลงานเข้าประกวดผ่านเว็บไซต์ http://www.taladtongchom.com เท่านั้น
 6.  ผลงานคลิปวีดีโอ ต้องไม่ลบหลู่ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยคำ ที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสี และก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม
 7. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ทางผู้จัดโครงการฯ ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้ามีการตรวจสอบพบภายหลัง จะถือเป็นโมฆะและถูกเรียกรางวัลคืน
 8. คลิปวีดีโอที่ส่งเข้าประกวดและได้รับรางวัลจะต้องต้องส่งไฟล์ ต้นฉบับ (Source File) ในรูปแบบ DVD ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของกรมการค้าภายใน และสามารถนำคลิปวีดีโอไปใช้ในภารกิจของกรมการค้าภายใน โดยไม่มุ่งหวังผลทางการค้า และให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ร่วมของกรมการค้าภายใน และผู้สร้างสรรค์งาน (ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 18) โดยกรมการค้าภายในพึงมีสิทธิ์ที่จะแก้ไข ดัดแปลง โดยไม่จำเป็นต้องขออนุญาตผู้สร้างสรรค์ผลงาน
 9. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด จะฟ้องร้องมิได้
 10. การประกวดในครั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์ส่งผลงานเข้าประกวด

รางวัลการประกวด

 1. ประเภท ประชาชนทั่วไป

   

  • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 60,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร จำนวน 77 รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 77 รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 77 รางวัล
 2. ประเภท นักเรียน นักศึกษา

   

  • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 25,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร จำนวน 77 รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท และเกียรติบัตร จำนวน 77 รางวัล

กำหนดระยะเวลา

 1. ส่งใบสมัครพร้อมผลงาน วันที่ 1 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2560
 2. ตัดสินผลงาน ภายในวันที่ 15 กุมพาพันธ์
 3. ประกาศผลงาน วันที่ 23 กุมพาพันธ์ 2561
 4. จัดพิธีมอบรางวัล ภายในเดือนมีนาคม 2561

ติดต่อสอบถาม
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน ในวันและเวลาราชการ

 • โทร 0 2507 5900
 • โทร 0 2938 1988 ต่อ 222

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณวชิราภรณ์  ชาญนุกูล

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/13615

ประกวดสื่อประชาสัมพันธ์สวนสัตว์ในรูปแบบคลิปวีดิโอ หัวข้อ “Amazing Zoo 2017”

องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์สวนสัตว์ในรูปแบบคลิปวีดิโอ หัวข้อ “Amazing Zoo 2017” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างกระแสและปลุกจิตสำนึกในการรักสัตว์ป่า ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีทัศนคติและค่านิยมในการมาท่องเที่ยวสวนสัตว์ไทย โดยการสร้างสรรค์ผลงานด้านการประชาสัมพันธ์สวนสัตว์ไทย ในรูปแบบคลิปวีดิโอ ภายใต้หัวข้อ “Amazing Zoo 2017”

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมส่งผลงาน
1. เป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ ในสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยไม่จำกัดชั้นปี
2. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาหรือหัวหน้าสถาบันการศึกษาให้การรับรองว่าเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันนั้น ๆ จริง
3. มีความสามารถในการออกแบบ พัฒนา และผลิตผลงานคลิปวิดีโอที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นของตนเอง

