Rss

 • youtube
 • linkedin
 • google

Archives for :

ประกวดหนังสั้นประเภท Viral Video “ผู้สูงอายุในมุมมองใหม่”

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด ร่วมกับ วิทยุครอบครัวข่าว ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้นประเภท Viral Video "ผู้สูงอายุในมุมมองใหม่" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท

วัตถุประสงค์

 • เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน InterCare Asia 2017
 • เพื่อให้ประชาชนตระหนักและเตรียมพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ
 • เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาแสดงศักยภาพด้านการผลิตภาพยนตร์

รายละเอียดการประกวด
1. คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวดการประกวดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

 • ประเภทนักเรียนนักศึกษา ไม่เกิดระดับปริญญาตรี ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นทีมๆ ละไม่เกิน 5 คน
 • ประเภทบุคคลทั่วไป อายุไม่เกิน 35 ปี

2. คุณสมบัติของผลงานที่ส่งเข้าประกวด

 • ให้ส่งผลงานเข้าประกวดภายใต้หัวข้อ “ผู้สูงอายุในมุมมองใหม่”
 • ซอฟต์แวร์ เนื้อหา ตัวละคร หรือองค์ประกอบอื่นใดที่ใช้ในการผลิต ต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และต้องไม่เข้าข่ายการกระทำอื่นใดที่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ทั้งนี้ ผู้จัดงานไม่มีส่วนรับผิดชอบในการกระทำของผู้เข้าประกวดตามรายละเอียดดังกล่าว
 • ไม่จำกัดรูปแบบและเทคนิคการถ่ายทำ
 • ความยาว 3-5 นาที (รวม Title และ End Credits)
 • ใส่โลโก้งาน InterCare Asia ไว้ช่วงท้ายผลงานก่อนขึ้น End Credit

เงื่อนไขการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
1. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.intercare-asia.com และส่งใบสมัครและผลงานมาที่ intercare.shortfilm@gmail.com
2. สามารถส่งผลงานที่เคยผลิตระหว่างการเรียนการสอนเข้าประกวดได้ โดยต้องไม่เคยได้รับรางวัลจาก ที่ใดมาก่อน
3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีเนื้อหาที่ขัดต่อความมั่นคงของชาติ คุณธรรมและจริยธรรม3.4ผู้จัดงานมีสิทธินาผลงานที่ส่งประกวดไปเผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโครงการ

เกณฑ์การตัดสิน
1. ความคิดสร้างสรรค์แปลกใหม่ น่าสนใจ น่าติดตามทั้งด้านเนื้อหาหรือเทคนิคในการนาเสนอ 30 คะแนน
2. เนื้อหาของผลงานมีความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ 30 คะแนน
3. มีความสมบูรณ์ในด้านคุณภาพของภาพและเสียง 25 คะแนน
4. การรับรู้และความนิยมจากยอดวิว ยอดไลค์ ใน Facebook 15 คะแนน

รางวัล
1. ประเภทนักเรียนนักศึกษา

 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 60,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล

2. ประเภทบุคคลทั่วไป

 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 งินรางวัล 60,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล

กำหนดการ

 • ปิดรับผลงาน 12 มิถุนายน 2560
 • คัดเลือกผลงาน เหลือประเภทละ 10 ผลงาน วันที่ 16 มิถุนายน 2560
 • เผยแพร่ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกทาง Facebook.com/intercareexpo เพื่อบุคคลทั่วไปได้รับชม และจัดเก็บคะแนนจากจำนวนผู้เข้าชม และยอดไลด์ ยอดแชร์ ประกาศผล 30 มิถุนายน 2560
 • ผู้ที่ได้รับรางวัล เข้ารับรางวัลในวันวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

สอบถามราย
คุณกมลชนก ทับทิม
โทร. 085-532-2322
อีเมล์. intercare.shortfilm@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. worawit

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/13250

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ตราสัญลักษณ์แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี : Good Labour Practices (GLP)

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ตราสัญลักษณ์แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี : Good Labour Practices (GLP) ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 60,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

หลักเกณฑ์การประกวด
ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถส่งได้ไม่จำกัดจำนวนชุดผลงาน แต่ 1 ชุดจะต้องประกอบด้วยตราสัญลักษณ์ทั้งแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยจะต้องเป็นผลงานที่ออกแบบเอง ห้ามลอกเลียนแบบ ดัดแปลงแบบตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานอื่น หรือละเมิดลิขสิทธิ์ และต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน

กำหนดระยะเวลา
หมดเขต 30 มิถุนายน 2560

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

การส่งผลงาน
ส่งผลงานด้วยตนเอง หรือทางไปรษณียที่

กลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานแรงงาน สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน ชั้น 13
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

