Rss

 • youtube
 • linkedin
 • google

Archives for : ข่าวการประกวด

ประกวดคลิปวิดิโอรณรงค์ป้องกันการจมน้ำ หัวข้อ “บ้านเริ่ม ชุมชนร่วม : พื้นที่เล่นปลอดภัย เด็กไม่จมน้ำ”

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดิโอรณรงค์ป้องกันการจมน้ำ หัวข้อ “บ้านเริ่ม ชุมชนร่วม : พื้นที่เล่นปลอดภัย เด็กไม่จมน้ำ” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล  และเกียรติบัตร

กติกาการประกวด

 1. ผู้ส่งผลงานเป็นบุคคลทั่วไป หรือกลุ่มบุคคล หรือหน่วยงาน
 2. ไม่จำกัดอายุ เพศ ระดับการศึกษา หน่วยงาน ประสบการณ์ และจำนวนผู้ร่วมทีม
 3. ต้องเป็นคลิปวีดีโอที่ทำขึ้นมาใหม่เท่านั้น ไม่ลอกเลียนแบบ และไม่เคยผ่านการแข่งขัน/ประกวดเวทีใด หรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชนมาก่อน
 4. คลิปวีดีโอ ต้องมีความเหมาะสม ไม่สื่อไปทางลามก อนาจาร ส่อเสียด หมิ่นบุคคล นิติบุคคล หรือสถาบันต่างๆ
 5. รายละเอียดคลิปวีดีโอ

  1. ไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอ โดยมีความยาวของคลิปวีดีโอไม่เกิน 2 นาที
  2. จะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้ “คอกกั้นเด็ก (Playpen)” เช่น

   • รูปแบบ “คอกกั้นเด็ก (Playpen)”
   • ประโยชน์ของการใช้ “คอกกั้นเด็ก (Playpen)”
   • ทำไมถึงต้องใช้ “คอกกั้นเด็ก (Playpen)”
 6. บันทึกคลิปวีดีโอลงในแผ่น CD (โปรดระบุชื่อบุคคล/ชื่อทีมที่จัดส่ง และชื่อผลงานบนแผ่น CD)
 7. ผู้ส่งผลงาน 1 ท่าน สามารถส่งคลิปวีดีโอเข้าร่วมแข่งขันได้มากกว่า 1 เรื่อง

การสมัคร

 • เปิดรับสมัคร: ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2561
 • หลักฐาน:

  1. ใบสมัครเข้าร่วมประกวดคลิปวีดีโอต้องกรอกข้อความและมีลายเซ็นครบถ้วนตามที่กำหนด
  2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ส่งเข้าแข่งขันกรณีที่เป็นบุคคล หรือสำเนาบัตรประชาชนของหัวหน้าทีม/ผู้ประสานงานที่ส่งเข้าแข่งขัน กรณีเป็นกลุ่มบุคคล หรือหน่วยงาน (โปรดขีดคร่อมที่สำเนาบัตร และระบุว่า “ใช้ในการประกวดคลิปวีดีโอในกิจกรรมรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ ปี2561 เท่านั้น”
  3. หนังสือนำส่งจากหน่วยงาน (เฉพาะกรณีที่จัดส่งในนามของหน่วยงาน)
  4. คลิปวีดีโอ (บนแผ่น CD) ที่ระบุชื่อบุคคล/ชื่อทีมที่จัดส่ง และชื่อผลงานบนแผ่น CD
 • ขั้นตอน:  (รับสมัครทางไปรษณีย์เท่านั้น) ส่งหลักฐานไปยัง
  กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บจากสาเหตุอื่นๆ สำนักโรคไม่ติดต่อ
  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
  ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
  (นับวันที่ประทับตราไปรษณีย์) โดยวงเล็บมุมซองว่า “คลิปวีดีโอ รณรงค์ป้องกันเด็กจมน้้า ปี 2561

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ได้รับโล่รางวัล และเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท
 • รางวัลชมเชย จ้านวน 2 รางวัล แต่ละรางวัลจะได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวน 1,000 บาท

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/ThaiNcdDrowning

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/13761

ประกวดตราสัญลักษณ์ การ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) และเพลง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต1 ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการการประกวดตราสัญลักษณ์ การ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) และเพลง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่เกียรติยศ

ประเภทการประกวด

 • ประกวดตราสัญลักษณ์
 • ประกวดการ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot)
 • ประกวดเพลง

