Rss

 • youtube
 • linkedin
 • google

Archives for : ข่าวการประกวด

ประกวดหนังสั้น TINT SHORT FILM PROJECT หัวข้อ“ Nuclear for Better Life”

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น TINT SHORT FILM PROJECT หัวข้อ“ Nuclear for Better Life” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๓๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

 • รุ่นเล็ก (ระดับมัธยมศึกษา)

  • อายุไม่เกิน ๑๘ ปี และกำลังศึกษาไม่เกินระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
  • สมัครได้ทั้งเดี่ยวและทีม กำหนดไม่เกิน ๔ คน
 • รุ่นใหญ่ (ระดับอุดมศึกษาขึ้นไป)

  • อายุตั้งแต่ ๑๙ ปี ขึ้นไป และกำลังศึกษาในระดับชั้นอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าขึ้นไป
  • สมัครได้ทั้งเดี่ยวและทีม กำหนดไม่เกิน ๓ คน

กำหนดการประกวด
รับสมัครผลงานตั้งแต่วันนี้ – ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

รางวัลการประกวด

 • เงินรางวัลรุ่นเล็ก (ระดับมัธยมศึกษา)

  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร ๑ รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร ๑ รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร ๑ รางวัล
  • รางวัลชมเชย เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท พร้อมประกาศนียบัตร ๓ รางวัล
 • เงินรางวัลรุ่นใหญ่ (ระดับอุดมศึกษาขึ้นไป)

  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร ๑ รางวัล
  • รางวัลชมเชย เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมประกาศนียบัตร ๕ รางวัล

ติดต่อสอบถาม
เบอร์โทรศัทพ์ 098-9506285

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณวัสยษฎิ์ ภิรมย์วรากร

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/14261

ประกวดหนังสั้นและคลิปวีดีโอ “วัยรุ่นไทย ใครว่าแร๊งส์”

วิทยาลัยสันตพล (ระดับปริญญาตรี) ร่วมกับ จังหวัดอุดรธานี ขอเชิญเยาวชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้นและคลิปวีดีโอ “วัยรุ่นไทย ใครว่าแร๊งส์” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าประกวด ได้แสดงความสามารถในการผลิตผลงานประกวดสื่อรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องของมารยาททางสังคมของวัยรุ่น เพื่อสื่อสารให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขของผู้คนในสังคม
 2. เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงาน รวมไปถึงมุมมองของคนรุ่นใหม่ผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ สู่กระบวนทัศน์ของการสื่อสาร รวมทั้งเพื่อคัดเลือกผลงานนำไปเผยแพร่ภายในงานสัปดาห์วิชาการวิทยาลัยสันตพล อุดรธานี ประจำปี 2561 สันตพลนิทรรศ : 20 ปี วิทยาลัยสันตพล การศึกษาสร้างความสุข

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

 • เยาวชน อายุ 15 – 20 ปี
 • ประกวดประเภททีม ทีมละ 3- 5 คน (แต่ละทีมจะต้องมีครู/อาจารย์ ที่ปรึกษา 1 ท่าน)

ข้อกำหนด/เงื่อนไข

 • ผลิตผลงานสื่อรณรงค์ ภายใต้แนวความคิด “วัยรุ่นไทย ใครว่าแร๊งส์”
 • ผลงานที่ส่งประกวดจะต้องแสดงให้เห็นถึงมุมมองที่เกี่ยวกับเรื่องของมารยาททางสังคมของวัยรุ่น เพื่อสื่อสารให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขของผู้คนในสังคม
 • ความยาวเฉพาะเนื้อหา 3-5 นาที โดยไม่จำกัดเทคนิคและวิธีการในการนำเสนอ เช่น หนังสั้น, คลิปวีดีโอ, โฆษณา, รายการ,  MV, แอนิเมชัน, Motion Infographic, สารคดีเชิงข่าว หรือภาพเคลื่อนไหวในรูปแบบอื่นๆ
 • จะต้องเป็นผลงานที่ผลิตขึ้นมาใหม่โดยไม่เคยส่งเข้าประกวดรายการใดๆ มาก่อนและไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น  ผู้เข้าประกวดสามารถตั้งชื่อเรื่องใหม่ได้ และใส่ Credit ได้ตามความเหมาะสม

