Rss

 • youtube
 • linkedin
 • google

Archives for : ข่าวการประกวด

ประกวดออกแบบโปสเตอร์ Digital Poster Design Competition 2018 หัวข้อ “พระมหากษัตริย์กับการสื่อสาร”

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ขอเชิญเยาวชน นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบโปสเตอร์ Digital Poster Design Competition 2018 หัวข้อ “พระมหากษัตริย์กับการสื่อสาร” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อรำลึกถึงเส้นทางพระมหากรุณาธิคุณในพระอัจฉริยภาพด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมและพระราชกรณียกิจต่างๆของพระมหากษัตริยไทยในราชวงศ์จักรี
 • เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติในพระอัจฉริยภาพด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมและพระราชกรณียกิจต่างๆของพระมหากษัตริยไทยในราชวงศ์จักรี
 • เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน นิสิต นักศึกษา ที่มีความคิดสร้างสรรค์ได้แสดงความรู้ความสามารถด้านการออกแบบโดยการใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์
 • เพื่อสนับสนุนให้เยาวชน นิสิต นักศึกษาและสถาบันการศึกษา เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบทางคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล

คุณสมบัติผู้สมัคร
เยาวชน นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ที่มีอายุระหว่าง 16 -21 ปี ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

โปรแกรมการแข่งขัน

 • Adobe Photoshop
 • Adobe Illustrator

รูปแบบการแข่งขัน
การประกวดแบ่งออกเป็น 2 รอบ

 • รอบคัดเลือก : คณะกรรมการคัดเลือกผลงานจำนวน 50 ผลงาน จากผลงานทั้งหมดที่อัพโหลดเข้ามาในระบบ เพื่อเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
 • รอบชิงชนะเลิศ : ผู้ผ่านการคัดเลือกทั้ง 50 คน จะต้องเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 20 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และจะประกาศผลในวันที่ 21 มกราคม 2562 ทั้งนี้ โครงการฯจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าอาหารและที่พัก จำนวน 2 วัน 1 คืน ให้แก่ผู้ผ่านการคัดเลือกทั้ง 50 ท่าน

ระยะเวลารับสมัคร
วันนี้ – 2 มกราคม 2562 ผ่านเว็บไซต์ : www.arit.co.th/poster-design (สงวนสิทธิ์ให้ผู้สมัคร 1 ท่าน สามารถส่งผลงานได้ 1 ชิ้นงาน เท่านั้น)

รางวัลการแข่งขัน     

 • รางวัลชนะเลิศ : โล่ห์รางวัล พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 30,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 : โล่รางวัล พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 15,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 : โล่รางวัล พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาท
 • รางวัลชมเชย : ทุนการศึกษา 3,000 บาท (จำนวน 7 รางวัล)
 • รางวัลพิเศษสำหรับผู้เข้าแข่งขัน     

  • ประกาศนียบัตรดิจิทัล : สำหรับผู้ส่งผลงานทุกท่าน (ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์)
  • ประกาศนียบัตร : สำหรับผู้ผ่านการอบรมการใช้โปรแกรม Adobe จำนวน 50 ท่าน
  • สำหรับผู้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิสจะได้ รับสิทธิ์ในการทดสอบวัดระดับการใช้งานโปรแกรมขั้นพื้นฐานทางด้านกราฟฟิคดีไซน์ Adobe Certified Associate (ACA) Certificate (มูลค่า 1,600 บาท)

ติดต่อสอบถาม

 • คุณรัตนาภรณ์ เถื่อนบุญ

  • โทร. 02-682-6350 ต่อ 511
  • e-mail : rattanapornt@ar.co.th
 • คุณนลินธร วิมลประดิษฐ์

  • โทร. 02-682-6350 ต่อ 512
  • e-mail : nalinthornw@ar.co.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณนลินธร วิมลประดิษฐ์

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/14354

ประกวดออกแบบชุดตราสัญลักษณ์ (Logo) สำหรับเป็นเมืองอัจฉริยะ : National Smart City Icon Design Competition