คุณสมบัติ

 • นักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู หรือบุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุ
 • สามารถส่งได้ประเภทละ 1 ชิ้นงาน ต่อคน

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 21 มีนาคม 2561
 • ประกาศผลวันที่ 30 มีนาคม 2561

ส่งผลงานที่

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต1
เลขที่ 50 ถนนอิสาณ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

ติดต่อสอบถาม
โทร 0817256368

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Chairat Kroomram

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/13767

ประกวดภาพยนตร์สั้นระดับอุดมศึกษา ครั้งที่16 หัวข้อ “First Time : เพราะทุกคนมีครั้งแรก”

แขนงวิชาภาพยนตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้นระดับอุดมศึกษา ครั้งที่16 หัวข้อ "First Time : เพราะทุกคนมีครั้งแรก" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

เกณฑ์การประกวด

 • ผู้สมัครสามารถส่งผลงานได้มากกว่า 1 เรื่อง
 • ภาพยนตร์ต้องมีความยาวไม่เกิน 7 นาที รวม title และ endcredit แล้ว
 • ผู้สมัครทีมละไม่เกิน 7 คนและสมาชิกทุกคนต้องศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสถาบัน
 • ใน 1 ทีม ไม่จำกัดว่าต้องเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเดียวกัน

การส่งผลงาน

 • เอกสารการสมัคร

  • ใบสมัคร (กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน)
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของทุกคนในทีม
  • สำเนาบัตรนักศึกษาของทุกคนในทีม
  • DVD ไฟล์ภาพยนตร์ (ไฟล์ .MP4) 1 แผ่น (ขนาด aspect ratio 16:10 อัตราส่วน จอภาพยนตร์)
  • DVD ไฟล์ภาพยนตร์ (ไฟล์ .MOV) 1 แผ่น
  • DVD ตัวอย่างภายนตร์ และไฟล์รูปโปสเตอร์ (.JPG และ .PNG) 1 แผ่น
  • โปสเตอร์ภาพยนตร์ ขนาด A3 2 แผ่น
 • ส่งผลงานได้ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์
  แขนงวิชาภาพยนตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  เลขที่1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
  ในกรณีที่ส่งมาทางไปรษณีย์ ทางคณะผู้จัดจะยึดวันที่ตามที่ประทับตราไปรณีย์

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งผลงานพร้อมใบสมัคร ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2561
 • ประกาศผลวันที่ 2 เมษายน 2561

รางวัลการประกวด

 • รางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม โล่นายกสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 โล่ผู้สนับสนุนโครงการ พร้อมเงินรางวัล 15,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 โล่ผู้สนับสนุนโครงการ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท
 • รางวัลชมเชย (2 รางวัล) โล่ผู้สนับสนุนโครงการ พร้อมเงินรางวัล รางวลัละ 5,000 บาท
 • รางวัลพิเศษ

  • นักแสดงนำยอดเยี่ยม รับของรางวัลจากผู้สนับสนุนโครงการ
  • ออกแบบโปสเตอร์ยอดเยี่ยม รับของรางวัลจากผู้สนับสนุนโครงการ
  • ภาพยนตร์ตัวอย่างยอดเยี่ยม รับของรางวัลจากผู้สนับสนุนโครงการ

เงื่อนไขอื่นๆ

 1. โปรดตรวจสอบไฟล์ผลงาน DVD หรือ Flash Drive ให้เรียบร้อยและถูกต้อง หากเกิดข้อผิดพลาดหรือไฟล์เสียหาย ทางทีมงานจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายนี้
 2. ผลงานที่ส่งประกวด จะต้องไม่เคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน หากตรวจพบคณะผู้จัดขอตัดสิทธิ์ในการเข้าประกวดทันที
 3. ผลงานที่ส่งประกวด ทางคณะผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งคืน
 4. ผลงานที่ได้รับรางวัล จะถือเป็นกรรมสิทธิ์ของทางแขนงวิชาภาพยนตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 5. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/TheSfest

ข่าประชาสัมพันธ์ : คุณศรัณย์ จันทรัคคะ

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/13753

ประกวดมาสคอตและสติ๊กเกอร์ไลน์ “Tontann Mascot Designing Contest หน้ากากต้นตาล”

