Rss

 • youtube
 • linkedin
 • google

Archives for :

ประกวดออกแบบโลโก้สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย

สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย (TIChE) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบโลโก้สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 7,000 บาท 

คุณสมบัติ
บุคคลทั่วไป นิสิต นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากรของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ทุกหน่วยงาน โดยไม่จำกัดจำนวนผลงาน

โจทย์ในการออกแบบ

 1. ตราสัญลักษณ์ต้องสื่อความหมายถึง วิชาชีพทางวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์
 2. ตราสัญลักษณ์ต้องมีชื่อย่อของสมาคมฯ “TIChE” เป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบ
 3. ภาพและสีของตราสัญลักษณ์ ต้องจดจำง่าย และมีความทันสมัย
 4. ตราสัญลักษณ์ใหม่ของสมาคมฯ ที่ออกแบบต้องสามารถประยุกต์ใช้งานกับสื่อสิ่งพิมพ์ ของที่ระลึก และตรายางประทับ เป็นต้น

หลักเกณฑ์การประกวด

 1. รูปแบบตราสัญลักษณ์ เป็นภาพที่ผลิตและออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมใดออกแบบก็ได้ ไม่จำกัดเทคนิค โดยไฟล์ผลงานการออกแบบมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi ขึ้นไป โดยส่งไฟล์นามสกุล .ai (Adobe illustrator) และ .jpg ระบุ code สีที่เลือกใช้ใน Mode CMYK / RGB ทาง email : tiche.org@gmail.com
 2. อธิบาย การนำเสนอในรูปแบบของ Presentation ของรูปแบบ รูปทรง สีและแรงบันดาลใจ การสร้างสรรค์ มาพร้อมกับ ชื่อ – นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และ e-mail ที่ติดต่อได้สะดวก
 3. สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดถือเป็นกรรมสิทธิ์ และลิขสิทธิ์ของสมาคมฯ ซึ่งทางสมาคมฯ สามารถใช้สิทธิ์ในการปรับผลงานเพื่อประโยชน์ในการใช้งานจริงต่อไป
 5. สามารถส่งผลงานด้วยตนเอง/ไปรษณีย์

  • tiche.org@gmail.com โดยหัวข้ออีเมล (Subject) TIChE_Logo (ชื่อจริง – นามสกุล)
  • สำนักงานสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ชั้น 10 อาคารเจริญวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ติดต่อ คุณกัลยาภัสร์ ทิพย์เวศ โทร 098-526-6149 

กำหนดระยะเวลา

 • สามารถส่งผลงานพร้อมใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 23.59 หากส่งผลงานนอกเหนือจากวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการแข่งขัน
 • ประกาศผล วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ทาง เว็บไซต์ของสมาคม www.tiche.org

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เป็นเงินสด 5,000 บาท
 • รางวัลชมเชย 2 รางวัล เป็นเงินสด รางวัลละ 1,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • สำนักงานสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ชั้น 10 อาคารเจริญวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อีเมล tiche.org@gmail.com
 • คุณกัลยาภัสร์ ทิพย์เวศ โทร 098-526-6149

ข่าวประชาสัมพันธ์ : TIChE Thailand

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/13710

ประกวดตั้งชื่อและออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ของ บมจ. ทีโอที

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตั้งชื่อและออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ของ บมจ. ทีโอที ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 500,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ได้ชื่อและตราสัญลักษณ์ (Logo) บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ บมจ. ทีโอที สามารถสะท้อนถึงการให้บริการด้าน Data ที่มีประสิทธิภาพ ( Best for Data)
 2. เพื่อให้ได้ชื่อและตราสัญลักษณ์ (Logo) ที่มีความสอดคล้องกัน และมีเอกลักษณ์ โดดเด่น และสามารถนำไปใช้งานจริงได้

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจ

กำหนดระยะเวลา

 • ปิดรับผลงาน : วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 การส่งผลงานเข้าประกวด 2 วิธี