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือ depa กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน และสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม ขอเชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบชุดตราสัญลักษณ์ (Logo) สำหรับเป็นเมืองอัจฉริยะ : National Smart City Icon Design Competition ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อจัดประกวดออกแบบชุดตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉระ
 2. เพื่อนำตราสัญลักษณ์ดังกล่าวไปใช้กับเมืองที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาการเป็นเมืองอัจฉริยะ ตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
 3. เป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสาร และสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการดำเนินงานด้าน “เมืองอัจฉริยะ” แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไปผ่านการประกวดตราสัญลักษณ์
 4. เพื่อนำชุดตราสัญลักษณ์ดังกล่าวไปใช้ในการดำเนินงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ “เมืองอัจฉริยะ”

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป โดยสมัครเป็นแบบเดี่ยว หรือแบบทีมก็ได้

กระบวนการการประกวด

 1. รอบคัดเลือก ผู้สมัครส่งผลงานเข้าประกวดภายในวันที่ 20​ ธันวาคม​ 2561 โดยคณะกรรมการ จะคัดเลือกผลงานที่มีคุณภาพจำนวน 20 ผลงาน เพื่อเข้าสู่การพิจารณาในรอบชิงชนะเลิศต่อไป
 2. รอบชิงชนะเลิศ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือ depa กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน และสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม นำเสนอผลงานที่ได้รับการคัดเลือก 20 ผลงาน ต่อรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะแห่งชาติ เพื่อพิจารณาคัดเลือกผลงานที่สมควรใช้เป็นตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะ
 3. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือ depa กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน และสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม แจ้งให้ผู้ที่ได้รับรางวัลทราบและปรับปรุงตราสัญลักษณ์ตามข้อคิดเห็นของประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะแห่งชาติ
 4. ผู้ที่ได้รับรางวัลส่งมอบตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะที่ปรับปรุงแล้วให้สำนักงาน พร้อมรับเงินรางวัลและแถลงข่าวในงานเปิดตัวตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะที่จะจัดขึ้น

โจทย์การประกวด
จัดกิจกรรมประกวดชุดตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยมีเงื่อนไขการรับสมัคร ดังนี้

 1. ออกแบบตราสัญลักษณ์จำนวน 9 ตราสัญลักษณ์ ประกอบด้วย 2 รูปที่ ที่สามารถใช้แทนสื่อความเมืองความเป็นเมืองอัจฉริยะ (เมืองเดิม หรือเมืองใหม่) ในแต่ละด้าน (7 ด้าน) ที่สามารถปรับเปลี่ยนตามด้านที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาการเป็นเมืองอัจฉริยะในแต่ละด้าน อาทิเช่น 1) เมืองภูเก็ต (เมืองเดิม) ประกอบไปด้วย 3 ด้าน ได้แก่ Smart Economy,  Smart Environment และ Smart Mobility หรือ 2) เมืองพัทยา ประกอบไปด้วย 2 ด้าน  Smart Living และ Smart Economy เป็นต้น
  รายละเอียดตราสัญลักษณ์จำนวน 9 ตราสัญลักษณ์ ประกอบไปด้วย

  • ตราสัญลักษณ์หลักจำนวน 2 ตราสัญลักษณ์

   • ตราสัญลักษณ์ประเภทกลุ่มเมืองเดิม
   • ตราตราสัญลักษณ์ประเภทกลุ่มเมืองใหม่
  • ตราสัญลักษณ์รองที่ใช้ร่วมกับกับตราสัญลักษณ์หลัก เพื่อสื่อความหมายถึงการเป็นเมืองอัจฉริยะจำนวน 7 ตราสัญลักษณ์