ตลาดต้นตาล ขอนแก่น ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดมาสคอตและสติ๊กเกอร์ไลน์ “Tontann Mascot Designing Contest หน้ากากต้นตาล” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • นักเรียน นักศึกษา และบุคคลประชาชนทั่วไป
 • ผู้เข้าประกวดแบบบุคคล

เงื่อนไขและกติกาการประกวด

 1. ตัวมาสคอตต้นตาล (หน้ากากต้นตาล)

  • ออกแบบมาสคอตหรือหน้ากากต้นตาล โดยสื่อถึงต้นตาลหรือตลาดต้นตาล
  • ต้องออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เท่านั้น เช่น Photoshop,Illustrator หรือ 3D เป็นต้น
  • แนบไฟล์ดิจิตอลต้นฉบับในรูปแบบ AI(Illustrator) ของโปรแกรม หรือไฟล์ภาพ JPEG หรือ PDFความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 DPI
  • การออกแบบ 1 ชิ้นงาน จะต้องมีมิติให้เห็น 3 ด้าน คือ ด้านหน้า ด้านข้าง ด้านหลัง
  • เขียนอธิบาย concept และที่มาของตัวมาสคอต (ภายใน 1 หน้ากระดาษ A4)
 2. ตัวสติ๊กเกอร์ไลน์

  • ตัวสติ๊กเกอร์จะต้องเป็นตัวเดียวกันกับมาสคอตที่ตนเองออกแบบ
  • ต้องออกแบบสติ๊กเกอร์ในไลน์อย่างน้อย 8 อารมณ์ ซึ่งสามารถสื่ออารมณ์แตกต่างกันอย่างชัดเจน (สามารถมีข้อความได้ตามสมควรภายใน 1 กระดาษ A4 เช่นกัน)
 3. อื่นๆ

  1. ผู้เข้าร่วมประกวด 1 ท่าน มีสิทธิ์ส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน
  2. ผู้เข้าประกวดสามารถโหลดใบสมัครได้ที่ www.facebook.com/TonTannMarket
  3. ส่งผลงานทาง E-Mail : tontannmascotcontest@hotmail.com

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท และทางต้นตาลจะทำสกรู๊ปพิเศษของผู้ชนะเลิศและเผยแพร่ในเพจตลาดต้นตาล โดยตัดสินจากคณะกรรมการและผู้บริหารตลาดต้นตาล
 • รางวัลความคิดสร้างสรรค์และ concept ดีเลิศ จะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมทางตลาดต้นตาลจะทำสกรู๊ปพิเศษและเผยแพร่ในเพจตลาดต้นตาล โดยตัดสินจากคณะกรรมการกิตติมศักดิ์และผู้บริหารตลาดต้นตาล
 • รางวัล Popular vote หรือขวัญใจมหาชน จะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท โดยคัดเลือกจากผลคะแนนโหวตที่สูงสุดในเพจของตลาดต้นตาล
 • สำหรับผู้เข้าร่วมการประกวดติดอันดับ 20 คนสุดท้ายจะได้รับประกาศนียบัตร

กำหนดการการประกวด

 • เปิดรับสมัครและส่งผลงาน ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2561
 • คัดเลือกผลงาน 20 คน ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561
 • ประกาศผลผู้เข้ารอบ 20 คนสุดท้าย และเริ่มเปิดโหวตในเพจตลาดต้นตาล วันที่ 4 – 20 พฤษภาคม 2561 (สำหรับรางวัล Popular vote)
 • ประกาศผลรอบรางวัลชนะเลิศ ทั้ง 3 รางวัล วันที่ 1 มิถุนายน 2561
 • มอบรางวัล ทั้ง 3 รางวัลที่ตลาดต้นตาล ขอนแก่น วันที่ 30 มิถุนายน 2561 (กำหนดการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับความเหมาะสม)

เกณฑ์การตัดสิน

 • รางวัลชนะเลิศ และ รางวัลความคิดสร้างสรรค์ ถูกตัดสินจากคณะกรรมการกิตติมศักดิ์และผู้บริหารตลาดต้นตาล ซึ่งถือเป็นการตัดสินที่สิ้นสุดแล้ว
 • รางวัล Popular vote หรือขวัญใจมหาชน จะถูกตัดสินจากผลโหวตสูงสุดในเพจตลาดต้นตาลต้นตาลโดยจะทาการเริ่มโหวตตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 และจะทาการปิดโหวตในวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 และถือเป็นคะแนนการตัดสินที่สิ้นสุดแล้ว