กำหนดระยะเวลา

 • รับสมัคร/การส่งผลงานเข้าประกวด ผู้เข้าประกวดสามารถเลือกช่องทางการส่งผลงานได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

  • ช่องทางที่ 1 ส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ โดยไรท์ลง DVD หรือ CD จำนวน 2 แผ่น พร้อมใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน(ส่งใบสมัครและผลงาน มาพร้อมกัน) ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 นับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ โดยส่งที่
   โครงการประกวดผลิตผลงานสื่อรณรงค์ สันตพลนิทรรศ’61 
   วิทยาลัยสันตพล  สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียฯ
   เลขที่ 299/1 ถนนอุดร-สกล ตำบลหนองบัว
   อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
  • ช่องทางที่ 2 สมัครและส่งผลงานผ่านระบบออนไลน์ 

   • ขั้นตอนที่ 1 กรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ที่เวปเพจโครงการ  FB : Multimedia.stu.contest2018 ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
   • ขั้นตอนที่ 2 ส่งผลงานโดยทำการ Upload ผลงานผ่าน googledrive ตั้งค่าเป็นสาธารณะให้สามารถเห็น และ downloadได้จากนั้นเข้าไปส่งผลงานผ่านระบบออนไลน์ที่ FB : Multimedia.stu.contest2018 ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
 • ประกาศผลวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ในงานสันตพลนิทรรศ’61 และทางเว็บเพจโครงการ

เกณฑ์การตัดสิน

 • มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถนําไปต่อยอดได้ 50 คะแนน
 • ความสมบูรณ์ สอดคล้องของชิ้นงานที่ผลิต ความถูกต้องตามกติกา 30 คะแนน
 • เทคนิคและมุมมองในการนําเสนอตามโจทย์ที่ได้รับ 20 คะแนน

รางวัลการประกวด

 • รางวัลยอดเยี่ยม Best Picture  เงินรางวัล  5,000  บาท และโล่รางวัลจาก ฯพณฯ พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ อดีตองคมนตรีในรัชกาลที่ 9 และนายกสภาวิทยาลัยสันตพล พร้อมเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
 • ผลงานดีเด่นระดับสถาบัน 15 ผลงาน  ได้รับเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

หมายเหตุ ทีมผู้เข้าร่วมประกวด/อาจารย์/ครู ที่ปรึกษา ทุกทีมจะได้รับเกียรติบัตรจากโครงการ

ติดต่อสอบถาม

 • ผู้ประสานงาน อ. ธำรงชาติ วงศ์อารีย์ โทรi 081-234-1366
 • ทางเว็บเพจโครงการ FB : Multimedia.stu.contest2018

ข่าวประชาสัมพันธ์ : อ. ธำรงชาติ วงศ์อารีย์

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/14247

ประกวดออกแบบลายเสื้อยืด หัวข้อ “หมวกฟาง และโจรสลัด”

DEXclub ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบลายเสื้อยืด หัวข้อ "หมวกฟาง และโจรสลัด" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท

หัวข้อการประกวด
หมวกฟาง และโจรสลัด (โดยใช้แรงบันดาลใจจากการ์ตูน “วันพีซ”)

คุณสมบัติผู้สมัคร
บุคคลทั่วไป นิสิต นักศึกษา อายุ 20-35 ปี

เงื่อนไขในการส่งผลงาน

 • ผลงานที่จะส่งเข้าประกวดได้ต้องเป็นภาพวาด, ภาพเขียนลายเส้น, ภาพกราฟิก, คอมพิวเตอร์กราฟิก, ภาพถ่ายหรือภาพในแนวราบอื่นๆ โดยห้ามใช้ภาพ, เครื่องหมาย, สัญลักษ์, จากการ์ตูนวันพีซ
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานดั้งเดิมที่ผู้สมัครเป็นเจ้าของผลงานเองเท่านั้น และต้องเป็นผลงานที่ยังไม่เคยถูกเผยแพร่มาก่อน
 • สามารถออกแบบลายสำหรับด้านหน้า และด้านหลังของเสื้อยืดได้ทุกตำแหน่ง
 • สามารถเลือกสีพื้น (Body Color) ได้จากสีตัวอย่างทั้งหมด 10 สี
 • สามารถส่งผลงานเข้าประกวดผ่านทาง E-MAIL ช่องทางเดียว (ขอสงวนสิทธิ์งดรับผลงานที่ส่งเข้ามาทางไปรษณีย์และช่องทางอื่นๆ)
 • กำหนดชื่อผลงาน เเละอธิบายเเนวคิดในการออกเเบบผลงาน ต้องการสื่อสิ่งใดที่สอดคล้องกับคอนเซ็ปต์ โดยเขียนชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ลงในผลงานให้ชัดเจน
 • ผู้สมัครเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการออกแบบผลงานทั้งหมดด้วยตนเอง