  • ส่งผลงานด้วยตนเอง
  • ส่งทางไปรษณีย์ วงเล็บมุมซองว่า“ประกวดชื่อและตราสัญลักษณ์ (Logo) บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่” ส่งได้ที่
   ส่วนโฆษณาและภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์
   ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กรและสื่อสารการตลาด
   ชั้น 4 อาคาร 9 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
   89/2 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
   เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
   (การส่งผลงาน ให้ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ )
 • ประกาศผลทางเว็บไซต์ www.tot3g.net และ www.tot.co.th : วันที่ 26 มีนาคม 2560

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 300,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
 • รางวัลชมเชย 10 รางวัล เงินรางวัลละ 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

หมายเหตุ ผู้ได้รับรางวัลที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ

ติดต่อสอบถาม

 • ส่วนโฆษณาและภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กรและสื่อสารการตลาด
  ชั้น 4 อาคาร 9 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
  เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ในเวลาราชการ
 • คุณกัญทิยาภรณ์ วรรคาวิสันต์ โทร 0 2575 9487
 • คุณสุกรานต์ดา พูนสนอง โทร 0 2575 6992

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณกนกพร ปาวา / บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/13699

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) Center of Excellence on Catalysis and Catalytic Reaction Engineering

Center of Excellence on Catalysis and Catalytic Reaction Engineering ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) Center of Excellence on Catalysis and Catalytic Reaction Engineering ชิงเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

หลักเกณฑ์ในการประกวด

 1. ตราสัญลักษณ์ต้องมีส่วนประกอบน้อยชิ้นเพื่อให้จดจำได้ง่าย แต่มีความทันสมัยและสวยงามทางศิลปะ
 2. ตราสัญลักษณ์ต้องออกแบบด้วยซอฟต์แวร์ทางกราฟฟิกเท่านั้น
 3. ตราสัญลักษณ์ต้องไม่ได้มาจากการลอกเลียนหรือดัดแปลงแบบตราสัญลักษณ์อื่น
 4.  ผลงานต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน
 5. ส่งผลงานได้ท่านละไม่เกิน 2 ชิ้น
 6. ผลงานที่ได้รับรางวัลเป็นลิขสิทธิ์ของ Center of Excellence on Catalysis and Catalytic Reaction Engineering และศูนย์ฯ สามารถปรับแบบได้ตามความเหมาะสมเพื่อการนำไปใช้งานจริง
 7. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

การส่งผลงาน

 1. สมัครด้วยการส่งอีเมลมาที่ catalyst@chula.ac.th ด้วยหัวเรื่อง “ประกวดแบบตราสัญลักษณ์”
 2. แนบไฟล์ต่าง ๆ ดังนี้

  • ไฟล์ภาพตราสัญลักษณ์ในระบบ cmyk นามสกุล jpg ขนาดไม่ต่ำกว่า 24 นิ้ว ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi
  • ไฟล์ดิจิตัลต้นฉบับในนามสกุลของซอฟต์แวร์ที่ใช้ออกแบบ
  • ไฟล์อธิบายแนวคิดในการออกแบบตราสัญลักษณ์ในหน้า A4 นามสกุล pdf
  • ไฟล์ระบุรหัสสีในระบบ cmyk ในหน้า A4 นามสกุล pdf
 3. ระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อได้

กำหนดการดำเนินงาน

 • ส่งผลงานภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
 • ประกาศผลการประกวดในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

รางวัลการประกวด
ผู้ที่ชนะการออกแบบจะได้รางวัลเป็นเงินสด 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม
catalyst@chula.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณพลัง บำรุงสกุลสวัสดิ์

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/13693

ประกวดวิดีโอสั้น Thai Youth Initiative against Drugs ครั้งที่ 7 หัวข้อ “ศาสตร์พระราชา” กับการป้องกันปัญหา ยาเสพติดในหมู่เยาวชน

กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) กระทรวงศึกษาธิการ สมาคมองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ปวช. ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวิดีโอสั้น Thai Youth Initiative against Drugs ครั้งที่ 7 หัวข้อ "ศาสตร์พระราชา" กับการป้องกันปัญหา ยาเสพติดในหมู่เยาวชน ชิงทุนการศึกษา พร้อมดูงานต่างประเทศ