   • ตราตราสัญลักษณ์ Smart Economy
   • ตราตราสัญลักษณ์ Smart Mobility
   • ตราตราสัญลักษณ์ Smart Energy
   • ตราตราสัญลักษณ์ Smart Environment
   • ตราตราสัญลักษณ์ Smart Governance
   • ตราตราสัญลักษณ์ Smart People
   • ตราตราสัญลักษณ์ Smart Living
 2. ตราสัญลักษ์ณ์ต้องสามารถสื่อให้กับผู้รับสารได้เข้าใจถึงการเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ที่ชัดเจน มีเอกลักษณ์ มีความหมาย เป็นสื่อกลางที่เข้าใจและจดจำง่าย และสะท้อนอัตลักษณ์ ของความทันสมัยและเข้ากับบริบทในปัจจุบัน และแสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือ
 3. ตราสัญลักษ์ณ์ต้องสามารถต้องสามารถเชื่อมโยงสำหรับการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 ภายใต้สโลแกน ASEAN Smart City Network (ASCN)
 4. สีที่ใช้ที่ใช้ในการออกแบบ 

  • ต้องสื่อให้เห็นถึงความทันสมัยของเมืองที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้และความใส่ใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ สีที่ใช้ เช่น โทนสีเขียว เป็นต้น 
  • การเทิดพระเกียรติพระปรีชาสามารถด้านการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาเมือง ของ รัชกาลที่ 9 และ รัชกาลที่ 10 สีที่ใช้ คือ สีเหลือง
 5. ผลงานที่ส่งประกวด ต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่เท่านั้น ไม่เคยถูกเผยแพร่ที่ใด หรือมีส่วนหนึ่งส่วนใดที่กล่าวถึงยี่ห้อ ตราสินค้า หรือเครื่องหมายการค้าใดๆ และไม่ใช้ภาพประกอบหรือภาพส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็นลิขสิทธิ์ของบุคคลภายนอกปรากฏอยู่ในชิ้นงานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตลอดจนเคยได้รับรางวัลจากหน่วยงานใดมาก่อน

การส่งผลงาน

 1. ให้ผู้เข้าประกวดส่งผลงานเป็นเพลทนำเสนอผลงานขนาด A3 (29.7×42 ซ.ม.) แนวตั้งเท่านั้น จำนวนไม่เกิน 2 เพลท ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล (.pdf .jpg หรือ .png) การนำเสนอชุดตราสัญลักษณ์ในเพลทนำเสนอ ให้มีรายละอียดดังนี้

  • ที่มาของความคิด (idea) โดยสังเขป เช่น การใช้ภาพสัญลักษณ์ การใช้สี การใช้รูปแบบตัวอักษร
  • การจัดวางตราสัญลักษณ์ ตามลักษณะของประเภทเมืองและด้านที่ได้รับการพิจารณา
  • ตราสัญลักษณ์แบบสีเดียว (One Color)
  • ตราสัญลักษณ์แบบสี (Full Color)
  • รูปแบบการนำตราสัญลักษณ์ไปใช้ในสื่อต่าง ๆ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการ ใช้งาน ดังนี้

   • ใบประกาศศนียบัตรเมืองอัจฉริยะ
   • กระดาษจดหมาย และซองจดหมาย
   • สื่อนำเสนอในรูปแบบ powerpoint template เป็นต้น
 2. ส่งเพลทผลงานตามข้อ 1 และ โลโก้จำนวน 9 ตราสัญลักษณ์ในรูปแบบ .ai พร้อมใบสมัคร และสำเนาบัตรประชาชนด้วยทางลิ้งค์

เกณฑ์การตัดสิน
เกณฑ์พิจารณาการคัดเลือก มีองค์ประกอบพิจารณา ดังนี้

 1. สะท้อนแนวคิดหลักเบื้องต้น
 2. มีความสวยงามตามหลักการออกแบบ รูปแบบโดดเด่น สื่อสารตรงประเด็น และแสดงถึงความน่าเชื่อถือ และมีความเป็นสากล         
 3. แนวความคิดที่ใช้ในการออกแบบ
 4. ความคิดสร้างสรรค์
 5. มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการใช้งานจริง

 รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  รางวัลละ 50,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  รางวัลละ 30,000 บาท
 • รางวัล Popular vote จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท

เงื่อนไขการประกวด

 1. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องไม่เป็นผลงานที่เคยส่งเข้าประกวดและได้รับรางวัลที่ใดมาก่อน
 2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องไม่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นโดยเด็ดขาด หากได้รับการร้องเรียนจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ถือเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของผลงานโดยตรง ทางสำนักงานฯ จะขอตัดสิทธิ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 3. ผลงานที่ได้รับรางวัล ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานฯ  โดยทางสำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หรือ ปรับปรุงผลงานต่อเพื่อความเหมาะสมในการใช้งานจริง สามารถใช้สิทธิ์ในการปรับแก้ไขผลงานเพื่อประโยชน์ในการใช้งานจริงได้
 4. ห้ามมิให้ผู้เข้าประกวดเผยแพร่ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกในทุกรอบการของการประกวดต่อสาธารณะ ก่อนได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากคณะกรรมการประกวด มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์จากการประกวด
 5. สำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  คำตัดสินของคณะกรรมการ สำนักงานฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/SmartcityIcon

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Bussayamas Tongsapjaroen และ คุณปัญญา จิรจราชีพ

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/14342

ประกวดออกแบบตกแต่งบ้าน หัวข้อ อยู่ “บ้านท่าน” อย่านิ่งดูดาย : Sustainable-Innovative-Realistic

SIR Home ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตกแต่งบ้าน หัวข้อ อยู่ “บ้านท่าน” อย่านิ่งดูดาย : Sustainable-Innovative-Realistic ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

รุ่นการประกวด

 • รุ่น professional
 • รุ่นนิสิต นักศึกษา

กำาหนดการ

 • เปิดรับสมัครพร้อมส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ – 2 มกราคม 2562 ภายใน 23.59 น.
 • ตัดสิน 3-15 มกราคม 2562
 • ประกาศผลงานที่ผ่านการคัดเลือก ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2562 เป็นต้นไป
 • พิธีประกาศรางวัล วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562

รางวัลการประกวด

 • ประเภทนิสิต นักศึกษา

  • รางวัลชนะเลิศมูลค่า 10,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มูลค่า 8,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มูลค่า 5,000 บาท
 • ประเภท Professional

  • รางวัลชนะเลิศมูลค่า 30,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มูลค่า 20,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มูลค่า 10,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • ร้านเมืองวัสดุ เลขที่ 208 หมู่ 9 ถ.วาริน-ศรีสะเกษ ต.หนองกินเพล อ.วารินชำาราบ จ.อุบลราชธานี 34190
 • โทรศัพท์

  • 087-649-5299 (คุณปทุม)
  • 081-393-5144 (คุณกุลรวี)
 • Email: homedesignconten@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ :  K. Kunrawee Tangmitpracha

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/14332

ประกวดออกแบบสติกเกอร์ไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสติกเกอร์ไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 18,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

ข้อกำหนด

 • รูปภาพ : จำนวน 5 ภาพ
 • ฟอร์แมตภาพ: PNG
 • ความละเอียด 72 dpi ขึ้นไป
 • โหมดสี RGB
 • ขนาด: กว้าง 320 px × สูง 270 px
 • พื้นหลังของภาพโปร่งใส
 • ระบุชื่อของสติกเกอร์ TH/EN
 • ลักษณะหรือจุดเด่น TH/EN

การสมัคร

 • เปิดรับสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2561
 • ส่งใบสมัครได้ที่ ส่วนประชาสัมพันธ์ หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ทางเว็บไซต์ และส่งไฟล์ผลงานในรูปแบบ PDF พร้อมใบสมัคร กลับมาทาง Email: pr@sut.ac.th
 • ประกาศผลการตัดสินภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2561

รางวัลการประกวด

 • ชนะเลิศ 10,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ
 • รองชนะเลิศ 5,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลชมเชย 3,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ

หมายเหตุ

 • ผลงานที่ได้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่งต้องยินยอมโอนลิขสิทธิ์งานที่ส่งเข้าประกวดและได้รับรางวัลแก่มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี ตลอดอายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ โดยไม่คิดค่าตอบแทน
 • ภายหลังการตัดสิน ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศยังจะได้รับค่าจ้างในการวาดสติกเกอร์เพิ่มเติมให้ครบจำนวนการใช้งานตามดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการประกวด (แต่ไม่เกิน 10,000 บาท)