รายละเอียดในการประกวด

 • หมดเขตส่งผลงานประกวดวันที่ 19 ตุลาคม 2561
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะ วันที่ 29 ตุลาคม 2561 ที่ DEXclub.com
 • ผลงานที่เข้ารอบ 5 คนสุดท้ายจะนำมาผลิตเป็นผลงานเพื่อโชว์ Display ที่เอเชียทีคช่วงเดือนธันวาคม 2561

รายละเอียดรางวัล

 • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 : ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ประเทศญี่ปุ่น 1 ที่นั่ง และเงินรางวัล 30,000 เยน
 • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 : เงินรางวัล 20,000 เยน
 • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 : เงินรางวัล 10,000 เยน
 • รางวัลชมเชยที่ 1 – 10 : บัตรเข้าเล่นสวนน้ำวานา นาวา หัวหิน รางวัลละ 2 ใบ

ติดต่อสอบถาม

 • E-mail : info@mugiwarastorebangkok.com
 • Facebook:  One Piece Mugiwara Bangkok

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Jittima / DEXclub

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/14236

ประกวดออกแบบสติกเกอร์ไลน์ (LINE Sticker) หัวข้อ “ร่วมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร”

สมาคมศิษย์เก่าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสติกเกอร์ไลน์ (LINE Sticker) หัวข้อ “ร่วมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 35,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์
เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา บุคลากร ของมหาวิทยาลัยมหิดล และบุคคลทั่วไป มีส่วนร่วมในการสร้างสัญลักษณ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ผ่านทางสติกเกอร์ไลน์ (LINE Sticker)

กติกา/เงื่อนไข/ระเบียบ

 1. ผู้ที่มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด ได้แก่ นักศึกษา บุคลากร ของมหาวิทยาลัยมหิดล และบุคคลทั่วไป
 2. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 1 คน ส่งได้ 1 ผลงานเท่านั้น
 3. ผลงานต้องสื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ร่วมแรงร่วมใจ และปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร และควรมีข้อความหรือประโยคที่ชักชวนร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร เช่น การดูแลสิ่งแวดล้อมเริ่มที่ตัวเรา ใช้ถุงผ้าลดโลกร้อน ประหยัดทรัพยากรเพื่อลูกหลาน เป็นต้น
 4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่มีลักษณะใด ๆ ที่ส่อไปทางลามกอนาจาร หยาบคาย น่ารังเกียจ ดูหมิ่นบุคคลหรือสิ่งใด สิ่งเสพติด หรือสิ่งที่ผิดกฎหมาย ไม่ว่าจะในทางตรงหรือทางอ้อม และหลีกเลี่ยงภาพที่ไม่เหมาะสม ด้านพฤติกรรม ความรุนแรง เพศ รวมทั้งต้องใช้ภาษาที่สุภาพ
 5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานสติกเกอร์ภาพนิ่ง ที่ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบเองเท่านั้น ห้ามคัดลอก ทำซ้ำ ลอกเลียนแบบ ดัดแปลงรูปแบบสติกเกอร์ไลน์ หรือส่งผลงานเข้าประกวดในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด
 6. ตั้งชื่อผลงานสติกเกอร์ไลน์ พร้อมอธิบายแนวคิด / ที่มาของสติกเกอร์ไลน์โดยสังเขป
 7. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่ละเมิดสิทธิ์ใด ๆ ของผู้อื่น รวมทั้งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิ์ความเป็นส่วนตัว สิทธิ์ในการโฆษณาเผยแพร่ และสิทธิ์อื่น ๆ
 8. หากมีข้อขัดแย้งใด ๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หลังการประกวด ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทุกประการ
 9. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่ซ้ำกับผลงานที่เคยส่งเข้ามาในระบบ creator.line.me แล้ว รวมถึงการใช้คาแรกเตอร์เดียวกัน และต้องไม่เคยเข้าประกวดที่ใดมาก่อน
 10. หลีกเลี่ยงการใช้โลโก้หรือข้อความที่สื่อถึงคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อหลีกเลี่ยงความคลาดเคลื่อนถึงวัตถุประสงค์หลักของการประกวด
 11. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น
 12. ผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมดจะเป็นลิขสิทธิ์ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสามารถนำผลงานไปดัดแปลงได้ตามความเหมาะสม ออกเผยแพร่ทางเว็บไซต์ หรือใช้ประโยชน์อื่น ๆ โดยไม่ต้องขออนุญาตและจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้นแก่เจ้าของผลงาน ทั้งนี้รายได้จากการจำหน่ายทั้งหมดจะนำเข้าสมาคมศิษย์เก่าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ข้อกำหนดผลงาน