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของกลุ่มเยาวชนในการระดมความคิดเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด โดยดำเนินงานตามแนวทางแผนยุทธศาสตร์ของไทย และข้อเสนอแนะการดำเนินการของสหประชาชาติ
๒. เพื่อส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นระหว่างเยาวชนในเรื่องของยาเสพติดและเปิดโอกาสให้เยาวชนมีพื้นที่ ในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
๓. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและมีความกระตือรือร้น ที่จะมีส่วนร่วมด้วยจิตสำนึกเพื่อสังคม
๔. เพื่อส่งเสริมบทบาทของเยาวชนไทยในเวทีระหว่างประเทศ
๕. เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ด้านการแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดผ่านเยาวชนไปสู่กลุ่มเพื่อน ครอบครัว โรงเรียน และชุมชนของตน

คุณสมบัติของเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ
๑. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
๒. เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ๑ – ๓ หรือ เยาวชนที่มีอายุระหว่าง ๑๕ – ๑๘ ปี (เกิดระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๓ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๖) จำนวนกลุ่มละ ๓ คน และที่ปรึกษากลุ่ม จำนวน ๑ คน โดยเยาวชนและที่ปรึกษาแต่ละกลุ่มห้ามซ้ำกัน และที่ปรึกษากลุ่มต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมเยาวชนได้ทุกกิจกรรมและสามารถดูแลเยาวชนในกลุ่มได้เป็นอย่างดี หากไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้จะต้องมีเอกสารรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรระบุเหตุที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ และส่งผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
๓. เยาวชนมีทักษะภาษาอังกฤษและสามารถนาเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษได้
๔. สงวนสิทธิ์สาหรับเยาวชนที่เคยได้รับรางวัลจากโครงการ Thai Youth Initiative against Drugs ไม่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้

ประเภทผลงานที่เข้าร่วมการประกวด
๑. การคัดเลือกรอบที่ ๑

 • จัดทำคลิปวีดิทัศน์ ความยาว ๓ นาที และสรุป ๑ นาที ในภาษาไทย หรือภาษาท้องถิ่น หากเป็นภาษาท้องถิ่นจะต้องจัดทำคำบรรยายภาษาไทยกลางกำกับด้วย (Subtitle) ในหัวข้อ “ศาสตร์พระราชา” กับการป้องกันปัญหา ยาเสพติดในหมู่เยาวชน โดยขอให้จัดทำคลิปวีดิทัศน์ที่นาเสนอการอธิบาย สร้างความเข้าใจ หรือให้ความรู้ว่า ในฐานะเยาวชนควรนาหลักการจากศาสตร์พระราชามาปรับใช้อย่างไรในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยควรเป็นแนวทางที่สามารถนามาใช้ในครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และสังคมได้ โดยจัดทำเป็นเนื้อหาที่เข้าใจง่าย พร้อมสอดแทรกข้อมูลและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์
 • ไม่จำกัดรูปแบบวิธีการนาเสนอและวิธีการถ่ายทำ สามารถใช้ได้ทั ง AVI, MPEG, MP4, MPG, WMV หรือ MOV โดยมีขนาดไฟล์ขั้นต่ำ ๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ พิกเซล (Pixel) x ๒๕ เฟรม (High Definition)
 • สามารถตั้งชื่อเรื่องในคลิปวีดิทัศน์ได้ตามความเหมาะสม และต้องมีเนื้อหาสอดคล้องกับหัวข้อการประกวด

๒. การคัดเลือกรอบที่ ๒ (รอบตัดสิน)
กลุ่มเยาวชนนาเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษต่อคณะกรรมการโครงการฯ

ขั้นตอนการประกวด

 • ประชาสัมพันธ์โครงการและรับสมัครกลุ่มเยาวชนที่พร้อมส่งผลงานเข้าประกวด ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
 • การคัดเลือกรอบที่ ๑ เพื่อคัดเลือกกลุ่มเยาวชนให้เหลือ ๕ กลุ่ม ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๑
 • การคัดเลือกรอบที่ ๒ (รอบตัดสิน) ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑
 • การศึกษาดูงานต่างประเทศ ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑

