Rss

 • youtube
 • linkedin
 • google

Archives for : ข่าวการประกวด

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ไอเดียปราบยุง”

สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ไอเดียปราบยุง” ความยาว 3 – 5 นาที ชิงของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

หลักเกณฑ์การสมัคร

 1. ประชาชนทุกเพศทุกวัย
 2. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาและมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน
 3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดที่ใดมาก่อน
 4. ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นลิขสิทธิ์ของสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลงกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขและมีสิทธิ์ดัดแปลงเผยแพร่ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าของผลงาน
 5. เนื้อหาของผลงานจะต้องไม่มีเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย เช่น เนื้อหาอนาจารเกี่ยวข้องกับการเมืองหรือเนื้อหาที่อ่อนไหวต่อศาสนาเป็นต้น รวมถึงจะต้องไม่มีโฆษณาแอบแฝงใดๆ
 6. ไม่จำกัด เทคนิคหรืออุปกรณ์ในการถ่ายทำ
 7. เงื่อนไขอื่นๆ นอกเหนือจากข้อกำหนดข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการโดยผลการตัดสินของถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุด

กำหนดระยะเวลา

 • เปิดรับการส่งประกวดผลงาน ตั้งแต่วันนี้ – 30 เม.ย. 2562 คัดเลือกผลงานที่ได้รับการโหวตและแชร์ สูงสุด 10 อันดับเข้าสู่รอบถัดไป และประกาศผลรอบสุดท้าย โดยคัดเลือก 3 ผลงานที่เข้าตากรรมการ จาก 10 ผลงานที่ได้รับการโหวตและแชร์ สูงสุด
 • ประกาศผล ในวันที่ 14 มิ.ย. 2562 ในงาน “วันไข้เลือดออกอาเซียน” พร้อมรับประกาศนียบัตรและของรางวัลจากผู้บริหาร กระทรวงสาธารณสุข

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ จะได้รับ ของรางวัลและใบประกาศนียบัตร
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับ ของรางวัลและใบประกาศนียบัตร
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับ ของรางวัลและใบประกาศนียบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • โทร : 02 590 3132
 • E-mail : odbcc.vbd@gmail.com
 • LINE@ : @prabyung

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/14513

ประกวดโลโก้ “หน่วยบริการร่วมให้บริการด้านสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ประเภทร้านยา(ขย.๑)”

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโลโก้ “หน่วยบริการร่วมให้บริการด้านสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ประเภทร้านยา(ขย.๑)” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรเกียรติคุณ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างอัตลักษณ์หน่วยบริการร่วมให้บริการด้านสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ประเภทร้านยา (ขย.๑) ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
 2. เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยบริการร่วมให้บริการด้านสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ประเภทร้านยา (ขย.๑) ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ให้เป็นที่รู้จัก
 3. เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางกระบวนการพัฒนาคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดเกี่ยวกับสถานที่ อุปกรณ์ และวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน ในสถานที่ขายยาแผนปัจจุบันตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. 2557 (ร้านยา GPP) และ ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

 1. เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์
 2. ไม่จำกัด อายุ เพศ วัย ระดับการศึกษา ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดแต่ละท่านสามารถส่งผลงาน ได้ไม่เกิน 3 ชิ้นงาน และผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยผ่านการแสดงหรือประกวดที่ใดมาก่อน

ระยะเวลาดาเนินโครงการ

 • ระยะเวลาส่งผลงาน 27 มีนาคม – 17 เมษายน 2562
 • การประกาศผล 23 เมษายน 2562 ทาง www.nhso.go.th

รางวัลการประกวด
รางวัลและประกาศนียบัตรเกียรติคุณ (รวมเป็นเงิน 30,000 บาท)

 • รางวัลที่ 1 1 รางวัล

  • เกียรติบัตร รางวัลที่ 1
  • เงินรางวัล 15,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 1 รางวัล

