Rss

 • youtube
 • linkedin
 • google

Archives for : ข่าวการประกวด

ContestExhibitionSeminarForumContact ประกวดสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลเพื่อความเข้าใจเรื่องชาติพันธุ์ “Motion Graphics Contest on Ethnicity Season1”

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ขอเชิญผู้สนใจอายุระหว่าง 17 – 25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลเพื่อความเข้าใจเรื่องชาติพันธุ์ "Motion Graphics Contest on Ethnicity Season1" ภายใต้แนวคิด "ความเคารพ" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 110,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร

รายละเอียดการประกวด

 1. รับสมัครผู้เข้าประกวดประเภททีม 2 – 5 คน
 2. ผู้เข้าประกวดต้องเป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง 17 – 25 ปี
 3. การประกวดมีการคัดเลือกหนึ่งรอบก่อนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยคัดเลือกรอบแรกจำนวนไม่เกิน 10 ทีม (จากใบสมัครและแนวคิด) จากนั้นเป็นรอบตัดสิน
 4. ทีมที่ผ่านเข้ารอบ (ไม่เกิน 10 ทีม) จะได้รับทุนสนับสนุนการสร้างสรรค์สื่อจำนวนทีมละ 20,000 บาท กรณีทีมที่ผ่านเข้ารอบไม่ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหรือเข้าอบรมไม่ครบหลักสูตร ถือว่าสละสิทธิ์จากการแข่งขันและการรับทุนสนับสนุน
 5.  ผลงานต้องสื่อให้เห็น “ความเคารพ – ความไม่เคารพ” ในความแตกต่างทางชาติพันธุ์ที่ดำรงอยู่ในสังคม โดยเลือกประเด็นใดประเด็นหนึ่งจาก 3 ประเด็น ได้แก่

  • อาหารการกิน
  • ภาษาและวรรณกรรม
  • พิธีกรรม
 6. ความยาวไม่เกิน 2 นาที 30 วินาที (รวมไตเติ้ลและเครดิตปิดท้าย) ไม่จำกัดอุปกรณ์ แนวทางและเทคนิควิธีการ
 7. ผลงานสื่อที่นำเสนอต้องไม่เคยเข้าประกวดหรือได้รับรางวัลใดมาก่อน
 8. การผลิตสื่อ ผู้ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผู้เตรียมอุปกรณ์และดำเนินการผลิตเองทั้งหมด
 9. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องอยู่ในรูปแบบไฟล์ต้นฉบับ
 10. ผลงานที่ส่งประกวดต้องไม่เป็นผลงานที่ทำซ้ำ ดัดแปลง และไม่เคยนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
 11. ผลงานที่ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย ถือเป็นลิขสิทธิ์ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
 12. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด เป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วีดิโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาและมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน
 13. ผู้จัดงานฯ ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์
 14. ผู้จัดงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมประกวดได้ทันที โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ หากตรวจสอบพบว่าไม่ปฏิบัติตามกฎกติกา หรือมีการลอกเลียนแบบ/ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
 15. ผู้จัดงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ของการประกวด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 16. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

กำหนดระยะเวลา

 1. ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานวันนี้ – 15 กรกฎาคม 2561
 2. ประกาศผลการรับสมัคร 30 กรกฎาคม 2561
 3. อบรมเชิงปฏิบัติการ 4 – 5 สิงหาคม 2561
 4. ส่งผลงานสมบูรณ์ 31 สิงหาคม 2561
 5. นำเสนอผลงานสมบูรณ์และประกาศผล 14 กันยายน 2561

เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิกในทีมที่เข้าประกวด
 • เอกสารนำเสนอแนวคิด (concept proposal) เกี่ยวกับการผลิตผลงาน
 • คลิปอธิบายแนวคิดการผลิตผลงาน
 • ดราฟต์ผลงาน (เช่น storyboard, script) (ถ้ามี)
 • ส่งใบสมัครและหลักฐานทั้งหมดที่อีเมล SACmediacontest@gmail.com

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร
 • รางวัลชนะเลิศอันดับสอง เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร
 • รางวัลชนะเลิศอันดับสาม เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร
 • รางวัล popular vote เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร
 • ทีมเข้ารอบสุดท้ายทั้ง 10 ทีม ได้รับประกาศนียบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • โทร. 02 8809429 ต่อ 3835
 • อีเมล SACmediacontest@gmail.com

ข่าวประชาสมัพันธ์ : K. Kanokrekha Nilnon

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/14019

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ Logo ในโอกาสครบรอบ 30 ปี คิงส์เมนฯ

บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ Logo ในโอกาสครบรอบ 30 ปี คิงส์เมนฯ ชิงรางวัลมูลค่ารวม 40,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รูปแบบของตราสัญลักษณ์ Logo

 • ต้องมีเลข 30 อยู่ใน Logo
 • โทนสีที่ใช้ต้องเป็นสี ci ของบริษัทฯ คือ ดำ, ขาว, แดง (C=0, M=100,Y=90, K=0), เทา (C=0, M=0, Y=0, K=80)
 • ต้องส่งการจัดวาง Logo 30 ปี คู่กับ Logo ของบริษัทฯ ด้วย
 • ผู้สร้างสรรค์ผลงานจะต้องอธิบายโดยสังเขปถึงแนวคิดในการออกแบบ
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องออกแบบด้วยตนเอง และไม่เป็นภาพที่เคยได้รับรางวัล หรือผ่านการประกวดมาแล้ว
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ผู้สร้างสรรค์ผลงานจะต้องรับรองว่าผลงานการออกแบบไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลอื่น การเกิดข้อขัดแย้งกับบุคคลที่สามให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ออกแบบ
 • Logo ต้องสามารถนำไปใช้ในสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ได้ เช่น เว็บไซด์, เฟสบุ๊ค, ลงท้ายในอีเมล์, สื่อสิ่งพิมพ์ของบริษัท เป็นต้น