การสมัครและส่งผลงาน

 • เปิดรับสมัครกลุ่มเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม โดยดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.facebook.com/ThaiYouth และส่งใบสมัครทางกล่องข้อความ Facebook (www.facebook.com/ThaiYouth) หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์โครงการฯ ytinthailand@gmail.com
 • หลังจากนั้น กลุ่มเยาวชนที่เข้าร่วมการประกวดต้องส่งเอกสารทั งหมดข้างต้นทางไปรษณีย์ไปที่
  กองการสังคม กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
  ๔๔๓ ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
  (วงเล็บมุมซอง “ประกวดคลิปวีดิทัศน์”)
  ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยนับวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสาคัญ หรือยื่นผลงานด้วยตนเองที่กระทรวงการต่างประเทศ ตามที่อยู่ข้างต้น

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ คือ การศึกษาดูงานด้านยาเสพติดในต่างประเทศ และเงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ คือ เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ คือ เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท
 • รางวัลชมเชย ๒ รางวัล รางวัลละ ๓,๐๐๐ บาท
 • รางวัล Popular vote คือ เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท

หมายเหตุ

 • กลุ่มเยาวชนและที่ปรึกษากลุ่มที่เข้าร่วมโครงการต้องสามารถเดินทางไปศึกษาดูงานในต่างประเทศได้ ในกรณีที่ได้รับรางวัล หากไม่สามารถเดินทางได้ ให้ถือว่าสละสิทธิ์ (เฉพาะตัวบุคคล) ไม่อนุญาตให้ส่งผู้แทน
 • กรมองค์การระหว่างประเทศจะขออนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศของ กลุ่มเยาวชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและที่ปรึกษากลุ่มต่อไป ภายหลังการตัดสินแล้ว

ติดต่อสอบถาม

 • อีเมล์: ytinthailand@gmail.com
 • www.facebook.com/ThaiYouth

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/13683

9 ฟีเจอร์เด็ดอัพเดทใหม่ Adobe Photoshop CC 2018 สำหรับนักสร้างสรรค์ดิจิตอล

Adobe Photoshop CC 2018 ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดที่ได้มีการเพิ่มเติม และปรับปรุงฟีเจอร์ต่างๆ เข้ามามากมายเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานนั้น สะดวก และสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และนี่ คือ 9 ฟีเจอร์ที่น่าสนใจ

1. ปรับปรุงคำสั่ง Select and Mask

ฟังก์ชั่นอย่าง Select and Mask ของ Adobe สามารถใช้เพื่อเปลี่ยนพื้นหลังของภาพได้ และใน Adobe Photoshop CC 2018 ได้มีการปรับปรุงฟังก์ชั่นนี้ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แม้ว่าในท้ายที่สุดนั้นยังคงต้องเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมของภาพอยู่ดี แต่อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพที่มากขึ้น ก็ช่วยประหยัดเวลาได้มากขึ้นเช่นกัน การใช้งานนั้น เพียงแค่เปิดภาพที่ต้องการแก้ไข และไปที่ Select> Select and Mask ใช้เครื่องมือ Quick Selection Tool (แป้นพิมพ์ลัด W) เพื่อเลือกส่วนของภาพที่คุณต้องการเก็บรายละเอียด เลือกเครื่องมือ Refine Edge Brush Tool (แป้นพิมพ์ลัด R) เพื่อเก็บรายละเอียดขอบภาพให้เรียบร้อย หรือเพื่อให้ดูกลมกลืนกับพื้นหลัง

 


2. Color and Luminance Range Masking

ภาพถ่ายแบบ RAW นั้น สามารถใช้ประโยชน์จาก Color and Luminance Range Masking ได้เป็นอย่างดี ตัวฟีเจอร์อย่าง Luminance นั้น ช่วยให้สามารถเลือกส่วนของภาพที่มืด หรือสว่างได้ และสามารถปรับความอิ่มตัวเฉพาะสีที่ต้องการได้ ฟีเจอร์นี้ มีใช้ใน Lightroom ด้วยเช่นกัน