กติกาในการส่งผลงาน
1. ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมการประกวดจะต้องกรอกใบสมัครตามแบบเสนอผลงาน ที่องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนด ให้ครบถ้วน
2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องถ่ายทำผลงานภายในสวนสัตว์ที่อยู่ภายใต้การดูแลขององค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทั้ง 7 สวนสัตว์ และ 1 โครงการ ดังนี้ สวนสัตว์ดุสิต กรุงเทพฯ , สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี , สวนสัตว์เชียงใหม่ , สวนสัตว์นครราชสีมา , สวนสัตว์สงขลา , สวนสัตว์อุบลราชธานี , สวนสัตว์ขอนแก่น และโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์
3. การส่งผลงานเข้าประกวด ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานประเภทเดี่ยว หรือประเภททีม ทีมละไม่เกิน 3 คน ในรูปแบบวิดีโอไฟล์ฟอร์แมต .mp4 บันทึกลงแผ่น DVD พร้อมเขียนชื่อทีมลงบนแผ่น
4. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องอัพโหลดผลงานลง ในช่องโซเชียลมีเดียของตนเอง Youtube หรือ Facebook พร้อมติด Hashtag #AmazingZoo 2017 และเปิดโพสเป็นสาธารณะ (Public) ผู้ที่ได้รับ ยอดผู้เข้าชมมากที่สุด จากสื่อช่องทางใดช่องทางหนึ่งเท่านั้น จะได้รับสิทธิ์พิจารณาเข้าสู่รอบตัดสินต่อไป
5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ผลงานทั้งสองประเภทต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ที่ไม่เคยส่งประกวด และ/หรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อน สร้างด้วยซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส (Open Source) หรือซอฟต์แวร์อื่นๆ ที่ถูกกฎหมาย และองค์ประกอบทั้งภาพและเสียงจะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ซึ่งในกรณีของการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่งผลงานจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
6. หมดเขตรับสมัครวันที่ 15 ธันวาคม 2560
7. การตัดสินให้ผลงานคลิปวิดีโอ ได้รับรางวัล โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการผลิตสื่อภาพยนตร์ โฆษณา และคณะกรรมการการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์สวนสัตว์ในรูปแบบคลิปวิดีโอ ถือเป็นที่สิ้นสุด ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องปรับแก้ไขผลงานให้มีความสมบูรณ์ตามคำแนะนำของคณะกรรมการ เพื่อความเหมาะสมในการเผยแพร่ต่อไป

กำหนดวันรับผลงาน
ผู้ประสงค์จะส่งผลงานคลิปวิดีโอเข้าประกวด สามารถโพสผลงานลงโซเชียลมีเดีย Youtube หรือ Facebook ลงในช่องของตนเองได้ทันที แล้วส่งผลงานพร้อมใบสมัครทางไปรษณีย์ แบบจดหมายตอบรับไปยัง

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 71 ถนนพระราม 5 แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 (ภายในวันที่กำหนดโดยถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ)

การประกาศผล
ประกาศผลผู้ชนะผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (www.zoothailand.org) และ Facebook Fan Page (องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Zoological Park Organization of Thailand) วันที่ 15 มกราคม 2561 และมีหนังสือแจ้งผลการตัดสิน พร้อมแจ้งกำหนดวันมอบรางวัลและสถานที่ การจัดพิธีมอบรางวัลให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

รางวัลการประกวด โล่เกียรติยศ เกียรติบัตร และเงินรางวัล ดังนี้

 • รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเกียรติบัตรจากองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยสิทธิพิเศษในการ เข้าชมสวนสัตว์ไทยทั้งหมด 7 แห่ง ฟรี 1 ปี พร้อมผู้ติดตามจำนวน 5 คน
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์ และเกียรติบัตรจากองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยสิทธิพิเศษ เข้าชมสวนสัตว์ไทยทั้งหมด 7 แห่ง ฟรี 1 ปี พร้อมผู้ติดตามจำนวน 5 คน
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ และเกียรติบัตรจากองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยสิทธิพิเศษเข้าชมสวนสัตว์ไทยทั้งหมด 7 แห่ง ฟรี 1 ปี พร้อมผู้ติดตามจำนวน 5 คน
 • รางวัลชมเชย 5 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท และเกียรติบัตรจากองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยสิทธิพิเศษเข้าชมสวนสัตว์ไทยทั้งหมด 7 แห่ง ฟรี 1 ปี พร้อมผู้ติดตามจำนวน 5 คน

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/thailandzoo

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/13583

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา”

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมปลายหรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา” ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พร้อมเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท และใบประกาศนียบัตร

คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
ผู้ส่งผลงานต้องเป็นนักเรียนชั้นมัธยมปลายหรือเทียบเท่า โดยต้องส่งผลงานเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 5 คน และอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่านเป็นผู้รับรอง (แต่ละทีม ส่งผลงานได้ 1 ผลงานเท่านั้น แต่ละสถานศึกษาสามารถส่งเข้าประกวดได้มากกว่า 1 ทีม)