ติดต่อสอบถาม

 • ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • โทร. 0 4422 4082-5, 0 4422 4858, 0 4422 4892-4
 • Email: pr@sut.ac.th, @SUTLine

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/14319

ประกวดหนังสั้น CAT Short Film 2018 หัวข้อ “Thai Touch : สัมผัสเสน่ห์ไทยที่คุณไม่เคยรู้”

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) โดย CAT Channel ขอเชิญ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น CAT Short Film 2018 หัวข้อ "Thai Touch : สัมผัสเสน่ห์ไทยที่คุณไม่เคยรู้" ชิงเงิรางวัลมูลค่ารวมกว่า 480,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เป็นนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในมหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาสังกัดของรัฐและเอกชนทั่วประเทศ
 2. ส่งผลงานได้เฉพาะประเภททีม ตั้งแต่ 2-5 คน ทีมละไม่เกิน 5 คน โดย 1 คน สามารถสังกัดได้ 1 ทีมเท่านั้น
 3. สมาชิกในทีมต้องอยู่สังกัดมหาวิทยาลัยเดียวกันเท่านั้น แต่ไม่จำกัดระดับชั้นปีการศึกษา และคณะวิชา
 4. ทุกทีมที่ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาหรือหัวหน้าสถาบันการศึกษา ให้การรับรองว่าเป็นนิสิต-นักศึกษา ในสถาบันนั้นจริง พร้อมส่งสำเนาบัตรประจำตัวนิสิต-นักศึกษา ในรูปแบบไฟล์ .PDF แนบมาพร้อมใบสมัคร

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ

 • 29 ตุลาคม – 26 พฤศจิกายน 2561 เปิดรับสมัครและส่งโครงเรื่องขยาย (Treatment) พร้อมตั้งชื่อเรื่อง ส่งผลงานได้ที่ cat.shortfilm@gmail.com 
 • 27 พฤศจิกายน ประกาศผลทีมที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 15 ทีม ผ่านทาง www.catshortfilm2018.com และยืนยันผ่านทางอีเมล์ของผู้ประสานงานทีม
 • 30 พฤศจิกายน ผู้ผ่านการคัดเลือก 15 ทีม ส่งตัวแทนอย่างน้อย 2 คน เข้าร่วมรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับ CAT Channel และร่วมฟังคำแนะนำจากผู้กำกับภาพยนตร์และวิทยากรพร้อมรับงบประมาณสนับสนุนการผลิตภาพยนตร์สั้นทีมละ 20,000 บาท
 • 1 ธันวาคม ผู้ผ่านการคัดเลือก 15 ทีม ดำเนินการผลิตภาพยนตร์สั้น
 • 11 มกราคม ผู้ผ่านการคัดเลือก 15 ทีม ส่งผลงานครั้งที่ 1 เพื่อรับข้อคำแนะนำด้านคุณภาพการผลิต   (ด้านภาพและเสียง)
 • 25 มกราคม ผู้ผ่านการคัดเลือก 15 ทีม ส่งผลงานรอบสุดท้าย
 • 4 กุมภาพันธ์ ประกาศผลผู้ชนะ

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 100,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 50,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 30,000 บาท
 • ทุนสนับสนุนการผลิตภาพยนตร์สั้นสำหรับผู้เข้ารอบ 15 ทีม ทีมละ 20,000 บาท (สำหรับผู้เข้ารอบ 15 ทีม หากไม่สามารถเข้าร่วม workshop ได้ ทางคณะกรรมขอตัดสิทธิ์ให้ผู้ที่ได้คะแนนในลำดับถัดไป)

ติดต่อสอบถาม

 • โทร 093-929-9541
 • คุณปลายฟ้าลดา ยิ่งวสุพันธ์ โทร 099-519-5191
 • คุณปุณยาพร สิริปูชกะ โทร 095-424-9461

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณปลายฟ้าลดา ยิ่งวสุพันธ์

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/14315

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017