 


3. การเข้าถึงภาพใน Lightroom จาก Photoshop

Adobe ช่วยให้สามารถเข้าถึงไฟล์ภาพถ่ายใน Lightroom ได้จาก Photoshop โดยที่ไม่ต้องเสียเวลากับการเปิด Lightroom แต่ Adobe นั้น จะไม่สนับสนุน Lightroom ในเวอร์ชั่น standalone อีกต่อไป และได้เปลี่ยน Lightroom เป็น 2 เวอร์ชั่น ใหม่แทน คือ Adobe Lightroom Classic CC และ Adobe Lightroom CC ส่วนการเข้าถึงไฟล์ใน Lightroom นั้นง่ายนิดเดียว เมื่อเปิด Photoshop ครั้งแรกนั้น จะเห็นสามตัวเลือกสำหรับการเปิดไฟล์ที่มีอยู่ คือ Recent, CC files และ LR Photos เลือกที่ LR Photos เพื่อเข้าถึงไฟล์ใน Lightroom หรือ เมื่อต้องการเข้าถึงไฟล์ดังกล่าวอีกครั้งในภายหลังนั้น ไปที่ Edit> Search (หรือ Ctrl + F) เพียงเท่านี้ก็สามารถค้นหาไฟล์ภาพจาก Lightroom จาก Photoshop ได้แล้ว

9 ฟีเจอร์เด็ดอัพเดทใหม่ Adobe Photoshop CC 2018 สำหรับนักสร้างสรรค์ดิจิตอล


4. New Properties Panel

Panel หลายส่วนถูกปรับปรุงให้ใช้งานสะดวกขึ้นใน Photoshop CC 2018 และสามารถช่วยประหยัดเวลาได้เป็นอย่างมาก Panel ใหม่จะจัดวางฟีเจอร์รวมถึงเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วน และในตอนนี้สามารถที่จะปรับการตั้งค่าข้อความ และตัวอักษร เช่น สี, แบบอักษร และขนาดตัวอักษรได้แล้วบน Panel ใหม่ แม้ดูเหมือนว่านี่จะเป็นการปรับปรุงเพียงเล็กน้อย แต่ที่น่าสนใจ คือ มันจะบันทึกหน้าจอไว้ให้สำหรับผู้ใช้งาน Photoshop มีลักษณะเป็นหน้าจอขนาดเล็กเพื่อลดการเปิด Panel ให้น้อยลง ซึ่งช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการทำงานมากยิ่งขึ้น อีกทั้งมันยังแสดงเครื่องมือสำคัญหลักๆ ที่ใช้งาน และอยู่ในตำแหน่งเดิมบนหน้าจอตลอดเวลา


5. Brushes Panel

เครื่องมือชิ้นสำคัญอย่าง Brushes Panel นั้น ตอนนี้เปลี่ยนไปใช้ชื่อใหม่คือ Brushes ในโฉมใหม่นี้จะสามารถเห็นแปรงที่ถูกติดตั้งอยู่ได้ทั้งหมด (รวมทั้งแปรงที่ผู้ใช้งานได้ปรับแต่งเองด้วย) ผู้ใช้งาน Adobe Photoshop CC 2018 นั้นสามารถใช้ลักษณะแปรงใหม่ๆ ที่สร้างขึ้นโดย Kyle Webster ได้ ซึ่งประกอบด้วยแบบ Dry media, Wet media และ Special effects brushes นอกจากนี้ก็ยังมีแปรงแบบอื่นๆ ที่สามารถใช้งานได้ฟรีอีกด้วย สำหรับการเปลี่ยนแปลง Brushes Panel นั้นช่วยให้ผู้ใช้งานประหยัดเวลา และเพิ่มความสะดวกได้อย่างมาก ยกตัวอย่างเช่น ขณะที่เลือกใช้แปรงอยู่นั้น เมื่อต้องการเปลี่ยนลักษณะแปรง หรือปรับแปรง แทนที่จะต้องเปิดหน้าต่างการทำงานของแปรงให้ยุ่งยาก เพียงแค่คลิกขวาที่รูปภาพก็สามารถที่จะเลือกแปรง หรือปรับขนาด และความแข็งของแปรงได้แล้ว