  • ประกาศนียบัตรเกียรติคุณ รางวัลที่ 2
  • เงินรางวัล 7,500 บาท
 • รางวัลชมเชย 3 รางวัล

  • ประกาศนียบัตรเกียรติคุณ รางวัลชมเชย
  • เงินรางวัล 2,500 บาท

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ 02 141 4000

ขอบคุณเเหล่งที่มา  http://contestwar.com/contest/14520

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) สำหรับโครงการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล DAB+

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) และ กองทัพบก โดย สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) สำหรับโครงการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล DAB+ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 40,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อจัดประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สำหรับนำไปใช้ในสื่อประชาสัมพันธ์ และการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล DAB+ ในประเทศไทย
 2. เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล DAB+ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษา และวงการวิชาชีพที่เกี่ยวกับการศิลปะและการออกแบบ
 3. เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบตราสัญลักษณ์ และมีส่วนร่วมในโครงการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล DAB+

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 17 เมษายน 2562 เวลา 16.00 น.
 • ประกาศผลในวันที่ 24 เมษายน 2562 ทาง Page Facebook : Digital Radio Trial Thailand

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • สำนักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล(จส.) สำนักงาน กสทช.
  อาคารมนริริน ชั้น 5 60/1 ซอย พหลโยธิน 8 ซอย พหลโยธิน
  แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
 • โทร. 02 2710151-60 ต่อ 5368
 • Page Facebook : Digital Radio Trial Thailand
 • E-mail : digitalradioth@gmail.com

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/14504

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชิงเงิรางวัลมูลค่ารวม 13,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อจัดทำตราสัญลักษณ์ (LOGO) ของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
 2. เพื่อใช้สื่อการสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
 3. เพื่อให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการออกแบบมีความคิดสร้างสรรค์ได้มีโอกาสน าเสนอผลงานทางความคิดสู่สาธารณะ

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ได้แก่ บุคคลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ยกเว้นคณะกรรมการการจัดการประกวดฯไม่มีสิทธิส่งผลงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน

 • จัดตั้งคณะกรรมการตัดสินผลการประกวด 12 มีนาคม 2562
 • เปิดรับสมัครและประชาสัมพันธ์โครงการ 19 มีนาคม – 16 เมษายน 2562
 • ประชุมตัดสินผลการประกวด 17 เมษายน 2562
 • ประกาศผลการตัดสิน 19 เมษายน 2562
 • มอบของรางวัล ภายในเดือนพฤษภาคม 2562

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เงินสด 10,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศ เงินสด 3,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ จำนุณเเหล่งที่มา วน 1 รางวัล

ติดต่อสอบถาม

 • คุณบุษกร เกื้อบรรจง โทร. 074-289367
 • e-mail: bi.psusp@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/14505

งานประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์แว่นตา SILMO Bangkok Eyewear Design Contest 2019

                 SILMO Bangkok Eyewear Design Contest 2019” ที่ทางคณะผู้จัดงาน SILMO Bangkok ในนาม บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ร่วมกับ กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อส่งเสริมศักยภาพนิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ที่มีทักษะด้านการออกแบบให้ได้เรียนรู้และสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในกระบวนการพัฒนาแนวคิดสร้างสรรค์ผลงานที่มีความเป็นเอกลักษณ์และต่อยอดได้ในเชิงพาณิชย์สู่วงการอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย ผ่านเวทีทางการค้าระดับโลกอีกด้วย ฯ          
         โดยมีขั้นตอนการสมัครและกฎระเบียบในการเข้าร่วมแข่งขัน เพื่อเป็นข้อมูลในการประชาสัมพันธ์ไปยังนิสิต นักศึกษาที่มีศักยภาพในการนำเสนอผลงาน โดยแต่ละมหาวิทยาลัย จะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ดูแล เพื่อคัดเลือกผลงาน

( ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://silmobangkok.com/eyeweardesigncontest2019 ) 

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017