ระยะเวลาดำเนินการ

 • สมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "Create&Produce Short Film Workshop" ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 21 ตุลาคม 2560
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ "Create&Produce Short Film Workshop" การประกวดภาพยนตร์สั้น "เป็นหนึ่งไม่พึ่งยา" ในวันที่ 21 ตุลาคม 2560
 • ระยะเวลาจัดทำผลงาน 1 พฤศจิกายน – 23 ธันวาคม 2560
 • กำหนดส่งผลงานพร้อมใบสมัคร ภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2560 ส่งได้ด้วยตนเองที่งานประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน หรือส่งผลงานทางไปรษณีย์ โดยยึดจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
 • ประกาศผลทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก 10 ทีม วันที่ 8 มกราคม 2561
 • งานตัดสินรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 19 มกราคม 2561 ณ ห้องR203 อาคารมงคลอาภา ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ ถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  เงินรางวัล จานวน 10,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล จานวน 5,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล จานวน 3,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลยอดนิยม เงินรางวัล จานวน 3,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • โทร.0-2665-3777 ต่อ 6870-1
 • โทรสาร 0-2665-3777 ต่อ 6807
 • Facebook.com/channelmct

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/13590

ประกวดคลิปสั้น เชิญเที่ยวงานโครงการหลวง 2560 ภายใต้แนวคิด “ก้าวสู่ ปีที่ 49 โครงการหลวง”

มูลนิธิโครงการหลวง ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปสั้น เชิญเที่ยวงานโครงการหลวง 2560 ภายใต้แนวคิด "ก้าวสู่ ปีที่ 49 โครงการหลวง" ชิงเงินรางวัล พร้อมใบประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์
เพื่อถวายสักการะเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 มีพระชนมายุครบ 85 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร มีพระชนมายุครบ 65 พรรษา ตลอดจนเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ และเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การจำหน่ายผลิตผล ผลิตภัณฑ์โครงการหลวง ตลอดจนกิจกรรมการมีส่วนร่วมของเยาวชนและประชาชน

คุณสมบัติ
1. ไม่จำกัดอายุ เพศ ระดับการศึกษา
2. ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานคลิปสั้นได้มากกว่า 1 ผลงาน

กติกา/เงื่อนไขการสมัคร 
1. คลิปสั้นจะต้องมีความยาวไม่ต่ำกว่า 60 วินาทีและไม่เกิน 120 วินาที ไม่จำกัดไอเดียและรูปแบบการนำเสนอ
2. ไฟล์วิดีโอต้นฉบับที่ส่งจะต้องเป็นไฟล์ MPG, MP4 , AVI หรือ MOV ขนาดไฟล์ขั้นต่ำ 720 x 480 Pixel
3.  เนื้อหาหลักต้องเกี่ยวกับเรื่องราวของมูลนิธิโครงการหลวง ในแง่มุมต่างๆ และการเชิญเที่ยวงานโครงการหลวง 2560 ระหว่างวันที่ 21 – 24 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ ที่จะใช้ประกอบ ในคลิปสั้นจะต้องเป็นภาพที่ ได้รับอนุญาตให้ใช้อย่างถูกต้อง โดยสามารถดาวน์โหลดได้ทางเวปไซด์ของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  http://www.nat.go.th
5. คลิปสั้นที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่คัดลอกแนวคิด ดัดแปลง ทำซ้ำ และเคยประกวดที่ใดมาก่อน 
6. คลิปสั้นที่ส่งเข้าร่วมประกวด ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา
7. ผู้ส่งคลิปเข้าประกวดยินยอมให้มูลนิธิโครงการหลวง นำผลงานออกเผยแพร่หรือใช้ประโยชน์อื่นๆในกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิโครงการหลวงได้
8. คลิปผลงานทั้งหมดที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของ มูลนิธิโครงการหลวง
9. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ระยะเวลาการส่งผลงาน
1. ส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 พฤศจิกายน 2560
2. กดไลค์กับคลิปที่ชื่นชอบได้ตั้งแต่ วันที่ 21-30 พฤศจิกายน 2560 ทาง เฟสบุ๊ค แฟนเพจ งานโครงการหลวง 2560เชียงใหม่
3. ประกาศผลวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ทาง เฟสบุ๊ค แฟนเพจ งานโครงการหลวง 2560 เชียงใหม่
4. พิธีมอบรางวัลในวันแถลงข่าวงานโครงการหลวง วันที่ 8 ธันวาคม 2560 ณ ร้านโครงการหลวงสาขาถนนสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
5. ผลงานที่ได้รับรางวัล จะนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงานโครงการหลวง 2560
ทางสื่อต่างๆของมูลนิธิโครงการหลวงต่อไป