การส่งผลงาน

 • ส่งผ่านทาง email : marketing@kingsmen-cmti.com

  • ไฟล์ AI , PSD (ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi) โดยมีขนาด Logo ไม่ต่ำกว่า 5 นิ้ว และแบบย่อขนาด 2 ซม.
  • ระบุ code สี โหมด CMYK
  • ต้องส่ง Logo 2 แบบ คือ 1. Logo 30 ปี (แบบเดี่ยว) และ 2. ส่งการจัดวาง Logo 30 ปี คู่กับ Logo ของบริษัทฯ ด้วย
  • คำอธิบายแนวคิดในการออกแบบ
  • ระบุข้อมูลชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์มือถือ ของผู้ส่งประกวด
  • ส่งผลงานโดยตั้งหัวเรื่องว่า “ประกวดการออกแบบโลโก้ 30 ปี คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ.”
 • ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลถือเป็นสิทธิ์ของบริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน)
 • แบบตราสัญลักษณ์ Logo ทุกแบบที่ส่งเข้าประกวด ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งคืน และสามารถใช้สิทธิ์ในการปรับผลงานเพื่อประโยชน์ในการใช้งานจริงของบริษัทฯ ต่อไป
 • Logo บริษัทฯ :

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากบริษัทฯ
 • รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล เงินรางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากบริษัทฯ

กำหนดการประกวด

 • ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 16 กรกฎาคม 2561
 • ประกาศผลการตัดสินในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ผ่านทาง

  • www.kingsmen-cmti.com
  • www.facebook.com/kingsmencmtiplc

ติดต่อสอบถาม

 • แผนกสื่อสารการตลาด บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน)
 • โทร. 02-7358000 ต่อ 334, 336
 • www.facebook.com/kingsmencmtiplc

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณนวลนิสสา / K. Pattarawadee Rearnmanee

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/14002

ประกวด Clip VDO “แค่ปรับ ราชการก็เปลี่ยน”

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Clip VDO “แค่ปรับ ราชการก็เปลี่ยน” ชิงรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับหน่วยงานภาครัฐ
 2. เพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานภาครัฐเห็นถึงความสำคัญของการให้บริการประชาชน
 3. เพื่อให้ประชาชนทั่วไป กล้าคิดกล้าแสดงออกและนำเสนอรูปแบบในการนำเสนอเนื้อหาที่สามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
ประชาชนทั่วไป ทั่วประเทศ

ระยะเวลาการประกวด

 • การรับสมัครผลงาน ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม – 20 กรกฎาคม 2561
 • คณะกรรมการตัดสินผลงาน 27 กรกฎาคม 2561
 • ประกาศผลและมอบรางวัล สิงหาคม 2561
 • เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ (เผยแพร่หลังประกาศผลและมอบรางวัล) สิงหาคม 2561

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวน 40,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ 02–356-9999 ต่อ 8890 และ 8846 หรือ 02-6187781-4 , 086-3419978

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Jed Jeam

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/13999

ประกวดภาพถ่ายและคลิปวีดีโอ “นนทบุรีเสน่ห์ใกล้รุ่ง” หัวข้อ “วิถีชีวิต วัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยว”

จังหวัดนนทบุรี โดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายและคลิปวีดีโอ "นนทบุรีเสน่ห์ใกล้รุ่ง" หัวข้อ "วิถีชีวิต วัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยว" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร

ประเภทการประกวด

 1. ประกวดภาพถ่าย
 2. ประกวดคลิปวีดีโอ

กำหนดระยะเวลา
ส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 16 กรกฎาคม 2561

ติดต่อสอบถาม
โทร. 02-589-5479 ต่อ 13 กลุ่มงานด้านการท่องเที่ยว

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/13979

ประกวดออกแบบสื่อกราฟฟิกดีไซน์ “dCubic Space Contest Season 2”

dCubic Space ร่วมกับ โครงการ Taiwan Startup Terrace และ XYZprinting ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสื่อกราฟฟิกดีไซน์ “dCubic Space Contest Season 2” หัวข้อ “Startup – Starting Your Dream From Sharing Your Space” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเปิดโอกาสให้กับเยาวชน นักเรียน นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไป ที่มีพรสวรรค์ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ในด้านการออกแบบกราฟฟิกดีไซน์ ได้แสดงฝีมือและศักยภาพของตนผ่านผลงานการประกวด
 2. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของบริษัท dCubic Space ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและทั่วถึงมากขึ้น รวมทั้งสามารถถ่ายทอดอัตลักษณ์ของCo-working space ให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และสามารถนำผลงานมาใช้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ต่อไปในอนาคต
 3. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ Taiwan Startup Terrace ซึ่งรับผิดชอบโดยองค์กร National Association of Young Entrepreneurs,Taiwan (N.A.Y.E) ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
 4. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศไต้หวัน

กติกาการประกวด

 1. ผลงานการประกวดจะต้องมีเนื้อหาภายใต้หัวข้อที่กำหนดให
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017