9 ฟีเจอร์เด็ดอัพเดทใหม่ Adobe Photoshop CC 2018 สำหรับนักสร้างสรรค์ดิจิตอล


6. Copy and Paste

ในเวอร์ชั่นล่าสุดของ Photoshop สามารถคัดลอก และวางเลเยอร์ระหว่าง Document ได้แล้วโดยใช้แป้นพิมพ์ Ctrl / Cmd + C เพื่อ copy และ Ctrl / Cmd + V เพื่อ วาง โดยที่ไม่ต้องลากเลเยอร์ หรือการสลับมุมมองอีกต่อไป ข้อนี้ถือว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งหากผู้ใช้งานใช้คอมพิวเตอร์ที่เก่า และช้า


7. Font ที่หลากหลาย

แบบอักษรมีมากขึ้นกว่าเดิมช่วยให้นักออกแบบสามารถหาแบบอักษรที่สมบูรณ์แบบได้ง่ายขึ้น สามารถปรับน้ำหนัก ขนาด และความลาดเอียงของตัวอักษรได้ตามต้องการ การใช้งานก็ง่ายๆ เหมือนเดิม คือ เลือกข้อความ จากนั้นจึงเลือก Window > Properties เพื่อเปิดหน้าต่างการใช้งาน

9 ฟีเจอร์เด็ดอัพเดทใหม่ Adobe Photoshop CC 2018 สำหรับนักสร้างสรรค์ดิจิตอล


8. Step-by-Step Tutorials

Photoshop CC 2018 ได้เปิดตัว panel ใหม่ชื่อว่า Learn Panel หากต้องการเปิดใช้งานให้ไปที่ Windows > Learn สำหรับฟีเจอร์นี้เหมาะสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มใช้งาน Adobe Photoshop ซึ่งมันช่วยให้ผู้ใช้มีโอกาสเรียนรู้วิธีการใช้โปรแกรมได้โดยไม่ต้องไปหาวิธีการจากแหล่งอื่นๆ ซึ่งตัว Tutorials นั้นแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ๆ คือ Photography, Retouching, Combining Images, และ Graphic Design ซึ่งในอนาคตก็จะมีเพิ่มมากขึ้นกว่านี้อีกแน่นอน

9 ฟีเจอร์เด็ดอัพเดทใหม่ Adobe Photoshop CC 2018 สำหรับนักสร้างสรรค์ดิจิตอล


9. Curvature Pen Tool

Curvature Pen Tool ใน Photoshop CC 2018 สามารถวาดรูปร่างที่เป็นส่วนโค้งได้ง่ายขึ้น เครื่องมือCurvature Pen มีให้เลือกใช้อยู่ในเมนู Pen tool ปกติ ซึ่งมันสามารถสร้างเส้นโค้งโดยการคลิกไปตามลักษณะภาพ หรือเส้นโค้งได้โดยที่ไม่ต้องลากเมาส์เพื่อให้เกิดเส้นโค้ง

 


นอกจากนี้ยังคงมี Features อื่นๆ อีกมากมายที่จะตามมา เช่น การแก้ไขภาพพาโนรามาแบบ 360 องศา, Brush smoothing, Expanded sharing features, Support for Microsoft Surface dial users และ Intelligent upscaling ในการอัพเดทครั้งนี้ถือว่าใหญ่ที่สุดของ Adobe เลยทีเดียว หากว่าใครใช้งานอยู่เป็นประจำแล้วนั้น ถือว่าคุ้มค่าอย่างมากกับ Features ดีๆ ที่เพิ่มเข้ามาใน Adobe Photoshop CC 2018

ขอบคุณเเหล่งที่มา  https://news.thaiware.com/12048.html

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017