หมายเหตุ
ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของตลาดต้นตาล ผู้จัดทำไม่สามารถเผยแพร่ที่อื่นได้และทางตลาดต้นตาลสามารถนำไปประชาสัมพันธ์ เผยแพร่หรือปรับแต่งเพื่อใช้ในกิจกรรมอื่นๆของทางบริษัทฯได้ และถือเป็นลิขสิทธ์ขาดของตลาดต้นตาลโดยสิ้นเชิง

ติดต่อสอบถาม

 • โทร 094-2100992
 • www.facebook.com/TonTannMarket

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/13740

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “ครบรอบ 85 ปี หอการค้าไทย”

หอการค้าไทย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “ครบรอบ 85 ปี หอการค้าไทย” theme “85 ปี แห่งความทุ่มเท ให้ไทยเท่ ไทยเท่าเทียม ไทยยั่งยืน” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 85,000 บาท

Theme การประกวด
“85 ปี แห่งความทุ่มเท ให้ไทยเท่ ไทยเท่าเทียม ไทยยั่งยืน”

หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข

 1. รูปแบบของตราสัญลักษณ์

  • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องออกแบบด้วยตนเอง และไม่เป็นภาพที่เคยได้รับรางวัล หรือผ่านการประกวดมาแล้ว
  • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดผู้สร้างสรรค์ผลงานจะต้องรับรองว่าผลงานการออกแบบไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สามและไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น ข้อขัดแย้งใดๆ ที่เกิดขึ้นให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ออกแบบ
  • มีความโดดเด่น ทันสมัย สะท้อนแนวคิดหลักของการจัดงาน
  • ใช้โทนสีที่กลมกลืนกับสีโลโก้เดิมของหอการค้าไทย
  • ส่งผลงานเป็นไฟล์ PSD (Resolution 300 dpi ขึ้นไป) หรือ AI ขนาด 1 หน้า A4 โดยเมื่อย่อลงเหลือ 2 x 2 ซม.แล้ว ต้องสามารถมองเห็นตัวหนังสือในโลโก้ได้
  • ผู้สร้างสรรค์ผลงานจะต้องอธิบายโดยสังเขปถึงแนวคิดในการออกแบบลงไฟล์ Word พร้อมแนบรูป Logo ด้วย
  • สามารถนาไปพิมพ์บนหัวจดหมาย, ซอง, ติดที่เสื้อ, ของที่ระลึก และปรากฎบนสื่อประชาสัมพันธ์ได้จริง
 2. การส่งผลงาน ส่งผ่านทาง email : corpcomm@thaichamber.org ด้วยไฟล์ AI , PSD (Resolution 300 dpi) พร้อมอธิบายแนวคิดในการออกแบบลงไฟล์ Word พร้อมแนบรูป Logo ด้วย หรือ WinRAR/Winzip
 3. ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลถือเป็นสิทธิ์ของหอการค้าไทย
 4. แบบตราสัญลักษณ์ทุกแบบที่ส่งเข้าประกวด ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งคืนและสามารถใช้สิทธิ์ในการปรับผลงานเพื่อประโยชน์ในการใช้งานจริงต่อไป
 5. เกณฑ์การตัดสินรางวัล

  • สามารถสื่อความหมายตามแนวคิดหลักในการจัดงาน 25 คะแนน
  • ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 25 คะแนน
  • ความสวยงาม 25 คะแนน
  • การนำไปใช้ได้จริง 25 คะแนน
   การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นการสิ้นสุด จะอุทธรณ์มิได้
 6. ของรางวัล

  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 55,000 บาท พร้อมโล่จากหอการค้าไทย จำนวน 1 รางวัล
  • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่จากหอการค้าไทย จำนวน 3 รางวัล
 7. กำหนดการประกวด

  • ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561
  • ประกาศผลการตัดสินในวันที่ 9 มีนาคม 2561 ผ่านทาง www.thaichamber.org
  • พิธีมอบรางวัล ในวันที่ 20 มีนาคม 2561 โดย ประธานกรรมการหอการค้าไทย

ติดต่อสอบถาม
ฝ่ายสื่อสารองค์กร หอการค้าไทย โทร. 02 0186888 ต่อ 4050

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/13735

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017