วิธีการส่งผลงานเข้าประกวด
1. ผู้สมัครกรอกข้อมูลชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ พร้อมอธิบายแนวคิดในการออกแบบคลิปสั้น ลงในแบบฟอร์ม
2. ส่งไฟล์ใบสมัครพร้อมอัพโหลดผลงานที่ส่งเข้าประกวดและส่งลิงค์ดาวน์โหลด มาที่ Email: pr@royalproject.org ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560  ก่อน 24.00 น.
3. ส่งทางไปรษณีย์หรือด้วยตนเองในรูปแบบ CD/DVD พร้อมแบบฟอร์มใบสมัคร มาที่

แผนกประชาสัมพันธ์มูลนิธิโครงการหลวง
65 ม.1 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
ในเวลาราชการ (นับตามวันที่ประทับตราไปรษณีย์)

ประเภทรางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 เงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลพิเศษคลิปยอดนิยม นับจากผลการกดไลค์ เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • แผนกประชาสัมพันธ์มูลนิธิโครงการหลวง
 • โทร. 053-810-765 ต่อ 104,108
 • มือถือ 08-1783-4216
 • E-mail: pr@royalprojectthailand.org

ข่าวประชาสัมพันธ์ : แผนกประชาสัมพันธ์และท่องเที่ยว มูลนิธิโครงการหลวง

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/13585

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “หน้าต่างน่าน : NAN WINDOWS”

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “หน้าต่างน่าน : NAN WINDOWS” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 90,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

หัวข้อการประกวด
“หน้าต่างน่าน” (NAN WINDOWS) เป็นภาพถ่ายที่ต้องแสดงให้เห็นถึงมุมมองต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดน่านที่สวยงามในช่วงเวลาต่างๆ เช่น ถิ่นที่อยู่อาศัย สถาปัตยกรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัฒนธรรม ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว วิถีชีวิต การคมนาคม การอุปโภคบริโภค การเกษตร การประมง ตลอดจนวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น เป็นต้น ที่ควรสื่อให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาดสวยงาม และส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน

กำหนดระยะเวลา

 • ระยะเวลาส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2560 โดยใช้วันที่ที่ระบุบนตราประทับไปรษณีย์เป็นสาคัญ
 • ส่งผลงานทาง

  • ไปรษณีย์มาที่
   ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
   ถนนแจ้งวัฒนะ แขวง ทุ่งสองห้อง
   เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
   วงเล็บมุมซอง (ประกวดภาพถ่ายหัวข้อ หน้าต่างน่าน)
  • ทาง Email : photo.nanwindows@gmail.com ต้องส่งภาพสีอัดขยายฯ มาทางไปรษณีย์ด้วย
 • ประกาศผลการตัดสิน ทางเว็บไซต์ไปรษณีย์ไทย www.thailandpost.co.th ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป และจะแจ้งให้ผู้ชนะการประกวดทราบโดยตรงทางโทรศัพท์

รางวัลสการประกวด

 • ประเภทประชาชนทั่วไป รวม 8 รางวัล รวมเป็นเงิน 70,000 บาท

  • รางวัลชนะเลิศ เงินสด 30,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ จากนายวรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย) ประจำปี 2552
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 15,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 10,000 บาท
  • รางวัลชมเชย เงินสด 3,000 บาท (จำนวน 5 รางวัล)
 • ประเภทเยาวชน รวม 6 รางวัล รวมเป็นเงิน 19,000 บาท

  • รางวัลชนะเลิศ เงินสด 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ จากนายวรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย) ประจำปี 2552
  • รางวัลชมเชย เงินสด 3,000 บาท (จำนวน 3 รางวัล)

ติดต่อสอบถาม

 • ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
 • โทรศัพท์ 02 831 3598

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/13571

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017