ติดต่อสอบถาม

 • โทรศัพท์ 0 2246 8294, 0 2246 8370
 • Email: pira.c@labour.mail.go.th

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/13243

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 25 ปี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญนิสิต ศิษย์เก่า และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 25 ปี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชิงรางวัลมูลค่ารวม 20,000 บาท

วัตถุประสงค์
1. เพี่อจัดทาตราสัญลักษณ์ คณะบริหารธุรกิจ โดยการจัดการประกวดการนำเสนอรูปแบบตรา
2. เพี่อสร้างการรับรู้และจดจำ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ง่าย
3. เพี่อสร้างโอกาสในการมีส่วนร่วมของนิสิต ศิษย์เก่า และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4. เพื่อคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะได้มีตราสัญลักษณ์เพื่อใช้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ

เงื่อนไขของผู้เข้าร่วมประกวด
1. นิสิต ศิษย์เก่า และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกวิทยาเขต ทุกหน่วยงาน
2. ผู้เข้าร่วมประกวดแบบมีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดไม่จำกัดจำนวน
3. ผลงานทั้งหมด หรือส่วนหนึ่งส่วนใดที่ส่งเข้าร่วมประกวดจะต้องเป็นแนวคิดและรูปแบบที่ไม่เคย นำเสนอที่ใดมาก่อน และต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์งานของ ผู้อื่น หากได้รับรางวัลและถูกตรวจพบ ภายหลังจะถือ เป็นโมฆะและถูกเรียกรางวัลทั้งหมดคืนเพี่อมอบให้แก่ผู้มีสิทธิ์อันถูกต้องต่อไป
4. ลิขสิทธิ์ของผลงานทุกชิ้นเป็นของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5. คณะกรรมการจัดการประกวดฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตีพิมพ์และแสดงผลงานทุกชน ตลอดจนข้อมูล อื่น ๆ ที่ส่งเข้าประกวดเพี่อเผยแพร่ต่อสาธารณะชนได้ในทุกรูปแบบ
6. การป้องกันความเสียหายจากการขนส่งผลงาน ก่อนมาถึงสถานที่ส่งประกวด เป็นความรับผิดชอบ ของผู้ส่งผลงาน
7. คณะกรรมการจัดการประกวดฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่จัดส่งผลงานประกวดคืนสู่ผู้เข้าประกวดในทุกกรณี
8. คณะกรรมการตัดสินการประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาจำนวนผลงานที่ได้รับรางวัล โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นเด็ดขาด และผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมดจะนำไปใช้สาหรับการ ประชาสัมพันธ์และจัดทำของที่ระลึกต่าง ๆ ต่อไป
9. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินการประกวดผลงาน ไม่มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด

รายละเอียดการนำเสนอผลงานส่งเข้าประกวดการส่งผลงาน

 • สามารถส่งผลงานด้วยตนเองได้ที่

  • สำนักงานเลขานุการ ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร์
  • email: kbs@ku.ac.th, chatchai.ph@ku.th
 • กำหนด

  • วันสุดท้ายของการรับผลงาน วันที่ 30 มิถุนายน 2560
  • วันประกาศผล วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ทาง 2 ช่องทาง

   • เว็บไซต์ www.bus.ku.ac.th
   • แฟนเพจ www.facebook.com/KasetsartBusinessSchool/

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เป็นเงินสด 15,000 บาท
 • รางวัลชมเชย เป็นเงินสด 5,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • สำนักงานเลขานุการ ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร์
 • โทร. 02-942-8777 ต่อ 1142, 1155
 • email: kbs@ku.ac.th, chatchai.ph@ku.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Chatchai Puangplub

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/13233

ประกวดเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ดีเด่น : Best e-Commerce Website Award ประจำปี 2560

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าขอเชิญผู้ประกอบการ e-Commerce สมัครเข้าร่วมการประกวดเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ดีเด่น ประจำปี 2560 : Best e-Commerce Website Award 2017 ชิงโล่ห์ประกาศเกียรติ พร้อมโอกาส และสิทธิพิเศษมากมาย

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด
1. จะต้องจดทะเบียนพาณิชย์
2. ได้รับเครื่องหมาย DBD Registered
3. เว็บไซต์ยังสามารถใช้งานและทำการซื้อขายอยู่ในปัจจุบัน
4. ไม่จำหน่ายสินค้าหรือให้บริการที่ผิดกฎหมาย