 1. ผลงาน 1 ชุด มี 24 รูป
 2. รูปมีความกว้าง 370 Pixel x สูง 320 Pixel
 3. พื้นหลังของรูปโปร่งใส และเป็นไฟล์สกุล PNG เท่านั้น
 4. รูปมีความละเอียด 72dpi หรือสูงกว่า และใช้โหมดสีแบบ RGB
 5. เป็นไปตาม Creation Guidelines (creator.line.me/en/guideline/sticker)

หลักเกณฑ์การตัดสิน

 1. แนวคิดของผลงาน สอดคล้องกับหัวข้อการประกวด
 2. ความคิดสร้างสรรค์ ความมีเอกลักษณ์ โดดเด่น สวยงาม และสะดุดตา

กำหนดระยะเวลา

 • ระยะเวลาในการส่งผลงานเข้าประกวด ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561
 • วันประกาศผลการประกวด วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ในหน้าเว็บไซต์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (http://www.en.mahidol.ac.th)

วิธีการส่งใบสมัครและผลงาน
ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวด ต้องส่งแผ่น CD จำนวน 2 แผ่น พิมพ์ภาพตัวอย่างสติกเกอร์ลงในกระดาษ A4 พร้อมเซ็นชื่อกำกับ และเอกสารตามรายการด้านล่าง

 1. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน 
 2. หลักฐานแสดงตน เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา ของผู้สมัครพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

  • ส่งผลงานด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการ ได้ที่ คุณภากร ศรีมโนภาษ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
  • ส่งทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ 
   คุณภากร ศรีมโนภาษ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
   เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา
   อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
   โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ และขอความร่วมมือให้จัดส่งเป็นไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการตรวจสอบ
  • ส่งทางอีเมล โดยแนบไฟล์ผลงาน พร้อมไฟล์ใบสมัคร และหลักฐานแสดงตน ไปที่ pakorn.sri@mahidol.edu

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จำนวน 1 รางวัล

หมายเหตุ ผู้ชนะการประกวดทุกรางวัลจะได้รับเงินรางวัลเมื่อผลงานผ่านการอนุมัติเพื่อจำหน่ายจาก Line Corporation

ติดต่อสอบถาม

 • คุณธีรวุฒิ ชิยานนท์ โทร. 02 441 5000 ต่อ 3349
 • คุณภากร ศรีมโนภาษ โทร. 02 441 5000 ต่อ 3309

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Pakorn Srimanobhas

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/14233

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์โครงการ “กลับบ้านปลอดภัย”

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด ขอเชิญ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์โครงการ “กลับบ้านปลอดภัย” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 120,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเ
นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ และต้องส่งผลงานในนามบุคคลธรรมดาเท่านั้น

โจทย์การประกวด
ให้ผู้เข้าร่วมประกวด ทำการออกแบบตราสัญลักษณ์ ประจำโครงการ “กลับบ้านปลอดภัย” เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงการขับขี่อย่างปลอดภัย และใช้สติในการขับขี่ยานพาหนะ

กำหนดระยะเวลา
สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่ 10 กันยายน – 31 ตุลาคม 2561

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล มูลค่า 100,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลชมเชยอันดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

ติดต่อสอบถาม
โทร 02-107-2222 ต่อ 3301

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/14227

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017