ประเภทรางวัล แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1. ด้านการบริหารจัดการ e-Commerce
2. ด้านการตลาดสร้างสรรค์ (Creative Marketing)
3. ด้านความน่าเชื่อถือ e-Commerce

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้เข้าร่วมประกวด
1. โอกาสสำหรับผู้ชนะการประกวด จะได้รับการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า อาทิ หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ Social Media
2. สำหรับ Best e-Commerce Website จะได้รับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
3. ได้สิทธิพิเศษในการเข้าร่วมจัดแสดงสินค้ากับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในงาน Thailand e-Commerce Day 2017

กำหนดระยะเวลา
สมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤษภาคม 2560

ขั้นตอนการสมัคร
1. กรอกใบสมัครออนไลน์ ได้ที่แบบฟอร์มด้านล่างนี้
2. กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของท่าน
3. จะแจ้งผลการสมัครให้ท่านทราบผ่านอีเมล์ที่ท่านระบุไว้ตามใบสมัคร จากนั้นจะส่งรายละเอียดเอกสารที่ท่านต้องเตรียม เพื่อการประกวดรางวัล

ติดต่อสอบถาม

 • Tel : 094-6324823, 02-5475959-60
 • e-mail : dbdecommerce2017@gmail.com, info@joyfulness.asia ,e-commerce@dbd.go.th
 • Facebook : www.facebook.com/DBDeCommerce

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/13232

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “กิจการวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ” ส.ทร.

กองทัพเรือ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "กิจการวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ" ส.ทร. ชิงรางวัลมูลค่า 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และของที่ระลึก

คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

 • กำลังพลของ ทร.
 • ประชาชนทั่วไป
 • คณะกรรมการฯ ไม่มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด

ข้อกำหนดแนวคิดและรายละเอียดของผลงาน
1. ภาพ Logo ต้องสื่อความหมายว่า กองทัพเรือมีกิจการวิทยุกระจายเสียง เพื่อเป็นสื่อหลักด้านความมั่นคงและการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่ www.voiceofnavy.com
2. จะต้องอธิบายแนวคิด ความหมายของแบบ รูปทรง สี และแรงบันดาลใจในการออกแบบ
3. ผลงานทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใด จะต้องเป็นผลงานต้นฉบับที่ไม่เคยส่งเข้าประกวดหรือได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน และไม่ลอกเลียนแบบตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานอื่น หรือจากแหล่งใดๆ
4. ผลงานจะต้องไม่ลบหลู่ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่สร้างความแตกแยก
5. ผลงานประกวดที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด ถือเป็นสิทธิ์ของกิจการฯ
6. กิจการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลทุกชิ้น เพื่อให้ใช้งานได้จริง
7. ในระหว่างการส่งผลงานเข้าประกวด ห้ามส่งผลงานดังกล่าวเข้าประกวดกับที่อื่น
8. เมื่อย่อหรือขยายแล้ว ยังคงมีความสวยงาม

ข้อกำหนดของการส่งผลงานเข้าประกวด
แบบที่ส่งเข้าประกวด จะต้องส่งมา ๒ รูปแบบ ประกอบด้วย

 • พิมพ์ผลงานเป็นภาพสี และภาพสีขาวดำ (ไม่ใช่ Grayscale) ลงบนกระดาษสีขาว ขนาด A4 พร้อมคำบรรยายแสดงแนวคิด ความหมายของแบบ รูปทรง สี และแรงบันดาลใจในการออกแบบ
 • ไฟล์ดิจิตอลต้นฉบับของโปรแกรมและไฟล์ภาพ (.psd) ของ Adobe Photoshop หรือ (.ai) ของ Adobe Illustrator และ (.jpg) ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 DPI โดยบันทึกลงใน CD หรือ DVD

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ – 15 มิถุนายน 2560 ส่งด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ที่
  กิจการกระจายเสียงทหารเรือ พระราชวังเดิม
  เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
  วงเล็บมุมซองว่า "สมัครประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์"
 • ประกาศผล สิงหาคม 2560

เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน
1. การสื่อความหมายของตราสัญลักษณ์ และแนวคิดการออกแบบ
2. มีความสวยงาม ความครบถ้วนขององค์ประกอบ
3. สามารถจดจำได้ง่าย และดึงดูดความสนใจ
หมายเหตุ
ทั้งนี้ การตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลการประกวด

 • ชนะเลิศ ได้รับเงิน จำนวน 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งหมด จะได้รับของรางวัลหรือของที่ระลึก (ภายในกรอบวงเงินรวมไม่เกิน 50,000 บาท)

ติดต่อสอบถาม
โทร 0 2475 7660, 0 2475 7664

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/13222

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017